Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 810 / 20.12.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На четвърти декември през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Щиляна Манахилова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2407 по описа за 2017 година; за да се произнесе, взе предвид следното:

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

          Мотивиран така, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

 

 

          ПРЕКРАТЯВА сключения на 25.04.1999 г. в гр. Хасково граждански брак между Т.Г.И. с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** офис 8, адв. Венелин Челебиев; и Р.Н.И. с ЕГН ********** ***; при сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

          УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

 

 

ПРЕДОСТАВЯ на Т.Г.И. с ЕГН ********** упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Н. Р. И. с ЕГН ********** и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето на адреса на майката, който понастоящем е в гр. Х., ул. „Е.“  ап.; с право на бащата Р.Н.И. с ЕГН ********** да вижда и взема детето при себе си – всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,30 ч. в събота до 18 ч. в неделя; както и 15 дни през лятото, които не съвпадат с годишния отпуск на майката; със задължение на бащата да връща детето на майката след изтичане на така определеното време.

ОСЪЖДА Р.Н.И. с ЕГН ********** да заплаща на Н. Р. И. с ЕГН **********, действаща със съгласието на майка си Т.Г.И. с ЕГН **********; месечна издръжка в размер на 150 лева, считано от датата на предявяване на иска 26.09.2017 г. до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, платима до 5-то число на текущия месец; както и същата издръжка, считано за една година преди датата на предявяване на иска, която издръжка за минал период ще бъде изплатена от бащата в 1-годишен срок, считано от датата на постановяване на решението – 20.12.2017 г.; ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до датата на окончателното изплащане.

ДОПУСКА ПРОМЯНА във фамилното име на Т.Г.И. с ЕГН **********, която след прекратяването на брака следва да носи предбрачното си фамилно име – Е..

ОСЪЖДА Т.Г.И. с ЕГН ********** и Р.Н.И. с ЕГН ********** ДА ЗАПЛАТЯТ по сметка на Районен съд - Хасково държавни такси по допускането на развода в размер от по 20 лева - за всеки от тях; както и в случай на служебно издаване на изпълнителни листове за събирането им – и държавни такси в размери на по 5 лева за всеки от тях.

ОСЪЖДА Р.Н.И. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса върху определения размер на издръжката в размер на 108 лева; както и в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането й – и държавна такса в размер на 5 лева.

          Решението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ :/п/

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.