Р Е Ш Е Н И Е

546/21.09.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти             граждански                               състав

на пети септември                                               две хиляди и седемнадесета       година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                   

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1434 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е с правно основание чл.50 от СК.

            *********************************************************************************************

            Мотивиран така, съдът

Р   Е  Ш  И  :

            ПРЕКРАТЯВА сключения на 14.05.2005г. в гр.Хасково граждански брак между А.И.Т., ЕГН **********, и С.П.Т., ЕГН **********,***, при постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

            УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

            ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕ на детето Й. А. Т., ЕГН **********, при майката С.П.Т., ЕГН **********,***.

            ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака дете Й. А. Т., ЕГН **********, на майката С.П.Т., ЕГН **********, с право на бащата А.И.Т., ЕГН **********, да го вижда и взема при себе си  всяка втора и четвърта седмица от месеца от 17.00ч. в петък до 12.00ч. в неделя - с преспиване, както и 1 месец през лятото, когато майката не ползва своя платен годишен отпуск, със задължение за бащата да връща детето при майката след изтичане на така определеното време.

            ОСЪЖДА А.И.Т., ЕГН **********, да заплаща на С.П.Т., ЕГН **********, като майка и законен представител, месечна издръжка за детето Й. А. Т., ЕГН **********, в размер на 115,00 лева, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпване на причини за изменение или прекратяване на всяка от двете издръжки, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателното изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Хасково, ул.**********, на А.И.Т., ЕГН **********.

След прекратяване на брака С.П.Т., ЕГН **********, ще продължи да носи брачното фамилно име.

Страните нямат претенции един към друг за издръжка между тях.

ПОСТАВЯ В ДЯЛ на А.И.Т., ЕГН **********, л.а марка ТОЙОТА АВЕНСИС, рама ************, цвят сив металик, рег.№ **** ВН, със застрахователна стойност 1000 лева.  

За уравнение на дяловете С.П.Т., ЕГН **********, получава сума от 500 лева, заплатена от А.И.Т., ЕГН **********.

Страните са поделили помежду си  движимите вещи и нямат претенции към притежаваните от тях суми по банкови сметки и влогове, а придобития в СИО апартамент с идентификатор №77195.736.256.1.11 в Хасково, ул.**********, остава в режим на обикновена съсобственост между страните.

ОСЪЖДА А.И.Т., ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата по бюджетната сметка на съдебната власт окончателна държавна такса за развод 40 лева, както и 82,80 лева – д.т. за определения размер на издръжка, и 20 лева – д.т. за поставения в дял автомобил.

Решението не подлежи на обжалване.

 

            Съдия:

 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №803

гр. Хасково 19.12.2017г.

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

Хасковски Районен съд      четвърти граждански     състав                                                                                                              в закрито заседание на деветнадесети декември

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                     СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                           

Секретар

Прокурор

разгледа докладваното от съдията гр.д.№1434 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл.250 от ГПК.

Постъпило е искане от страна по делото за допълване на постановеното решение – относно датата на дължимост на месечната издръжка, която била изрично посочена в т.4 от постигнатото споразумение между съпрузите, които искали развод.

Другата страна не взема становище по искането.

С постановеното решение е прекратен сключения брак и утвърдено споразумение, като се определя размер на дължима издръжка за детето Й., считано от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа до окончателно изплащане. В решението съдът не се произнася по постигнатото съгласие между съпрузите относно момента на падеж, който е изрично определен в т.4 от споразумението – до 10-то число на всеки календарен месец.

При тези обстоятелства са налице предпоставките на чл.250, ал.1 от ГПК за допълване на решението в частта за изрично определяне на падежа на месечните плащания за издръжка. Поради това и като има предвид, че искането е своевременно заявено от съпрузите, а също и те потвърждават съдържанието на споразумението в с.з., то следва да бъде уважено.

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ДОПЪЛВА на основание чл.250 от ГПК Решение №546/21.09.2017г. на ХРС, постановено по гр.д.№1434/2017г. по описа на ХРС, като в диспозитива на решението след «ОСЪЖДА А.И.Т., ЕГН **********, да заплаща на С.П.Т., ЕГН **********, като майка и законен представител, месечна издръжка за детето Й. А. Т., ЕГН **********, в размер на 115,00 лева, считано от влизане в сила на решението за прекратяване на брака до настъпване на причини за изменение или прекратяване на всяка от двете издръжки, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от падежа…“ посочва изрично падежа на всяка месечна вноска, а именно: до 10 число на всеки календарен месец.

Решението не подлежи на обжалване.

 

Съдия: /п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.