Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №775

07.12.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд             Трети граждански състав                                         

на седми ноември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                            Съдия : Нели Иванова             

секретар Ваня Кирева                               

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1798 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното

 

Производството е образувано по предявен от П. Т. П. с ЕГН:**********, действащ като ЕТ „ГАРАНТ-Тодор Костадинов-Петър Петров“, ЕИК 126743250, със седалище и адрес на управление с.М., ул.“****“ №*, със съдебен адрес гр.Х., ул.“*****“ №***, ет.*, офис *, адв.Митко Христозов, против "Де-Ми 2009" ЕООД, ЕИК 200547758, със седалище и адрес на управление с.М., ул."*****" №*, представляван от управителя Ж. М. Р., иск с правно основание чл.422 ал.1 вр.чл.415 ал.1 от ГПК. 

Ищецът твърди, че основния му предмет на дейност е извършване на строително монтажни дейности. Ответникът по иска му възложил извършването на СМР за построяването на комплексна сграда – магазин за хранителни стоки, кафе – аперитив и семеен хотел, находящ се в с.М.. Ищецът извършил подробно описаните в исковата молба дейности, като стойността на извършените СМР-та без ДДС била 9200лв., а с начислен ДДС – 11040лв. Работата извършил в срок, за което надлежно били съставени и подписани фактура и акт образец 19. Тъй като дължимата сума не му била заплатена, със заявление по чл.410 от ГПК поискал от РС-Хасково издаването на заповед за изпълнение, въз основа на което било образувано ч.гр.д.№1455/2017г. по описа на съда. По делото била издадена заповед за изпълнение, срещу която ответникът възразил, поради което налице бил правен интерес от завеждане на настоящия иск за установяване на вземането на ищеца.   Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се приеме за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумата от 11040лв., представляваща неизплатена сума по договор за строителство, сключен между страните. Претендира присъждане на разноски.   

Ответникът не депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК. В съдебно заседание процесуалният представител на ответното дружество оспорва иска изцяло по основание и размер. Прави възражение за нищожност на обективираната сделка в процесната фактура. Твърди че не съществува правоотношение между едноличния търговец и ответното дружество. Отношенията били между ответника и „Гарант-Тодор Костадинов“ ООД по сключен между тях договор за строителство от 11.07.2012г. Ответната страна твърди, че процесната фактура е издадена от управителя на дружеството като вид услуга, за да може едноличният търговец да се ползва от данъчния кредит за съответния период, т.е. да намали размера на дължимото ДДС със сумата от 1840лв. Ето защо, се прави възражение за нищожност поради липса на предмет, тъй като това СМР не било извършено и нямало къде да бъде извършено на този обект. С оглед гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се отхвърли предявения иск като неоснователен и да се присъдят направените по делото разноски.

Съдът, след преценка на доказателствата по делото, намира за установено от фактическа страна следното:

Между ответното дружество и „Гарант-Тодор Костадинов“ ООД е сключен договор за строителство на 11.07.2012г., по силата на който ответното дружество е възложило на последния да изпълни редица строителни работи в УПИ Х, кв.47а, с.М., срещу задължението на възложителя да заплати определената стойност на СМР в общ размер на 562386,53лв. На 23.03.2013г. е подписан акт за приемане на конструкцията. На 10.11.2013г. изпълнителят е изготвил цялостна количествено-стойностна сметка за общата сума от 562386,53лв. с ДДС. На 11.11.2011г. между ответното дружество и Държавен фонд „Земеделие“ е сключен договор за отпускане на финансова помощ по мярка „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“ от програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. На 29.11.2013г. представители и на двете страни в настоящото производство са подписали акт обр.19 за изпълнено СМР м.ноември 2013г. На същата дата 29.11.2013г. е издадена и процесната фактура за сумата от 11040лв. с ДДС, която също е подписана от представители на двете страни.

По подадено от ищеца заявление по реда на чл.410 от ГПК е образувано ч.гр.д.№1455/2017г. по описа на РС-Хасково и е издадена заповед за изпълнение на парично задължение, по силата на която е разпоредено ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 11040лв., неизплатена цена по фактура №844/29.11.2013г. и законната лихва от 21.06.2017г. до изплащане на вземането, както и разноските по делото. В срока по чл.414 от ГПК ответникът е подал възражение, че не дължи сумата. В резултат на което на ищецът е предявил иск за установяване на вземането по реда на чл.422 вр.чл.415 ал.1 от ГПК в указания му едномесечен срок.

При така установеното от фактическа страна, съдът достига до следните правни изводи досежно допустимостта и основателността на предявения иск:

Съдът намира така предявения иск с правно основание чл.422 вр.чл.415 ал.1 от ГПК за допустим, тъй като е предявен в срока по чл.414 ал.2 от ГПК от надлежна страна, а именно заявителят в заповедното производство. Претенцията за установяване съществуването на вземане в размер на 11040лв. намира основанието си от правото да се иска изпълнение на договорно задължение, а именно за заплащане на договорена цена между страните за извършени от ищеца строителни дейности, възложени му от страна на ответника.

От представените още в заповедното производство акт обр.19 и фактура за процесната сума се установява, че ищецът е изпълнил изкоп, поставил е кофраж, заготовка и монтаж на арматура, положил е бетон и обратно засипване с трамбоване. И двата документа са съставени на 29.11.2013г. и са подписани от представители на двете дружества. В тази връзка съдът намира за неоснователно направеното от ответната страна възражение за нищожност поради липса на предмет. Налице са два документа, носещи подписите на представители на страните, с които на практика се заявява, че действително ищецът е изпълнил описаните подробно СМР-та. Именно това удостоверява подписания от двете страни акт обр.19, с който се приема извършената работа. Действително ответникът представи договор за строителство, сключен между него и друго дружество, както и акт за приемане на конструкцията, подписан от страните по този договор, както и количествено-стойностна сметка, изготвена от дружеството – изпълнител по договора за строителство. Тези документи по никакъв начин не могат да оборят записванията в документите, подписани от страните в настоящото производство. Съдът приема за основателно възражението на ищеца, че в различните документи са описани различни по вид СМР-та. Няма основание да се приеме, че ответното дружество не може да възлага извършването на СМР-та на изпълнители, различни от посочения в договора за строителство от 11.07.2012г. При тези данни по делото съдът намира, че в случая се касае до различни договорни правоотношения, които нямат нищо общо помежду си. В същото време от представените писмени доказателства не може да се направи обоснован извод за липса на предмет на съставените между страните документи. Доколкото в настоящото производство в тежест на ответника е възложено да установи наличието на извършено плащане на процесната сума, липсата на ангажирани доказателства в тази насока сочи на извод за основателност на предявения установителен иск. Предвид гореизложеното съдът намира предявения иск за основателен и доказан и счита, че следва да бъде уважен изцяло.

С оглед изхода на делото съдът приема, че ответникът следва да заплати на ищеца направените разноски в настоящото /1120,80лв./ и в заповедното производство /820,80лв./ или в размер общо на 1941,60лв.

Мотивиран така, съдът

Р Е Ш И :

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "Де-Ми 2009" ЕООД, ЕИК 200547758, със седалище и адрес на управление с.М., ул."*****" №*, представляван от управителя Ж. М. Р., че дължи на П. Т. П. с ЕГН:**********, действащ като ЕТ „ГАРАНТ-Тодор Костадинов-Петър Петров“, ЕИК 126743250, със седалище и адрес на управление с.М., ул.“*****“ №*, сумата от 11040лв., представляваща неизплатена цена по фактура №844/29.11.2013г. за изпълнени СМР въз основа на акт обр.19 от същата дата, ведно със законната лихва от 21.06.2017г. до окончателното изплащане, за която е издадена заповед №762/23.06.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№1455/2017г. по описа на Районен съд-Хасково.

ОСЪЖДА "Де-Ми 2009" ЕООД, ЕИК 200547758, със седалище и адрес на управление с.Минерални бани, ул."Ангел Кънчев" №9, представляван от управителя Ж. М. Р., да заплати на П. Т. П. с ЕГН:**********, действащ като ЕТ „ГАРАНТ-Тодор Костадинов-Петър Петров“, ЕИК 126743250, със седалище и адрес на управление с.Минерални бани, ул.“Липа“ №2, направените в настоящото и в заповедното производство разноски в размер общо на 1941,60лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                   СЪДИЯ :/п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.