Р Е Ш Е Н И Е № 768

05.12.2017г., гр. Хасково

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

Хасковския  районен  съд            Трети граждански състав 

на седми ноември през две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                      Съдия: Нели Иванова            

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1870 по описа за 2017г.,за да се произнесе, взе предвид следното:

                        

Предявен е от Гаранционен фонд, гр.София, ул.”Граф Игнатиев” №2, ет.4, представляван от изпълнителните директори Борислав Иванов Михайлов и Стефан Георгиев Стоилков, със съдебен адрес ***, адв.дружество „Марински и Николова”, против В.К.М. с ЕГН:********** ***, иск с правно основание чл.558 ал.7 от Кодекса за застраховането /КЗ/ във връзка с чл.45 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

В исковата молба се твърди, че гаранционен фонд на основание чл.288 ал.1 т.2 б.”а” от КЗ /отм./, сега чл.557 ал.1 т.2 б.“а“ от КЗ изплатил по щета №11-0636/13.08.2012г. обезщетение за имуществени вреди в размер на 527,36лв. за увреден при ПТП, настъпило на 29.07.2012г. в с.Елена, л.а.“Форд Транзит“ с ДКНК***АС, собственост на П. Х.П. от с.У.. Виновен за катастрофата бил ответникът, който управлявайки собствения си л.а.“ВАЗ 2121“ с ДКНХ****ВР, при движение в с.Елена до дом №13 изгубил управление над автомобила и се ударил в правомерно паркираното МПС, като така реализирал процесното ПТП. В нарушение на чл.260 от КЗ/отм./, сега чл.490 от КЗ, ответникът управлявал увреждащия автомобил без действаща задължителна застраховка „гражданска отговорност“. Ответникът бил поканен да възстанови изплатеното от Гаранционен фонд, но до подаване на исковата молба задължението не било погасено. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което на основание чл.45 от ЗЗД и чл.288 ал.12 от КЗ /отм./, сега чл.558 ал.7 от КЗ, да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 527,36лв., представляваща изплатено от Гаранционен фонд обезщетение по щета №11-0636/13.08.2012г., ведно със законната лихва до окончателното изплащане и направените по делото разноски.

Ответникът не депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, не се явява в съдебно заседание и не взема становище по иска.

С молба-становище вх.рег.№25251/06.11.2017г. процесуалният представител на ищеца прави искане за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът като взе предвид, че ответникът не депозира отговор в срока по чл.131 от ГПК, не се явява в съдебно заседание, не взема становище по предявения против него иск и не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, счита, че са налице визираните в закона условия за постановяване на неприсъствено решение съгласно разпоредбата на чл.238 ал.1 от ГПК.

Имайки предвид гореизложеното и като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, както и че от данните по делото може да се направи извод за вероятна основателност на исковата претенция и предвид липсата на оспорване на твърденията на ищеца, съдът намира, че следва да се уважи предявения иск с правно основание чл.558 ал.7 от КЗ. Следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца и направените в настоящото производство разноски в размер на 50лв. – държавна такса.

Водим от горното и на основание чл.239 ал.2 от ГПК, съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ОСЪЖДА В.К.М. с ЕГН:********** ***, да заплати на Гаранционен фонд, гр.София, ул.”Граф Игнатиев” №2, ет.4, представляван от изпълнителните директори Борислав Иванов Михайлов и Стефан Георгиев Стоилков, сумата от 527,36лв., представляваща изплатено от Гаранционен фонд обезщетение по щета №11-0636/13.08.2012г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на иска – 02.08.2017г. до окончателното изплащане и направените по делото разноски в размер на 50лв. за държавна такса.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239 ал.4 от ГПК.

 

                                                                                                                                  

                                           СЪДИЯ :   /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар:В.К.