Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №792

14.12.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                         Трети граждански състав

на шестнадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело2032 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

********************************************************************************************************************************************************

Р Е Ш И :

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на 26.09.2004г. в гр.Пловдив граждански брак между С.К.К. с ЕГН:********** и П.Д.К. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

ПРЕДОСТАВЯ на майката С.К.К. с ЕГН:********** упражняването на родителските права по отношение на децата А. П. К. с ЕГН:********** и К. П. К. с ЕГН:**********. 

ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата А. П. К. с ЕГН:********** и К. П. К. с ЕГН:********** при майката С.К.К. с ЕГН:********** на адрес ***, като децата ще следват местоживеенето на майката и в бъдеще, в случай на промяна.

         ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата П.Д.К. с ЕГН:********** с децата А. П. К. с ЕГН:********** и К. П. К. с ЕГН:********** със задължение да връща децата при майката след изтичане на определеното време, както следва :  всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10ч. в събота до 18ч. в неделя, с преспиване, както и 30 дни през лятото, разделени на два пъти по 15 дни, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката, времето за които се определя между двамата родители по споразумение.

ОСЪЖДА П.Д.К. с ЕГН:********** да заплаща на С.К.К. с ЕГН:**********, като майка и законен представител на малолетните им деца А. П. К. с ЕГН:********** и К. П. К. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 200лв. за А. П. К. с ЕГН:********** и 150лв. за К. П. К. с ЕГН:**********, платима до 10-то число на всеки месец по посочена от майката банкова сметка, ***.10.2017г. до настъпване на законна причина за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

Страните не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се на адрес гр.Х., ул.“******“ №**, на С.К.К. с ЕГН:**********, докато упражнява родителските права по отношение на двете деца.

ДОПУСКА промяна на фамилното име на ищцата С.К.К. с ЕГН:**********, като след прекратяване на брака ще носи предбрачното си фамилно име – К.

Страните заявяват, че деловодните разноски се заплащат от всеки, както са направени, а държавните такси, както са присъдени с решението.

         ОСЪЖДА С.К.К. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА П.Д.К. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер общо на 272лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

 

                                              СЪДИЯ:/п/ не се чете

 

 

Вярно с оригиналаЧ

Секретар: В.К.