Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

809/20.12.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на четиринадесети декември две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                                Председател: Петър Вунов      

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 2508 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            ***********************************

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 27.10.2001 г. в гр. Хасково граждански брак между Т.В.Е., ЕГН ********** и И.А.Е., ЕГН **********, двамата с постоянен адрес: ***, поради сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

1. Упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца В.И.А., ЕГН **********, и Н.И.А., ЕГН **********, се предоставя на майката Т.В.Е., ЕГН **********.

2. Местоживеенето на родените от брака деца В.И.А., ЕГН **********, и Н.И.А., ЕГН **********, ще бъде при майката Т.В.Е., ЕГН ********** на адрес: ***.

3. Бащата И.А.Е., ЕГН ********** има право да осъществява лични контакти с децата В.И.А., ЕГН **********, и Н.И.А., ЕГН **********, всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 9 часа сутринта в събота до 18.30 часа в неделя, както и 20 /двадесет/ дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката Т.В.Е., ЕГН **********, както и по всяко друго време по взаимна уговорка между родителите.

4. Бащата И.А.Е., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка в размер на 200 лв. /двеста лева/ за детето В.И.А., ЕГН **********, чрез нейната майка Т.В.Е., ЕГН ********** в качеството й на законен представител, считано от датата на разтрогване на брака до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, платима от 1 до 10 число на текущия месец по банковата сметка на майката в Обединена Българска банка АД, IBAN: ***з Western Union, в случай че през периода на текущото плащане бащата се намира извън територията на България. В случай на промяна, майката се задължава незабавно да уведоми бащата за новата си банкова сметка.

***. Бащата И.А.Е., ЕГН ********** ще заплаща месечна издръжка в размер на 200 лв. /двеста лева/ за детето Н.И.А., ЕГН **********, чрез нейната майка Т.В.Е., ЕГН ********** в качеството й на законен представител, считано от датата на разтрогване на брака до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, платима от 1 до 10 число на текущия месец по банковата сметка на майката в Обединена Българска банка АД, IBAN: ***з Western Union, в случай че през периода на текущото плащане бащата се намира извън територията на България. В случай на промяна, майката се задължава незабавно да уведоми бащата за новата си банкова сметка.

***. В случай на необходимост от извънредни разходи, свързани със здравето и интересите на децата, те се поемат поравно от двамата родители.

7. С оглед на обстоятелството, че са здрави и работоспособни, никой от съпрузите няма претенции за издръжка от другия съпруг.

8. Семейното жилище, находящо се в гр. Хасково, *****************, състоящо се от две стаи, хол, кухня и сервизни помещения, с обща площ 94 квадратни метра, се предоставя за ползване на майката Т.В.Е., ЕГН ********** и децата В.И.А., ЕГН **********, и Н.И.А., ЕГН **********.

9. Движимите вещи в семейното жилище, а именно 1. Климатик, марка LG, модел P18RKNSK/UE1, сериен номер: вътр. тяло 301КАТ300692, външно тяло 307 KAQJ00076, година на производство-неустановена; 2. Климатик, марка HAIER /мултисплит система/, модел: AC2GF0E00AABC90005, сериен номер: външно тяло AA8GV ZE090 OADBC90053, сериен номер вътрешно тяло: AA8GV ZE070 OADBC90005, година на производство- неустановена; 3. Хладилник, марка SAMSUNG-no frost, модел RL-39 EBSW, сериен номер: 920841 AL800088 L, година на производство-неустановена; 4. Фризер, марка VOLTEL, модел GN-245, сериен номер 001072042, година на производство- неустановена; 5. Пералня/сушилня, марка ARISTON HOTPOINT, модел AKD 970F 49, сериен номер:, година на производство-неустановена; 6. Телевизор, марка LED LG , модел 32LG3000, сериен номер: 810:AYY27978, година на производство-неустановена; 7. Телевизор, марка PANASONIC, модел 32ЕТ5Е, сериен номер: 2610135, година на производство-неустановена; 8. Телевизор, марка TOCHIBA, модел 26AV703G, сериен номер: A42K09Z00858C1, година на производство-неустановена; 9. Телевизор, марка NEO, модел 2966АХТ, сериен номер: 18741, година на производство-неустановена, придобити по време на брака на страните, се поставят в дял и стават изключителна собственост на съпругата Т.В.Е., ЕГН **********.

10. Придобитото по време на брака МПС, а именно: л.а. марка „******“, модел „*****“, peг. №********, цвят:******, се поставя в дял и става изключителна собственост на съпругата Т.В.Е., ЕГН **********.

11. Уравняването на дяловете на страните е уредено извънсъдебно и те нямат претенции един към друг.

12. С оглед на обстоятелството, че съпрузите нямат общи парични влогове, ценности и банкови сметки, се споразумяват, че никой от тях няма претенции към паричните влогове, ценностите и банковите сметки на другия.

13. Придобитият по време на брака недвижим имот, а именно: апартамент, находящ се в гр. Хасково, *****************, състоящ се от две стаи, хол, кухня и сервизни помещения с обща площ 94 /деветдесет и четири/ квадратни метра, при съседи: стълбище, К. М. и УПИ X, заедно с таванско помещение при съседи Р. и М. М. и общо помещение, заедно с избено помещение при съседи Р. и М. М. и Г. П., заедно с 3,85 % / три цяло и осемдесет и пет процента/ идеални части от общите части на жилищния блок и от отстъпеното право на строеж върху УПИ X от 2626 кв.м., в кв. 478 по плана на гр. Хасково, при граници: улица и УПИ II, III, IV, V, X, XVI, XVII, остава в обикновена съсобственост между страните.

14. Съпрузите се споразумяват, че с оглед защита интереса на родените в брака деца, до навършване на пълнолетие от страна на малолетното дете Н.И.А., ЕГН **********, никой от тях няма да се разпорежда или да обременява с вещна тежест своята част от недвижимия имот, посочен в т. 13 от настоящото споразумение.

15. Обслужването на кредитите от банкови и небанкови финансови институции, се извършва от всеки от съпрузите така, както са получени.

16. След прекратяване на брака съпругата Т.В.Е., ЕГН ********** ще продължи да носи брачното си фамилно име - Е..

17. Съдебните разноски се поемат така, както са направени, от всяка от страните.

18. С така постигнатото споразумение страните заявяват, че са уредили всички имуществени и лични отношения между тях и че занапред никой от тях няма да предявява имуществени претенции към другия.

ОСЪЖДА Т.В.Е., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 271,08 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА И.А.Е., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 308,00 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

                         

СЪДИЯ: не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.