Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

  814 / 20.12.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На четвърти декември през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Щиляна Манахилова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2829 по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е с правно основание чл. 50 от СК и е образувано по молба на Р.Ц.А. с ЕГН ********** и И.Х.А. с ЕГН **********,***.

          *********************************************************************************************************

          Мотивиран така, съдът

 

 

Р Е Ш И :

         

 

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 07.07.2000 г. в с. Малево, общ. Хасково, граждански брак между Р.Ц.А. с ЕГН ********** и И.Х.А. с ЕГН **********,***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на Р.Ц.А. с ЕГН ********** упражняването на родителските права върху родените от брака деца И. И. А. с ЕГН ********** и Е. И.а А. с ЕГН **********; като ОПРЕДЕЛЯ за местоживеене на децата – местоживеенето на майката, понастоящем в с. Малево, общ. Хасково, ул. ***********; с право на бащата И.Х.А. с ЕГН ********** да вижда и взема децата при себе си, както следва:

-         всеки втори и четвърти петък, събота и неделя от месеца, с преспиване, от 17 часа на петъчния ден до 17 часа в неделния ден;

-         15 дни през лятото на всяка година, когато майката не ползва платения си годишен отпуск;

-         15 дни през зимата на всяка година, когато майката не ползва платения си годишен отпуск;

-         половината от времето от Коледните, Новогодишните и Великденските празници – по споразумение между родителите;

със задължение на бащата, да връща децата на майката след изтичане на така определеното време.

ОСЪЖДА И.Х.А. с ЕГН ********** да заплаща на И. И. А. с ЕГН **********, действащ със съгласието на майка си Р.Ц.А. с ЕГН **********; както и на Р.Ц.А. с ЕГН **********, като майка и законен представител на Е. И.А. с ЕГН ********** - месечни издръжки в размери от по 150 лева за всяко едно от двете деца, считано от влизане в сила на бракоразводното решение – 20.12.2017 г.; ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до датата на окончателното изплащане; до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжките.

Съпрузите не си дължат издръжка помежду си.

След прекратяване на брака, Р.Ц.А. с ЕГН ********** запазва брачното си фамилно име.

ПРЕДОСТАВЯ съвместно на двамата съпрузи Р.Ц.А. с ЕГН ********** и И.Х.А. с ЕГН ********** - ползването на семейното жилище, находящо се в с. Малево, общ. Хасково, ул.****************, което е индивидуална собственост на родителите на мъжа – за срок от една година от влизане в сила на бракоразводното решение – 20.12.2017 г.; след което ПРЕДОСТАВЯ ползването на същото само на мъжа.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Р.Ц.А. с ЕГН ********** и тя става изключителен собственик на придобитото по време на брака МПС: „Опел Астра” с ДК № Х **** ВК, рама № W0L000059N5331214, двигател № C16NZ02S94982, бензин, бордо металик; със застрахователна стойност от 220 лв.; като за уравнение на дяловете тя е заплатила на И.Х.А. с ЕГН ********** в брой сумата от 110 лв.

Съпрузите заявяват, че са уредили имуществените си отношения за движимите вещи, придобити по време на брака им.

Държавните такси и допълнителните такива ще се заплатят от двете страни поравно, а адвокатските такси остават за сметка на страните, така както са ги направили.

Със споразумението си съпрузите ликвидират напълно и окончателно всички лични и имуществени отношения помежду си и се задължават да не оспорват постигнатото споразумение и да нямат претенции един към друг по отношение на въпросите, предмет на същото.

ОСЪЖДА Р.Ц.А. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 20 лева, държавна такса върху определената издръжка за едното дете в размер на 108 лева и държавна такса върху стойността на поставената й в дял вещ в размер на 25 лева; а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането им – и държавна такса в размер на 5 лева.

ОСЪЖДА И.Х.А. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса по допускането на развода в размер на 20 лева, държавна такса върху определената издръжка за второто дете в размер на 108 лева и държавна такса върху изплатената му сума за уравнение на дела в размер на 25 лева; а в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането им – и държавна такса в размер на 5 лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ :/п/ не се чете.

 

                    Вярно с оригинала!

 

                    Секретар: Д.С.