Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е 761

01.12.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд             Трети граждански състав

на втори ноември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №2479 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

***********************************************************************************************************************

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на 08.09.2006г. в гр.Г., И., граждански брак между М.С.Н. с ЕГН:********** и П.Т.Я. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

         ПРЕДОСТАВЯ на бащата П.Т.Я. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на детето Т. П. Я. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Т. П. Я. с ЕГН:********** при бащата П.Т.Я. с ЕГН:********** на адрес ***.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на свободни лични контакти на майката М.С.Н. с ЕГН:**********  с детето Т. П. Я. с ЕГН:**********, но не по-малко от всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 19ч. в петък до 20ч. в неделя, с преспиване в петък и събота, един месец през лятото, когато бащата не ползва платен годишен отпуск, както и по всяко друго време при взаимна уговорка на родителите.

ОСЪЖДА М.С.Н. с ЕГН:********** да заплаща на П.Т.Я. с ЕГН:**********, като баща и законен представител на малолетното дете Т. П. Я. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 115лв., считано от влизане в сила на настоящото решение – 01.12.2017г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане. Издръжката е дължима до края на месеца, за който се дължи.

Молителите заявяват, че нямат общи влогове и вземания, както и общи задължения спрямо трети лица /включително към банки и други кредитни учреждения/, като ако се установи наличие на такива, същите остават в полза, респ. в тежест на титуляра на влога, вземането или задължението. В случай, че някой от съпрузите е теглили или получил кредити, които не са издължени до момента, същият поема тяхното погасяване изцяло поименно, както е изтеглен или получен, без да може да има спрямо другия съпруг каквито и да било претенции.

Молителите заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от тях банкови сметки.

 ПРЕДОСТАВЯ на П.Т.Я. с ЕГН:********** ползването на семейното жилище, находящо се на адрес гр.Х., ул.“*****“ №**, вх.*, ет.*, ап.**, собственост на Т. П. Я..

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на П.Т.Я. с ЕГН:********** следните недвижими имоти и движими вещи : 1. Недвижим имот, находящ се в с.Брястово, общ.Минерални бани, а именно имот с №***** в землището на с.Б., общ.М., с площ по скица 8,468дка, с трайно предназначение : изоставена нива, вид собственост : частна, категория на земята при неполивни условия : осма, намиращ се в местността „****“, при граници и съседи : №216004 изоставена нива на общ.М., №000119 др.селскостоп.т. на общ.М., №000827 пасище, мера на общ.М., №216001 нива на храм „*****“, №216003 нива насл. на И. Ф. С., придобит с договор за продажба на земя от ОПФ №124П от 19.03.2014г. Данъчната оценка на имота е в размер на 237,10лв.; 2. МПС – лек автомобил, марка „****“, модел „***“, с рег.№******, цвят червен, със застрахователна стойност в размер на 300лв.; 3. МПС – лек автомобил, марка „*****“, модел „******“, с рег.№*****, цвят тъмно сив металик, със застрахователна стойност в размер на 300лв.

Молителите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

След прекратяване на брака молителката М.С.Н. с ЕГН:********** ще носи брачното си фамилно име – Н..

         ОСЪЖДА М.С.Н. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 102,80лв.

         ОСЪЖДА П.Т.Я. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 70лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

                                                       СЪДИЯ:/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар:В.К.