Р Е Ш  Е Н И Е

  806                                                  19.12.2017г.                                    гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковския районен съд                                                                гражданска колегия

На първи декември                                                    двехиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                           Районен съдия: Васил Панайотов

Секретар: Гергана Докузлиева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 1259 по описа за 2017г., и за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл. 79 от Закона за задълженията и договорите.

Ищецът твърди, че по договор за изработка извършил различни услуги със собствен багер, за което били издадени три фактури - № 375/31.04.2012г., 381/31.05.2012г. и 385/30.06.2012г. Задължението по първата фактура било изцяло заплатено, като останало дължима сумата от 1317 лева по втората и 2673 лева по третата, или общо 3990 лева. Моли да се осъди ответника да му заплати сумата от 3990 лева – главница, и със законната лихва върху главницата и разноски. В съдебно заседание чрез процесуален представител поддържа иска.

Ответникът редовно призован на основание чл. 50 ал.4 вр. с ал.2 от ГПК не взема становище по иска.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

По отношение на иска с правно основание чл. 79 от ЗЗД.

От представените по делото три броя копия на фактури и протоколи за заработени машиносмени, се установява, че между тях е сключен договор за изработка. И трите фактури и трите протокола са подписани от представители на страните, от което може да се изведе, че работата е приета от поръчителя.

            Сключеният между страните договор е ненаименован договор, но по същество има характеристиките на  договора за изработка. Последният е консенсуален, законът не иска форма за доказване или за действителност, двустранен и възмезден договор. От приетите по делото писмени доказателства – три броя копия на фактури и протоколи за заработени машиносмени, може да се заключи, че ищецът е изпълнил задължението си по договора. По делото липсват доказателства, че ответникът е изпълнил своето задължение за заплащане на цената по договора, посочена във фактурите. Аргументиран от изложеното съдът намира иска за основателен и като такъв следва да се уважи изцяло.

При този изход на делото на ищеца се следват разноски на основание чл.78 ал.1 от ГПК за ДТ 159,60 лева по и 500 лева за адвокатско възнаграждение. При този изход на делото на ответника не се следват разноски.

Водим от изложеното, съдът

Р  Е  Ш  И  :

ОСЪЖДА „АБ” АД гр.Хасково, ЕИК 836014515, със седалище и адрес на управление: гр.Хасково, бул.„Съединение” № 38, да заплати на ЕТ Хида, С. Р.  Б. с ЕИК 126056135, чрез неговите наследници и провоприменици: Х.С.Б. с ЕГН **********, Д.С.Б. с ЕГН ********** и П.И.Б. с ЕГН **********, всички представлявани от адв. Г. Б. ***, на основание чл. 79 от ЗЗД сумата от 3990 лева по фактури - № 381/31.05.2012г. и 385/30.06.2012г. /1317 лева по първата и 2673 лева по втората/, в едно със законната лихва от 30.05.2017г., както и разноски по делото в размер на 659,60 лева.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд – Хасково в двуседмичен срок от получаването му от страните.

 

 

Районен съдия:/П/ не се чете