Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е №789

14.12.2017 година, гр.Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                            Трети граждански състав

на четиринадесети ноември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                       Съдия : Нели Иванова

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1277 по описа за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

           Предявен е от Министерство на земеделието, храните и горите, представлявано от министър Р. П., чрез ОД „Земеделие“ – Хасково, със съдебен адрес гр.Хасково, пл.“Свобода“ №5, против „АГРО СИГМА“ ЕООД, ЕИК 201534952, със седалище и адрес на управление с.Овчи кладенец, общ.Тунджа, обл.Ямбол, ул.“Девети септември“ №23, представляван от управителя М. Ф. М., иск с правно основание чл.8 от Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/ във връзка с чл.79 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.

В исковата молба се твърди, че между страните са сключени договори за аренда на земеделска земя от ДПФ за подробно описаните декари земеделски земи в землищата на с.С., общ.Т., с.К., общ.Т. и с.Ф., общ.Т., съответно на 02.03.2012г. за срок от 10 години, на 18.09.2012г. за срок от 10 години, на 07.05.2013г. за срок от 10 години и на 18.09.2012г. за срок от 5 години. Ответникът в качеството на арендатор не изпълнил задълженията си по тези договори, като не заплатил дължимите арендни вноски за стопанските 2013-2014г. и 2014-2015г. С нотариални покани ответникът бил уведомен, че на основание чл.27 ал.1 т.4 вр.чл.28 от Закона за арендата в земеделието се прекратяват едностранно сключените между страните арендни договори. Арендаторът бил уведомен и за сумите, които дължи по арендните договори и бил поканен да ги заплати в 14-дневен срок. Ищецът твърди, че до момента тези суми не са изплатени. Предвид гореизложеното се иска постановяване на решение, с което да бъде осъден ответника да заплати на ищеца сумата общо от 24831,04лв., представляваща задължение за неплатени арендни вноски по договори за аренда на земеделска земя от ДПФ от 02.03.2012г., 18.09.2012г., 07.05.2013г. и 18.09.2012г., ведно със законната лихва и направените по делото разноски.

Ответникът не депозира отговор на исковата молба в срока по чл.131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по предявения иск.

В съдебно заседание процесуалният представител на ищеца прави искане за постановяване на неприсъствено решение.

Съдът като взе предвид, че ответникът не депозира отговор в срока по чл.131 от ГПК, не изпраща представител в съдебно заседание, не взема становище по предявените против него искове и не прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие, счита, че са налице визираните в закона условия за постановяване на неприсъствено решение съгласно разпоредбата на чл.238 ал.1 от ГПК.

         Имайки предвид гореизложеното и като взе предвид, че в случая са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, както и че от данните по делото може да се направи извод за вероятна основателност на исковата претенция, предвид липсата на оспорване на твърденията на ищеца, съдът намира, че следва да се уважи предявения иск с правно основание чл.8 от ЗАЗ във връзка с чл.79 от ЗЗД. Следва да бъде осъден ответника да заплати на ищеца и направените в настоящото производство разноски в размер на 993,24лв. – държавна такса и 50лв. юрисконсултско възнаграждение.  

         Водим от горното и на основание чл.239 ал.2 от ГПК, съдът

 

 

                                               Р    Е    Ш    И :

 

 

ОСЪЖДА „АГРО СИГМА“ ЕООД, ЕИК 201534952, със седалище и адрес на управление с.Овчи кладенец, общ.Тунджа, обл.Ямбол, ул.“Девети септември“ №23, представляван от управителя М. Ф. М., да заплати на Министерство на земеделието, храните и горите, представлявано от министър Р. П., чрез ОД „Земеделие“ – Хасково, със съдебен адрес гр.Хасково, пл.“Свобода“ №5, сумата общо от 24831,04лв., представляваща задължение за неплатени арендни вноски по договори за аренда на земеделска земя от ДПФ №6-ОДЗ-2012/18.09.2012г. /5160,48лв./; №7-ОДЗ-2013/07.05.2013г. /14146,36лв./; №22-ОДЗ-2011/02.03.2012г. /3993,78лв./ и №22-ОДЗ-2012/18.09.2012г. /1530,42лв./, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 28.05.2017г. до окончателното изплащане на сумите, както и направените по делото разноски в размер на 993,24лв. – държавна такса и 50лв. юрисконсултско възнаграждение.

         Решението не подлежи на обжалване на основание чл.239 ал.4 от ГПК.

 

 

                                     СЪДИЯ : /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.К.