Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 780

                                  12.12.2017 год., гр.Хасково

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на тридесети ноември                  

през две хиляди и седемнадесета година

в състав:

 

                                                        СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

                                                                        

                                                                    

Секретар: Елена Стефанова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията

гр.д. № 2214  по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 Предявен е от П.Т.П.,*** против „АБ“ АД – Хасково иск с правно основание чл.128, т.2 от КТ за сумата в размер на 2 883.15 лева, представляваща неизплатено трудово възнаграждение за периода от м. август 2015г. до м. януари 2016г. включително.

В исковата молба ищецът твърди, че работил при ответника за времето от 03.08.2009г. до 27.10.2016г. на длъжност „шофьор авт.+цист. ТСИ“, с основно месечно трудово възнаграждение в размер на 575 лева. Трудовото правоотношение било прекратено на 27.10.2016г., на основание чл.327, ал.1, т.2 от КТ. Доказателства за посочените факти били записванията в трудовата книжка на ищеца и Заповед № 125/27.10.2016г. на „АБ“ АД. На ищеца била издадена справка за начислени/изплатени работни заплати с изх. № 20810/05.05.2017г. на „АБ“ АД, според която останали неизплатени следните суми по месеци и години: м. август 2015г. – 23.02 лева; м.септември 2015г. – 647.49 лева; м. октомври 2015г. – 575.95 лева; м. ноември 2015г. – 575.95 лева ; м. декември 2015г. - 638.95 лева и м. януари 2016г. – 437.75 лева, или общо 2 899.11 лева. Като крайна дължима сума в справката обаче била посочена сумата 2 883.15 лева, което според ищеца се обяснявало с факта, че в справката било отразено извършено намаление – за м. април 2016г. била посочена сумата от 15.96 лева със знак „минус“. Т.е., сумата от 2 899.11 лева била намалена с 15.96 лева. Така общата дължима сума на неизплатените нетни трудови възнаграждения за периода от м. август 2015г. до м. януари 2016г. включително възлизала на 2 883.15 лева. Предвид изложеното,  моли съда да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от 2 883.15 лева, представляваща общия размер на неизплатените нетни трудови възнаграждения за периода от м.август 2015г. до м. януари 2016г. включително, ведно със законната лихва върху сумата от датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане. Претендира разноски.

          В срока по чл.131 от ГПК ответникът не подава писмен отговор. В съдебно заседание не изпраща процесуален представител.

Съдът, като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, а именно - ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се е явил в първото заседание по делото, без да е направил искане за разглеждането му в негово отсъствие, както и като съобрази направеното от ищеца искане за постановяване на неприсъствено решение, намира, че следва предявения иск, като вероятно основателен,  да се уважи.

На ищеца следва да се присъдят направените по делото разноски  за адвокатско възнаграждение в размер на 400 лева.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 115.33 лева.

 

          Водим от горното и на основание чл.239, ал.1 във вр. с чл.238 от ГПК, съдът

 

         

                                          Р    Е    Ш    И :

 

          ОСЪЖДА „АБ” АД, ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление-гр.Хасково, бул.“Съединение“ № 38, да заплати на П.Т.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, адв.С.Й., сумата от 2 883.15 лева - неизплатено нетно трудово възнаграждение за периода от м.август 2015г. до м.януари 2016г. вкл., ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на иска – 30.08.2017г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото разноски в размер на 400 лева.

            ОСЪЖДА „АБ” АД, ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление-гр.Хасково, бул.“Съединение“ № 38, да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 115.33 лева.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                         СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.