Р Е Ш Е Н И Е

 

                                      791/14.12.2017 гoдина, град Хасково

 

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

 

Хасковския районен съд, Девети граждански състав             

На единадесети декември две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                                                 Председател: Петър Вунов                                                      

Секретар: Щиляна Манахилова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдията Петър Вунов гражданско дело № 1708 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на гл. ХXIX от ГПК - "Съдебна делба" и е във фазата по допускането на делбата.

Образувано е иск от И.Д.И., починал в хода на процеса и заместен по реда на 227 ГПК от наследниците му по закон: М.Л. Ф. – И., П.И.П. и Л.И.И., конституирани на негово място с Определение № 930/27.07.2017 г.

Ищците твърдят, че били законни наследници на И.Д.И.,***, починал на 24.02.2017 г., като М.Л. Ф. – И. била негова съпруга, а П.И.П. и Л.И.И. – дъщери. Наследодателят им заедно с ответницата били единствени наследници по закон на покойния им брат Т. Д.И., б.ж. на гр. Хасково, починал на 28.05.2010 г. През 2005 г. той придобил чрез договор за покупко-продажба, подробно описан в нотариален акт № 145, том II, peг. № 1944/2005 г. недвижим имот, който по действащите кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, представлявал самостоятелен обект с идентификатор 77195.710.111.1.53, намиращ се в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.710.111, с предназначение - жилище, апартамент, с площ от 75.31 кв. м. и прилежащи части - избено помещение № 53 и 0.949 % ид.ч. от общите части на сградата, и от отстъпеното право на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: - на същия етаж - 77195.710.111.1.52, 77195.710.111.1.54, под обекта: 77195.710.111.1.38 и над обект: 77195.710.111.1.68. Към момента на придобиването на имота Т. Д.И. бил разведен, а от брака си нямал деца, поради което наследодателят на ищците и ответницата притежавали равни части от гореописания имот. По силата на универсалното правоприемство всяка една от ищците била съсобственичка в имота с по 1/6 ид.ч. Сочи се и че страните не могли доброволно да поделят съсобствеността върху имота, което обосновавало правният интерес от предявяването на настоящия иск за съдебна делба. Предвид изложеното се иска от съда да постанови решение, с което да се допусне делба между страните на описания недвижим имот при следните квоти: 1/2 ид.ч. за ответницата и по 1/6 ид.ч. за всяка една от ищците.

Ответницата, чрез назначения й особен представител адв. Б.Д. ***, счита, че искът бил допустим и основателен.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно и в съвкупност, както и доводите на страните, съобразно изискванията на чл. 12 и чл. 235, ал. 2 ГПК, приема за установено от фактическа страна следното:

Не се спори, а и от приетите писмени доказателства – НА за покупко-продажба на недвижими имоти № 145, том II, рег. № 1944, дело № 204 от 2005 г. на нотариус Ваня Марчева, удостоверения за наследници с изх. № 878/12.02.2015 г. и с изх. № 1093/05.06.2017 г., удостоверение № 4485/17.10.2016 г. и схема № 15-229902-09.07.2014 г. на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.710.111.1.53, се установяват описаните в исковата молба и посочени по - горе факти и обстоятелства. Ето защо и с оглед разпоредбата на чл. 153 ГПК съдът приема всички релевантни факти относно спорното право за доказани. В тази връзка не следва да се излага текстуално съдържанието на приетите документи, като при необходимост те ще бъдат обсъдени при преценката на наведените от страните правни доводи, основани на тях.

При това положение съдът достигна до следните правни изводи:

Предявеният иск е с правна квалификация чл. 34, ал. 1 ЗС, вр. с чл. 69, ал. 1 ЗН и е процесуално допустим.

Разгледан по същество, искът се явяват основателен, като съображенията за това са следните:

Не се спори по делото, а и от събраните писмени доказателства по категоричен начин се установява, че страните са съсобственици на процесния недвижим имот. Съсобствеността им се е породила на основание наследствено правоприемство, в качеството им на наследници на Т. Д.И.. С оглед правилата на чл. 5 - чл. 9 ЗН правата на съделителите действително са в размер на по 1/6 ид.ч. за всеки един от ищците и 1/2 ид.ч. за ответницата. Ето защо искът за делба на процесния имот е основателен и доказан, поради което тя следва да се допусне между страните при горепосочените квоти.

По отношение на искането на ищците за заплащане на направените от тях разноски следва да се има предвид, че делбеното производство е уредено в ГПК като особено исково производство, съдържащо специални правила, отклоняващи се в някои отношения от установените в процесуалния закон общи правила на исковия процес. По аргумент от чл. 355 ГПК следва, че в първата му фаза страните не си дължат разноски, а присъждането на такива се прави с решението по извършване на делбата. Ето защо съдът че не следва да се произнася по това им искане с настоящия си акт.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между М.Л. Ф. – И., ЕГН **********, П.И.П., ЕГН **********, Л.И.И., ЕГН **********,***, ж. к. ". Д." бл. , вх., ет. , ап.  и със съдебен адрес:*** - адв. Явор Йорданов Саздов, и М.Д.С., ЕГН **********,***, на следния им съсобствен недвижим имот, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 77195.710.111.1.53 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Хасково, одобрени със Заповед № РД-18-63/05.10.2006 г. на ИД на АК, с адрес: гр. Х., ж. к. "О." № , вх. , ет. , ап. , намиращ се в сграда , разположена в поземлен имот с идентификатор 77195.710.111, с предназначение - жилище, апартамент, с площ от 75.31 кв. м. и прилежащи части - избено помещение № 53 и 0.949 % ид.ч. от общите части на сградата, и от отстъпеното право на строеж, при съседни самостоятелни обекти в сградата: - на същия етаж - 77195.710.111.1.52, 77195.710.111.1.54, под обекта: 77195.710.111.1.38 и над обект: 77195.710.111.1.68, при следните квоти: 1/6 ид.ч. за М.Л. Ф. – И., 1/6 ид.ч. за П.И.П., 1/6 ид.ч. за Л.И.И. и 1/2 ид.ч. за М.Д.С..

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд - Хасково в двуседмичен срок от получаването му от страните.

                                                               

     

                                                           СЪДИЯ:/п/

/Петър Вунов/

 

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.