Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 763

04.12.2017 година, гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд             Трети граждански състав

на втори ноември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                           Съдия : Нели Иванова                         

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1422 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявен е от „Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД, ЕИК 2 202527341, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Христо Смирненски” №9, партер, офис 1-2, представляван от Р.Г.А., чрез юриск. В.Й.Й., със съдебен адрес ***, против Е.П.Х. с ЕГН:********** ***, иск с правно основание чл.422 вр.чл.415 ал.1 от ГПК.

Ищецът твърди, че подал заявление по чл.410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение, срещу която длъжникът възразил в срок. Основанието за издаване на заповед за изпълнение било подписан договор за паричен заем от 28.07.2016г. между „Изи Асет Мениджмънт“ АД като заемодател и ответницата като заемател. Съгласно сключения договор заемодателят се задължил да предостави на ответника паричен заем в размер на 600лв. Сумата била предоставена с подписване на договора, с което заемодателят изпълнил задължението си, а заемателят се задължил да върне отпуснатата сума ведно с дължимата договорна лихва, съгласно условията на договора, като заплати общо сума в размер на 640лв. на 16 седмични погасителни вноски. С рамков договор за прехвърляне на парични задължения /цесия/ от 30.01.2017г. и приложение №1 към него от 01.02.2017г., сключени между „Изи Асет Мениджмънт“ АД и ищеца вземането е прехвърлено в полза на последния. Дължимата към момента главница била в размер на 600лв. Начислена била договорна лихва в размер на 40лв. за периода от 05.08.2016г. до 18.11.2016г. Дължимата към датата на подаване на заявлението неустойка била в размер на 230,08лв. Ответницата дължала и разходи и такса за извънсъдебно събиране на просрочено задължение в размер на 45лв., съгласно договора, както и обезщетение за забава в размер на 25,44лв. за периода от 28.07.2016г. до 28.03.2017г. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да се признае за установено по отношение на ответника, че дължи на ищеца сумите от 600лв. – главница; 40лв. – договорна лихва за периода от 05.08.2016г. до 18.11.2016г.; 230,08лв. – неустойка; 45лв. – разходи и такса за извънсъдебно събиране на просрочено задължение; 25,44лв. – законна лихва за забава за периода от 28.07.2016г. до 28.03.2017г., ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението до окончателното изплащане, както и съдебни разноски.

В срока по чл.131 от ГПК ответникът депозира отговор на исковата молба, като оспорва иска като неоснователен. Твърди, че не е уведомен за извършената цесия, поради което не дължи никакви суми на ищеца. Ето защо, предявеният иск следвало да се отхвърли като неоснователен и недоказан.

Съдът като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност намира за установена следната фактическа обстановка :

По подадено от ищцовото дружество заявление е образувано ч.гр.д.805/2017г. по описа на РС-Хасково по реда на чл.410 от ГПК срещу ответника за сумите 600лв. – главница; 40лв. – договорна лихва от 05.08.2016г. до 18.11.2016г.; 230,08лв. – неустойка; 45лв. – разходи за извънсъдебно събиране на задължението; 25,44лв. – законна лихва от 28.07.2016г. до 28.03.2017г., дължими по договор за заем от 28.07.2016г., сключен между длъжника и „Изи Асет Мениджмънт“ АД, вземането по който е прехвърлено на ищеца на 30.01.2017г. с договор за цесия, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 31.03.2017г. до изплащане на вземането и разноски. За тези суми е издадена и заповед за изпълнение по ч.гр.д.№805/2017г. по описа на съда. Видно от приложения с исковата молба договор за паричен заем е, че същият е сключен между Е.П.Х. и „Изи Асет Мениджмънт“ АД на 28.07.2016г., в който е отразено размера на сумата, предоставена на кредитополучателя, размера на погасителните вноски и броя на същите. С исковата молба се представя и рамковия договор за прехвърляне на парични задължения /цесия/, сключен на 30.01.2017г. между заемодателя по горецитирания договор за заем и ищцовото дружество. 

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Предявен е иск с правно основание чл.422 от ГПК във връзка с чл.240 от ЗЗД, като се иска установяване на вземане на ищеца към ответника за посочената в исковата молба сума. Съдът намира така предявения установителен иск за допустим, тъй като е предявен в срока по чл.415 от ГПК от надлежна страна против лице, за което се твърди, че дължи суми на ищеца по силата на договор за цесия, с който му е прехвърлено вземане на кредитодателя срещу ответника по сключен между тях договор за заем. Разгледан по същество иска се явява основателен. Видно от представения договор, сключен между „Изи Асет Мениджмънт“ АД и ответницата на 28.07.2016г. последната е получила в заем сумата от 600лв. срещу поетото от нея задължение да я върне заедно с лихвите и разноските по кредита. Страните по този договор са уговорили вноските за погасяване на задължението и срока, в който следва да стане това, както и съответното оскъпяване на кредита. От представения договор за цесия от 30.01.2017г., сключен между „Изи Асет Мениджмънт“ АД и ищцовото дружество, се установява, че вземането на кредитодателя срещу ответницата е прехвърлено на ищеца. С уведомление, връчено на ответницата с исковата молба, ищецът я уведомява надлежно за извършеното прехвърляне на задължението на дружеството и съответната банкова сметка, по която трябва да заплати това задължение. Въпреки дадените указания с доклада по делото на ответницата да представи доказателства за изплащане в съответните срокове на дължимите по договора за заем задължения, такива не се представиха по делото. В същото време съдът намира за неоснователни възраженията на ответната страна, че не е уведомена по надлежния ред за извършената цесия, поради което не дължи процесните суми на ищеца. Съдебната практика е трайна и непротиворечива, че след като уведомлението за извършената цесия е връчено на ответника, макар и със самата искова молба, то същият се счита за редовно и надлежно уведомен за извършената цесия. Ето защо, липсата на връчено преди това уведомление за цесия не прави предявения в настоящото производство иск неоснователен. Доколкото изцяло в тежест на ответника е възложено да установи, че е извършил съответно заплащане на задължението си към ищцовото дружество, а в тази насока липсват доказателства, съдът приема, че иска се явява основателен. При тези данни по делото не може да се направи обоснован извод, че ответникът е изпълнил задължението си към кредитодателя по договора от 28.07.2016г. или към ищцовото дружество след прехвърляне на вземането с договора за цесия от 30.01.2017г. и връчване на надлежно уведомление за това на длъжника. С оглед изхода на делото и предвид постановеното Тълкувателно решение №4/18.06.2014г. по т.д.№4/2013г. на ОСГТК на ВКС съдът счита, че следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца разноските в настоящото и в заповедното производство в общ размер на 300лв., от които 200лв. за държавна такса и 100лв. за юрисконсултско възнаграждение.  

Мотивиран така, съдът

 

 

                                       Р  Е  Ш  И :

 

 

ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.П.Х. с ЕГН:********** ***, че дължи на Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД, ЕИК 202527341, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Христо Смирненски” №9, партер, офис 1-2, представляван от Р.Г.А., сумите от 600лв. – главница; 40лв. – договорна лихва от 05.08.2016г. до 18.11.2016г.; 230,08лв. – неустойка; 45лв. – разходи за извънсъдебно събиране на задължението; 25,44лв. – законна лихва от 28.07.2016г. до 28.03.2017г., дължими по договор за заем от 28.07.2016г., сключен между длъжника и „Изи Асет Мениджмънт“ АД, вземането по който е прехвърлено на ищеца на 30.01.2017г. с договор за цесия, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 31.03.2017г. до изплащане на вземането, за които суми е издадена заповед №426/04.04.2017г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№805/2017г. по описа на РС-Хасково.

ОСЪЖДА Е.П.Х. с ЕГН:********** ***, да заплати на Агенция за контрол на просрочени задължения” ООД, ЕИК 2 202527341, със седалище и адрес на управление гр.София, бул.”Христо Смирненски” №9, партер, офис 1-2, представляван от Р.Г.А., направените в заповедното и настоящото производство разноски в размер общо на 300лв.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                     СЪДИЯ : /п/не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.