Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № 765

                                  05.12.2017год., гр.Хасково

 

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд

в публичното заседание на девети ноември                  

през две хиляди и седемнадесета година

в състав:

 

                                                        СЪДИЯ : ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА

 

                        

                                                                    

Секретар: Диляна Славова

Прокурор:

като разгледа докладваното от Съдията гр.д. № 2000  по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Предявен е иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК от „Евро Ферт“ АД – гр.Димитровград против Р.М.М., Н.М.А., Д.А.Ю., С.А.А. и М.А. ***.

       В исковата молба се твърди, че ищецът „Евро Ферт“ АД е собственик на поземлен имот с номер по предходен план №151039, в м. „Сюлекли“ по плана за земеразделяне землището на гр.Хасково, ЕКАТТЕ 77195, с начин на трайно ползване: Нива, категория: Четвърта, с площ: 13 дка, при граници и съседи: имоти с номера №151009; №151011; №001471; №157007; №1451006; №151005; №151004 и №151008, като описаният поземлен имот №151039 бил образуван от имоти 151036,151037 и 151038. Посоченият поземлен имот ищецът придобил в собственост на 11.08.2006г. чрез покупко-продажба, обективирана в Нотариален акт, вписан в СлВп -Хасково с акт №95, том XV, дело 3482/2006г., вх.№5177 от 11.08.2006г. Имотът бил заведен и се водел в баланса на „Евро Ферт“ АД като дълготраен материален актив - земя в счетоводна сметка 201. Около две години и половина след закупуването на имота ищецът обработвал нивата в цялата й площ от 13 дка със собствени сили. След това, в продължение на повече от осем години - от 03.02.2009г. до 15.08.2017г., без прекъсване отдавал този свой имот под наем с договори за наем, сключени между ищеца като наемодател и „Дика“ ООД, ЕИК 126731682 и „Дика 1“ ООД, ЕИК 203397720, като наематели. Посочените наематели използвали и обработвали реално и ефективно предоставената им нива през целия, посочен период. Нещо повече - като наематели и реално обработващи нивата земеделски производители, както „Дика“ ООД, така и впоследствие „Дика 1“ ООД били „очертали“ и декларирали в Общинска служба „Земеделие“ - Хасково нивата с № 151039 с площ общо 13 дка в м. „Сюлекли“, като обработвана от тях земеделска земя, с правно основание - ползвана под наем, при регистрацията си като земеделски производител и при подаване на заявления през всяка от стопанските години до фонд „Земеделие“ за подпомагане за единно плащане на площ, и получавали последователно през годините държавна субсидия точно за нивата с № 151039 с площ общо 13 дка в м. „Сюлекли“ в землището на гр.Хасково.  През всички години на наемно ползване наемателите „Дика“ ООД, а впоследствие „Дика 1“ ООД изпълнявали надлежно наемните си задължения, като редовно и в точен размер заплащали определената със съответния договор годишна наемна цена. В края на 2016г. ищецът предприел стъпки за снабдяване с актуална скица на имота от Общинска служба „Земеделие“ – гр.Хасково и така узнал, че междувременно е влязла в сила кадастрална карта за землището на гр.Хасково и картата на земеделските имоти вече се поддържала от АГКК. При извършването на справка в СГКК-гр.Хасково ищецът установил, че в кадастралната карта и кадастрален регистър неговият поземлен имот, вместо с ЕКАТТЕ 77195 и номер 151039 с площ 13 дка, респ. с идентификатор 77195.151.39 с площ 13 000 кв.м., бил отразен като три отделни съседни имота, както следва: Имот с идентификатор 77195.151.36 с площ 4867 кв.м. и собственик - „Евро Ферт“ АД; Имот с идентификатор 77195.151.37 с площ 4131 кв.м. и собственик - „Евро Ферт“ АД и Имот с идентификатор 77195.151.38 с площ 4000 кв.м. и собственик - Р.М.М., с Нотариален акт №55, том21, рег.6678 от 08.08.2013г. и собственик „Евро Ферт“ АД с Нотариален акт № 95, том XV, per. 5177 от 11.08.2006г. За дублирането на записаните собственици с документите им за собственост ищецът бил уведомен, а така също бил уведомен и ответникът М.. При това положение, част от имота на ищеца - Нива с обща площ 13 дка, с номер по предходен план - № 151039, в м. „Сюлекли“, землище на гр.Хасково, ЕКАТТЕ 77195, с начин на трайно ползване: Нива, категория: Четвърта, при граници и съседи: имоти с номера №151009; №151011; №001471; №157007; №1451006; №151005; №151004 и №151008, която част понастоящем била отразена в новата кадастралната карта като поземлен имот с идентификатор № 77195.151.38 с площ 4000 кв.м. с адрес: гр. Хасково, м. „Сюлекли“, начин на трайно ползване: нива, със съседи: имоти с номера: 77195.151.52; 77195.151.11 и 77195.151.36 и с номер по предходен план № 151038, била спорна част с „конкуриращи се собственици“, а именно: „Евро Ферт“ АД, ЕИК 126180066, с Нотариален акт № 95, том XV, вх.№ 5177 от 11.08.2006г. на СлВп - Хасково; и ответникът Р.М.М., с Нотариален акт №55, том 21, вх.№6678 от 08.08.2013г. на СлВп - Хасково. Ищецът счита, че е собственик на спорната реална част от процесния имот, индивидуализирана в новата кадастралната карта с идентификатор 77195.151.38 с площ от 4000 кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно използване: друг вид нива, с адрес: землище на гр.Хасково, м. „Сюлекли“ и съседи: 77195.151.52, 77195.151.11,  77195.151.36., с номер по предходен план 151038. Придобивният титул - Нотариален акт № 55, том 21, вх.№ 6678 от 08.08.2013г. на ответника Р.М.М. не можел да се противопостави на правото на собственост на „Евро Ферт“ АД върху имота. От една страна ищецът придобил първи по време и първи по време вписал в Имотния регистър към СлВп - Хасково покупко- продажбата, с която придобил целия имот с номер по предходен план №151039 от общо 13 дка, образуван от обединяването на имоти с номера №151036, № 151037 и № 151038, в м.“Сюлекли“, в землището на гр.Хасково, ЕКАТТЕ 77195 и съответно включващата се в него спорна реална част от него, индивидуализирана с идентификатор по действащата нова кадастрална карта на гр.Хасково  № 77195.151.38 с площ 4000 кв.м. Нотариалният акт на ищеца бил вписан с акт № 95, том XV, вх.№ 5177 от 11.08.2006г., а този на ответника Р.М. - с акт №55, том 21, вх. № 6678 от 08.08.2013г., т.е. седем години по-късно. От друга страна, ответникът Р.М. не бил придобил право на собственост върху спорната реална част от процесния имот с идентификатор 77195.151.38, с площ 4000 кв.м., тъй като  неговите праводателиответниците Н.М.А., Д.А.Ю., С.А.А. и М.А.А. не са били собственици на имота към момента на продажбата му с нотариалния акт № 55 от 08.08.2013г. А тези ответници към 08.08.2013г.  не са били собственици на продавания от тях имот с идентификатор 77195.151.38, с площ 4000 кв.м., тъй като преди това те вече се били разпоредили с този имот, и тези ответници не са могли втори път да прехвърлят право на собственост, което вече били отчуждили и не притежавали в патримониума си. Ето защо, макар актът, с който ответникът Р. Маналов  „закупил“ спорната реална част от имота, да бил вписан в имотния регистър на 08.08.2013г., то този акт не бил породил вещно прехвърлително действие, тъй като никой не може да продаде това, което няма, т.е., никой не може да прехвърли повече права, отколкото сам притежава. Това обстоятелство на повторно разпореждане /продажба/ с един и същи имот от вторите ответници, както и обстоятелството, че спорната реална част от 4000 кв.м., съставляваща по новата кадастрална карта имот с идентификатор 77195.151.38, била част от процесния имот от общо 13 дка, с номер по предходен план 151039, м. „Сюлекли“, землище град Хасково, ЕКАТТЕ 77195, се установявало и доказвало категорично от документите, с които ищецът се снабдил, а именно: Удостоверения за вписвания и отбелязвания по партидата на всеки от ответниците в имотния регистър, издадени от СлВп-гр.Хасково; преписи от седем броя нотариални актове, издадени от СлВп - гр.Хасково и Пълна история на имот 151039, землище гр.Хасково, ЕКАТТЕ 77195 към 11.11.2016г., издадена от Общинска служба „Земеделие“ - гр.Хасково. Правният интерес на ищеца от предявяване на настоящия установителен иск същият обосновава от една страна с това, че ответникът Р.М.М., като вписал акта, с който „закупил“ процесния имот и заявил това обстоятелство за записване в КККР на имота съобразно с чл.86 от ЗКИР, пречел на ищеца да се снабди със скица на имота, в която да е записан само „Евро Ферт“ АД като действителен собственик на имота и съответно така му пречел да упражни в пълен обем правото си на собственост. От друга страна, като установи правото си на собственост върху имота, ищецът щял да може да упражни правото си да заяви до АГКК на основание чл.53, ал.1, т.2, във вр. с чл.53, ал.2 и чл.41, ал.2, т.7 от ЗКИР, изменение на кадастралния регистър, при което записан собственик на имота да остане само „Евро Ферт“ АД. Също така категоричен белег, че ответникът Р.М. застрашавал правния интерес на ищеца и отричал с правните си действия собственическото му право, било обстоятелството, че е сключил договор за аренда на процесния имот с Ф. М. М. и вписал този договор в имотния регистър. С предявяването на иска щяла да се спре, респ. прекъсне придобивната давност, течаща в полза на ответника М.. По отношение на вторите ответници - „праводателите“ на ответника М., също налице бил правен интерес за ищеца от предявяване на установителния иск, тъй като тези ответници с действията си фактически оспорвали правото на собственост на ищеца като действителен собственик. Извършването от вторите ответници на втора по ред продажба на един и същ имот на различни купувачи, бидейки несобственици, т.е., продавайки чужда вещ, тези несобственици в най-сериозна степен оспорвали и отричали правото на собственост на ищеца. Като продавали втори път на друг купувач процесния имот, който преди това вече били продали на ищеца и вече не притежавали в патримониума си, вторите ответници пряко пречели на ищеца като действителен собственик да упражни правомощието си да се разпореди със собствения си имот. Действителният собственик имал правен интерес да установи правото си на собственост и срещу праводателя на ответника, т.е. и срещу лицето, което се е разпоредило със спорния имот преди завеждането на исковата молба. Предвид изложеното, ищецът моли съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение на ответниците, че ищецът е собственик на имот с идентификатор 77195.151.38 с площ от 4000 кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно използване: друг вид Нива, категория при неполивни условия: четвърта, с адрес: землище на гр.Хасково, м.“Сюлекли“ и съседи: 77195.151.52, 77195.151.11, и 77195.151.36. и с номер по предходен план - 151038. Претендират се разноски.

Ответниците признават така предявения иск. Не претендират разноски по делото.

          При така установеното по делото и като взе предвид, че ищецът прави искане съдът да се произнесе съобразно направеното признание на иска, съдът направи следните правни изводи:

          При наличие на признание на иска от ответниците, както и при наличие на направено от ищеца искане съдът да се произнесе съобразно направеното признание, като следва нормата на чл.237, ал.2 от ГПК, съдът мотивира решението си основно върху направеното признание. Освен това съдът направи констатации и относно липсата на пречки по чл.237, ал.3 от ГПК по предявения иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, а именно – признатото право не противоречи на закона и добрите нрави и няма пречки страната да се разпорежда с него.

Ето защо, съдът достига до извода, че следва да бъде уважен предявения иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК, като на ищеца се присъдят направените по делото разноски вразмер на 350 лева, от които 50 лева за държавна такса и 300 лева – възнаграждение за юрисконсулт.

 

Водим от горното и на основание чл.237, ал.1 във вр. с ал.2 от ГПК, съдът

 

                                Р    Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.М.М., ЕГН **********,***, Н.М.А., ЕГН **********,***, Д.А.Ю., ЕГН **********,***, С.А.А., ЕГН **********,*** А и М.А.А., ЕГН **********,*** А, че „Евро Ферт“ АД, ЕИК 126180065, със седалище и адрес на управление – гр.Димитровград, ул.“Химкомбинатска“ № 3, е собственик на поземлен имот с идентификатор 77195.151.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Хасково, местност „Сюлекли“, с площ от 4000 кв.м., с трайно предназначение: земеделска територия, начин на трайно ползване: друг вид Нива, категория при неполивни условия: четвърта, с адрес: землище на гр.Хасково, м.“Сюлекли“ и съседи: 77195.151.52, 77195.151.11 и 77195.151.36. и с номер по предходен план - 151038.

ОСЪЖДА Р.М.М., ЕГН **********,***, Н.М.А., ЕГН **********,***, Д.А.Ю., ЕГН **********,***, С.А.А., ЕГН **********,*** А и М.А.А., ЕГН **********,*** А, да заплатят на „Евро Ферт“ АД, ЕИК 126180065, със седалище и адрес на управление – гр.Димитровград, ул.“Химкомбинатска“ № 3, направените по делото разноски в размер на 350 лева.

 Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                         СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.