Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

 

757/01.12.2017 година, град Хасково

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковският районен съд, Девети граждански състав

на двадесет и седми ноември две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

                                                                                              Председател: Петър Вунов 

    

секретар: Щиляна Манахилова

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело номер 1128 по описа на съда за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕКРАТЯВА С РАЗВОД сключения на 10.09.1998 г. в гр. Хасково граждански брак между З.А.Д., ЕГН ********** ***, съдебен адрес,***, оф. 21 - адв. Добри Рангелов, и Д.П.Д., ЕГН ********** ***, поради настъпило дълбоко и непоправимо разстройство.

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху родените от брака деца П. З. Д., ЕГН ********** и П. З. Д., ЕГН ********** на майката Д.П.Д., ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на родените от брака деца П. З. Д., ЕГН ********** и П. З. Д., ЕГН ********** при майката Д.П.Д., ЕГН ********** ***.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата З.А.Д., ЕГН ********** ***, с родените от брака деца П. З. Д., ЕГН ********** и П. З. Д., ЕГН **********, а именно: бащата има право да ги вижда и да ги взима при себе си всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10,00 ч. на съботния ден до 19,00 ч. на неделния ден, без приспиване, както и 20 дни през лятото, когато майката Д.П.Д., ЕГН ********** не ползва платения си годишен отпуск, със задължение да ги връща след изтичане на определеното време.

ОСЪЖДА З.А.Д., ЕГН ********** ***, съдебен адрес,***, оф. 21 - адв. Добри Рангелов, да заплаща на родените от брака деца П. З. Д., ЕГН ********** и П. З. Д., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на по 120,00 лв. за всяко едно от тях, платима до 15-то число на месеца, за който се отнася, считано от влизане в сила на настоящото решение до настъпването на законни причини за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска от падежа до окончателното й изплащане.

ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. Конуш, обл. Хасково, и представляващо едноетажна къща с три стаи и хол, на З.А.Д., ЕГН **********.

ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака Д.П.Д., ЕГН ********** ***, да продължи да носи брачното си фамилно име –Д..

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка.

ОСЪЖДА З.А.Д., ЕГН ********** ***, съдебен адрес,***, оф. 21 - адв. Добри Рангелов, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 370,60 лв., представляваща дължими държавни такси по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

ОСЪЖДА Д.П.Д., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на Районен съд - Хасково сумата от 25,00 лв., представляваща дължима държавна такса по делото, както и сумата от 5,00 лв. за държавна такса в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за нейното събиране.

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд Хасково в двуседмичен срок от връчването му на страните.

           

                                                                                             СЪДИЯ:/п/

 

     /Петър Вунов/

 

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.