Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

758/01.12.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесет и седми ноември две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2555 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 06.05.2000 г. в гр. Хасково граждански брак между Г.Х.Т., ЕГН **********, и Т.Т.Т., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. Упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака непълнолетно дете Т. Т. Т., ЕГН ********** се предоставя на бащата Т.Т.Т., ЕГН **********.

2. Местоживеенето на роденото от брака дете непълнолетно дете Т. Т. Т., ЕГН **********, се определя при бащата Т.Т.Т., ЕГН ********** ***, като детето ще следва неговото местоживеене, в случай на промяната му в бъдеще.

3. На майката Г.Х.Т., ЕГН ********** се определя следният режим на лични отношения с детето Т. Т. Т., ЕГН **********, а именно: майката има право да вижда и да взема детето при себе си всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 ч. събота до 18.00 ч. в неделя, когато го връща, както и веднъж годишно през лятото за 20 /двадесет/ дни, който период да не съвпада с годишния платен отпуск на бащата Т.Т.Т., ЕГН **********.

4. Майката Г.Х.Т., ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка в размер 115 (сто и петнадесет) лева месечно за непълнолетно дете Т. Т. Т., ЕГН **********, чрез бащата Т.Т.Т., ЕГН **********, до 30-то число на текущия месец, считано от от датата на постановяване на решението за развод – 01.12.2017 г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.

5. Съпрузите нямат собствено семейно жилище, като жилището, обитавано от тях по време на брака им, не е било тяхна собственост.

6. По време на брака съпрузите не са придобили недвижими имоти.

7. Лек автомобил марка "Опел Мерива", тъмно син металик, peг. № Х9116ВТ, рама ************, номер на двигател-без номер, придобит по време на брака, се поставя в дял и става изключителна собственост на Т.Т.Т., ЕГН **********, като същият дължи за оразмеряване на дяловете на Г.Х.Т., ЕГН ********** сума в размер на 2 400 /две хиляди и четиристотин/ лева, която  ще й бъде изплатена за 24 /двадесет и четири/ месеца по 100 /сто/ лева на месец, платими до 30 число на месеца.

8. Страните заявяват, че движимите вещи придобити по време на брака са разделили доброволно, извънсъдебно и нямат претенции един към друг относно тях.

9. Страните нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови сметки.

10. Личните вещи на страните, влоговете им и кредити им остават така, както ги е закупил или направил всеки от тях и както се погасяват до сега.

11. Съпрузите се отказват от правото на издръжка на бившата/бившия съпруга/съпруг.

12. След прекратяване на брака Г.Х.Т., ЕГН ********** ще носи предбрачното си фамилно име – В. и в бъдеще ще се именова Г.Х. Вълкова.

13. Разноските по водене на делото, състоящи се държавни такси, се заплащат от страните съвместно.

14. С настоящото споразумение страните заявяват, че уреждат напълно всички лични и имуществени отношения помежду си, произтичащи от брака, и в бъдеще няма да имат претенции един към друг.

ОСЪЖДА Г.Х.Т., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:*** - адв. Татяна Тодева, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 150,80 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Т.Т.Т., ЕГН **********,***, със съдебен адрес:*** - адв. Татяна Тодева, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 30,00 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                                                                                             

СЪДИЯ:/п/

 

       /Петър Вунов/

 

 

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.