Р Е Ш Е Н И Е №820

21.12.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти     граждански                                             състав                                      

на двадесет и осми ноември                                      две хиляди и седемнадесета    година в публичното заседание в следния състав:

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№2797 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпило е искане с правно основание чл.127а от СК – за решаване на спорен между родителите въпрос, свързан с пътуване на ненавършили пълнолетие деца в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това.

В искането майката твърди, че с ответника имали две деца – Венелин /вече пълнолетен/ и Анжелина, родена през 2002г. От осем месеца отношенията между съпрузите се влошили и чувствата им охладнели, поради което и били във фактическа раздяла. Взели решение да прекратят брака си, подписали споразумение, като било образувано гр.д.№1123/2017г. на ХРС. На 06.06.2017г. ответникът следвало да се яви лично в съда, но не се явил и делото било прекратено. Това безотговорно поведение било и причина за фактическата им раздяла. За времето на брака ответникът бил три пъти лишаван от свобода след съдебни присъди. Последно бил освободен на 11.01.2016г., но не пожелал да си търси работа, не осигурявал средства за семейния бюджет. Цялостната издръжка на непълнолетната им дъщеря, понастоящем ученичка в гимназия, се осигурявала единствено от майката. Ответникът отказвал и да даде съгласие за пътуване извън граница на детето. Поради това предявила иск за развод и да ѝ се представят родителските права върху детето. В с.з. майката уточнява искането си съобразно указанията на съда, като сочи, че ответникът често отсъствал от страната. Миналата година в училището на дъщеря им имало екскурзия до Испания, като бащата тогава не можели да го открият да даде съгласие дъщеря им да пътува и тя да си извади паспорт. Тя вече имала паспорт, който обаче бил с изтекъл срок на годност. Сега след Нова година пак имало екскурзия – на разменни начала с друго училище, а отношенията между родителите не били сигурни, майката и детето не можели да разчитат на бащата в това отношение, поради което и майката решила да търси съгласието по съдебен ред. А и така си било от 23 години, както били заедно. Иска да се разреши спорния въпрос между родителите, свързан с даване съгласие от страна на бащата Анджела да напуска територията на РБ и пътува до държавите, членки на Европейския съюз и съседни на РБ, неограничен брой пъти и за период от три години от постановяване на решението.

Ответната страна депозира отговор чрез назначения особен представител. Не оспорва обстоятелствата и не сочи нови доказателства.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

            Няма спор, че страните са родители на непълнолетната Анджела и че между тях има образувано дело за развод, като по него майката прави искане родителските права върху детето да се предоставят на майката – гр.д.№1511/2017г.

По делото е изготвен социален доклад от ДСП Хасково, като мнението на социалният работник е, че Анджела има желание да посети други държави с обучителна цел. Не е посочен риск за детето. Двамата родители били загрижени за детето, но майката имала притеснения относно честите отсъствия на бащата и неговата готовност при определен момент да даде съгласие за пътуване на детето, поради което и искала съдът да определи това.

В съдебно заседание съдът изслуша и детето Анджела. Тя иска да посещава други страни, като вече пътувала и с баща си, но тогава майка ѝ дала съгласие.

            При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Настоящото производство по чл.127а от СК има характер на спорна съдебна администрация, както и съдът не е обвързан от формулираното от заявилия искането родител относно броя пътувания, периода от време и посочените държави.

           Безспорно е че родителите на детето живеят разделено и искат прекратяване на брака им. Безспорно е и че имат желание детето да пътува в чужбина, както това се е случвало в предишни периоди. Дългите отсъствия на бащата от дома обаче поставят в невъзможност постигането на съгласие от двамата относно конкретни пътувания на детето зад граница.

           При решаване на съдебен спор между родителите за непостигнато съгласие относно възможността детето да напуска пределите на РБългария, водещ следва да бъде интересът на детето. При така установеното за нужда от пътувания с образователна цел в чужбина, то в интерес на детето е да пътува зад граница. Пътуванията ще бъдат краткосрочни, тъй като те са организирани от училището. Промяната, свързана с пътуванията, не засяга неблагоприятно образованието или ежедневието на детето, както и промяната в жизнената и социалната среда на детето безспорно ще изгражда нови умения, както и дава нови знания на Анджела. Липсват данни за конкретен и реален риск за детето при осъществяване на пътуванията. Положението, в което се намира детето към настоящия момент, може да се определи като неблагоприятно за него, тъй като социалният работник установява, че дори самият баща твърди, че не е против пътуване на Анджела в чужбина и дава съгласие за пътуванията, но пък не съдейства на майката във връзка с връщане на предходен паспорт на детето. Това поведение на бащата не следва да рефлектира върху състоянието и възпитанието на детето. Като не се установи пътуванията в чужбина да причиняват каквото и да било неудобство за Анджела, то съдът счита, че искането на майката следва да бъде уважено, като бъде определен и периода, за който Анджела да напуска РБългария – три години от постановяване на решението.

Така съдът намира, че интересите на детето предполагат то да може да напуска територията на РБ и пътува до държавите, членки на Европейския съюз и съседни на РБ, неограничен брой пъти и за период от три години от постановяване на решението.

            С оглед крайния извод за основателност ответникът следва да понесе направените  в настоящия процес разноски, както и заплати д.т. за образуваното производство – 50 лева.

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ по искането на С.Д.Н., ЕГН **********,***, детето Анджела Ангелова Н., ЕГН **********, да напуска територията на РБ и пътува до държавите, членки на Европейския съюз и съседни на РБ, неограничен брой пъти и се завръща за период от три години от постановяване на решението, без съгласието на бащата А.П.Н., ЕГН **********,***.                       

На основание чл. 127а ал. 4 от СК допуска предварително изпълнение на решението.

ОСЪЖДА А.П.Н., ЕГН **********,***, да заплати д.т. за образуваното производство в размер на 50 лева по бюджетната сметка на съда.                      

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението за обявяване на решението.

 

Съдия: