Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 771

07.12.2017 година, гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд             Трети граждански състав

на седми ноември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело1937 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

***********************************************************************************************************************

Мотивиран така, съдът

 

 

Р   Е   Ш   И :

 

 

 

ПРЕКРАТЯВА сключения на ****** в с.Д., общ.Х., граждански брак между А.М.А. с ЕГН:********** и П.Я.А. с ЕГН:**********, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака малолетно дете Е.А. А. с ЕГН:********** на бащата А.М.А. с ЕГН:**********, с право на майката П.Я.А. с ЕГН:********** да го вижда и взема при себе си всеки втори и четвърти неделен ден от месеца от 8ч. до 20ч., както и един месец през лятото, когато бащата не ползва платения си годишен отпуск. 

            ОСЪЖДА П.Я.А. с ЕГН:********** да заплаща на А.М.А. с ЕГН:**********, като баща и законен представител на малолетното дете Е.А. А. с ЕГН:**********, месечна издръжка в размер на 120лв., считано от 07.08.2017г. /датата на предявяване на иска/ до настъпването на законни причини за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

ДОПУСКА след прекратяване на брака ответницата П.Я.А. с ЕГН:********** да носи брачното си фамилно име – А..

ОСЪЖДА А.М.А. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 25лв.

         ОСЪЖДА П.Я.А. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 197,80лв.

         Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

                                                 СЪДИЯ : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.