Р Е Ш Е Н И Е №812

20.12.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти  граждански                                          състав                                      

На двадесет и първи ноември                              две хиляди и седемнадесета    година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА 

                                                           

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№2272 по описа за  2016г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявени са искове с правно основание чл.127, ал.2 от СК – за определяне местоживеене на детето, предоставяне на родителските права върху детето и определяне режим на лични отношения, както и за определяне на дължима за непълнолетното дете издръжка.

****************************************************************************************************************

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на малолетния А. П.П., ЕГН **********, при майката Д.В.В., ЕГН **********,*** 23.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение на малолетния А. П.П., ЕГН **********, на майката Д.В.В., ЕГН **********,***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения с малолетния А. П.П., ЕГН **********, както следва: бащата П.Е.П., ЕГН **********,***, има право на личен контакт с детето, като го вижда всяка първа и трета седмица от месеца от 10,30 ч. до 12,30 ч. на петъчния ден в присъствие на социален работник – до навършване на 5-годишна възраст от детето, а след това до навършване на пълнолетие от детето - като го вижда и взема всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 ч. до 18,00 ч. на съботния ден, като има задължение да го върне в дома на майката.

ОСЪЖДА П.Е.П., ЕГН **********, да заплаща на Д.В.В., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетния А. П.П., ЕГН **********, месечна издръжка за детето в размер на 140,00 лева, считано от предявяване на иска – 24.10.2016г., до настъпване на законни причини за прекратяването или изменението, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното изплащане.

ОСЪЖДА П.Е.П., ЕГН **********, да заплати на Д.В.В., ЕГН **********, като майка и законен представител на малолетния А. П.П., ЕГН **********, месечна издръжка от 120 лева за детето за минал период, считано от 11.06.2017г. до 23.10.2016, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното изплащане

ОСЪЖДА П.Е.П., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт д.т. за определената издръжка – 201,60 лева, както и 30 лева за образуване на делото.

ОСЪЖДА П.Е.П., ЕГН **********,  да заплати на Д.В.В., ЕГН **********, направените по делото разноски за ангажиране на адвокатска защита – 300 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски окръжен съд в двуседмичен срок от датата на съобщението за решението.

 

Съдия:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Д.С.