Р Е Ш Е Н И Е №828

28.12.2017г. гр. Хасково

 

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

 

            Хасковски Районен съд  четвърти       граждански                                          състав

на  двадесет и осми ноември                                 две хиляди и седемнадесета        година в публичното заседание в следния състав:

 

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

 

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1511 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

****************************************************************************************************************************************************

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА сключения на 21.09.1996г. в гр.Хасково граждански брак между А.П.Н., ЕГН **********, и С.Д.Н., ЕГН **********, като дълбоко и непоправимо разстроен.

ПРИЕМА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака имат двамата съпрузи.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на непълнолетната А. А. Н., ЕГН **********, при майката С.Д.Н., ЕГН **********, на адрес: ***.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху непълнолетната А. А. Н., ЕГН **********, на майката С.Д.Н., ЕГН **********, с право на бащата А.П.Н., ЕГН **********, да я вижда и взема от дома на майката всяка първа и трета седмица от месеца от 10,00 ч. на съботния ден до 18,00 ч. на неделния ден с право на преспиване, както и един месец през лятото, несъвпадащ с годишния отпуск на майката, със задължение за бащата да връща детето след изтичане на определеното време.

 ОСЪЖДА А.П.Н., ЕГН **********, да заплаща на А. А. Н., ЕГН **********, действаща със съгласието на майката С.Д.Н., ЕГН **********, месечна издръжка за детето 250 лева, считано от 27.06.2017г. до настъпване на законни причини за изменението или прекратяването, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното й изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Х., ул.***** *, вх.*, ап.**, на А.П.Н., ЕГН **********.

ДОПУСКА промяна на фамилното име на С.Д.Н., ЕГН **********, като след прекратяване на брака носи предбрачното си фамилно име К..

         ОСЪЖДА А.П.Н., ЕГН **********, и С.Д.Н., ЕГН **********, да заплатят в полза на Държавата по сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод в общ размер от 50 лева – по 25,00 всеки, а А.П.Н., ЕГН **********, да заплати д.т. за определения размер издръжка – 360 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от получаване на съобщението за страните, че е обявено.

 

Съдия:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.