Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №821

22.12.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                    Трети граждански състав

на тридесети ноември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                                 Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело № 2240 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, ЕИК 123526430, представляван от М. М. М.-Д. и Ж.П.С., чрез юрисконсулт К.Г.А., против Б.А.А. с ЕГН:********** ***, иск с правно основание чл.422 вр.чл.415 ал.1 от ГПК.

Ищецът твърди, че подал заявление за издаване на заповед за изпълнение по реда на чл.410 от ГПК пред РС-Хасково за вземанията си срещу ответника в размер на 811,45лв. По входираните документи било образувано ч.гр.д.№1408/2017г. по описа на РС-Хасково, по което била издадена заповед за изпълнение. Срещу издадената заповед за изпълнение ответникът подал възражение в срок, поради което ищцовото дружество подава настоящата искова молба в срока по чл.415 ал.2 от ГПК. Ищецът в качеството си на краен снабдител съгласно разпоредбата на чл.98а от Закона за енергетиката продавал електрическа енергия на клиентите си при публично известни общи условия. Действащите общи условия през процесния период били общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия на ЕВН България Електроснабдяване АД, одобрени с решение на ДКЕВР №ОУ-013/10.05.2008г. и влезли в сила на 27.06.2008г. Съгласно чл.35 ал.1 от Общите условия същите влизали в сила 30 дни след първото им публикуване без да е необходимо изричното им писмено приемане от потребителите. Общите условия били публикувани на сайта на дружеството. По силата на чл.7 т.1 от общите условия ищцовото дружество поело задължение да снабдява с електрическа енергия следния обект на ответника: обект с ИТН 1522608, находящ се в гр.Хасково, ул.”13-ти март” №27. За партидата на ответника бил открит клиентски номер 1000892954. От своя страна ответникът съгласно чл.11 т.1 от общите условия се задължил да заплаща всички свои задължения, свързани със снабдяването с електрическа енергия в сроковете и по начините, определени в същите – чл.18 ал.1 и ал.2. Поради неплащане в срок на дължимите суми ответникът дължал и обезщетение за забава в размер на законната лихва. В изпълнение на задълженията си по общите условия ищецът доставил до обекта на ответника за периода от 18.11.2016г. до 17.02.2017г. електроенергия на обща стойност 795,47лв., която до този момент не била заплатена. Поради забава в заплащането на консумираната ел.енергия ответникът дължал и законна лихва в размер на 15,98лв. за периода от 05.01.2017г. до 14.06.2017г., която се дължала за период от датата на падежа на всяка фактура до датата на образуване на настоящото производство. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се установи със силата на пресъдено нещо съществуването на вземанията на ищеца към ответника, както следва: 795,47лв., представляващи стойността на консумираната от обекта на потребителя ел.енергия за периода от 18.11.2016г. до 17.02.2017г. и 15,98лв., представляващи стойността на законната лихва за забава за периода от 05.01.2017г. до 14.06.2017г., ведно със законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното изплащане, както и да се присъдят в тежест на последния направените по настоящото и по заповедното производство разноски.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът не депозира отговор на исковата молба. В съдебно заседание се явява лично и заявява, че не оспорва сумите, но в момента няма възможност да плати задължението. Ответникът заявява също така, че след празниците през месец януари ще започне да плаща на вноски задължението си.  

От своя страна процесуалният представител на ищцовото дружество в съдебно заседание прави искане съдът да се произнесе с решение съобразно признанието на иска от страна на ответника. 

С оглед гореизложените съображения съдът счита, че са налице предпоставките за постановяване на решение при признание на иска. От страна на ответника е направено признание на иска с правно основание чл.422 вр.чл.415 ал.1 от ГПК, а ищецът съответно прави искане в тази връзка съдът да се произнесе съобразно направеното признание по реда на чл.237 от ГПК. Валидно е направеното признание на иска, представляващо по същество процесуално действие на ответника, с което същият се отказва от защита срещу иска, тъй като го счита за основателен, заявява, че правното твърдение на ищеца, заявено с иска, отговаря на действителното правно положение - т.е. претендираното от ищцовата страна право съществува, което от своя страна, води до съвпадение на правните твърдения на двете страни пред съда. Доколкото признанието на иска касае право, признато от нашия правен ред и не попада в изключващите го хипотези на чл.237 ал.3 от ГПК, съдът следва да го зачете, уважавайки на това основание предявения иск. Следва да се присъдят и направените от ищеца разноски в настоящото производство. Съдът счита, че ответникът следва да понесе отговорността за направените от ищеца деловодни и съдебни разноски, тъй като със своето извънпроцесуално поведение е станал причина за образуване на настоящото дело. Именно поради направеното от ответника възражение по реда на чл.414 от ГПК е образувано настоящото производство за установяване дължимост на процесните суми. С оглед изхода на делото и предвид постановеното Тълкувателно решение №4/18.06.2014г. по т.д.№4/2013г. на ОСГТК на ВКС съдът счита, че следва да бъде осъден ищеца да заплати на ответника разноските в настоящото и в заповедното производство в общ размер на 100лв. за държавна такса и 200лв. за юрисконсултско възнаграждение.

Предвид гореизложените съображения и на основание чл.237 ал.1 вр. ал.2 от ГПК съдът

 

 

Р   Е   Ш   И   :

 

 

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.А.А. с ЕГН:********** ***, че дължи на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, ЕИК 123526430, представляван от М. М. М.-Д. и Ж.П.С., сумите от 795,47лв. – главница, представляваща стойността на консумираната от обекта на потребителя ел.енергия за периода от 18.11.2016г. до 17.02.2017г. и 15,98лв. – законна лихва за забава за периода от 05.01.2017г. до 14.06.2017г., ведно със законна лихва върху главница от датата на подаване на заявлението – 15.06.2017г. до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА Б.А.А. с ЕГН:********** ***, да заплати на "ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул."Христо Г. Данов" №37, ЕИК 123526430, представляван от М. М. М.-Д. и Ж.П.С., направените в настоящото и заповедното производство разноски общо в размер на 300лв.

         Решението подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                           СЪДИЯ : /п/ не се чете.

 

                  Вярно с оригинала!

 

                  Секретар: Д.С.