Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

808 / 20.12.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд Първи граждански състав

На двадесет и втори ноември две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                Председател : Мария Ангелова

                                                                    Членове :  

                                                                    Съдебни заседатели:      

Секретар Диляна Славова

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Мария Ангелова

Гражданско дело номер 2152 по описа за 2017 година, взе предвид следното:

 

          Предявен е от Л.И.К. с ЕГН ********** ***; против П.А.В. с ЕГН ********** *** - иск с правно основание чл.127 ал.2 от СК.

**************************************************************************************************************

Мотивиран така, съдът

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

 

 

ПРЕДОСТАВЯ на Л.И.К. с ЕГН ********** ***; упражняването на родителските права над детето А. П. А. с ЕГН ********** и ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето при майката, понастоящем на посочения й адрес; като детето следва нейното местоживеене при промяната му, за което майката е длъжна предварително да уведомява бащата П.А.В. с ЕГН **********.

ПРЕДОСТАВЯ на П.А.В. с ЕГН ********** ***; правото, да вижда и взема детето А. П. А. с ЕГН ********** при себе си, както следва:

1.  до навършване на 3-годишна възраст от детето, т.е. до 08.02.2019 г., включително: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10 до 19 часа с преспиване; както и на два пъти от по 10 дни през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, с преспиване; както и през останалото време – със съгласието и знанието на майката, когато бащата има възможност;

2.       до навършване на 7-годишна възраст от детето, т.е. до 08.02.2023 г., включително: всеки втори и четвърти петък, събота и неделя от месеца от 18 часа на петъчния ден до 19 часа на неделния с преспиване; на Коледните празници /24.-26.12./ всяка нечетна година от 9 часа на първия ден до 19 часа на последния ден, с преспиване; както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, с преспиване; както и през останалото време – със съгласието и знанието на майката, когато бащата има възможност;

3.       до навършване на 18-годишна възраст от детето, т.е. до 08.02.2034 г., включително: всеки втори и четвърти петък, събота и неделя от месеца от 18 часа на петъчния ден до 19 часа на неделния с преспиване, на Коледните празници /24.-26.12./ всяка нечетна година от 9 часа на първия ден до 19 часа на последния ден, с преспиване; както и през дните от цялата есенна ваканция за учениците, ежегодно около 01.11., с преспиване; както и три дни от всяка пролетна ваканция за учениците, с преспиване; както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск, с преспиване; както и през останалото време – със съгласието и знанието на майката, когато бащата има възможност;

със задължение на бащата ДА ВРЪЩА детето на майката Л.И.К. с ЕГН **********, след изтичане на така определеното време.

 

 

 

ОСЪЖДА П.А.В. с ЕГН ********** да заплаща на Л.И.К. с ЕГН **********, като майка и законен представител на детето А. П. А. с ЕГН **********; месечна издръжка в размер на 140 лева, считано от 25.07.2017 г., платима до 30-то число на съответния месец, до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването й; ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа на същата до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА П.А.В. с ЕГН ********** да заплати по сметка на Районен съд - Хасково държавна такса върху определения размер на издръжката в размер на 201,60 лева; както и 30 лева за първоначална такса за образуване на делото; като в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събирането им – и държавна такса в размер на 5 лева.

Допуска предварително изпълнение на решението, в частта на определената издръжка.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Хасково в 2-седмичен срок от връчването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ :/п/ не се чете.

 

          Вярно с оригинала!

 

          Секретар: Д.С.