Р Е Ш Е Н И Е № 817

21.12.2017г. гр. Хасково

 

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

 

            Хасковски Районен съд четвърти граждански                                           състав

на двадесет и първи ноември                                две хиляди и седемнадесета  година в публичното заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ : ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА                                                           

 

Секретаря Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№293 по описа за  2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Предявен е иск с правно основание чл.422 във вр. чл.415 от ГПК във вр. чл.286 от ТЗ – установителен иск за съществуване на вземане, за което вземане има издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК.

В исковата молба се сочи, че на 19.07.2011г. ответникът сключил с БТК ЕАД договор за предоставяне на мобилни услуги за срок от 24 месеца. За ползваните от номер 0878441144 услуги били издадени счетоводни документи, както следва за периода от 15.10.2013г. до 14.11.2013г. – фактура №1148863551/15.11.2013г. за обща стойност от 77,38 лева, от които не били заплатени 43,75 лева; за периода от 15.11.2013г. до 14.12.2013г. – фактура №1150827257/15.12.2013г. за обща стойност от 40,72 лева, които не били заплатени; за периода от 15.12.2013г. до 14.01.2014г. – фактура №1152767842/15.01.2014г. за обща стойност от 40,72 лева, които не били заплатени; за периода от 15.01.2014г. до 14.02.2014г. – фактура №1155116154/16.02.2014г. за обща стойност от 1,03 лева, които не били заплатени; за периода от 15.02.2014г. до 14.03.2014г. – фактура №1156574445/15.03.2014г. за обща стойност от 0,97 лева, които не били заплатени – или общо по 5-те фактури били дължими 127,19 лева. Денят за изпълнение бил определени на основание чл.84 от ЗЗД длъжникът изпаднал в забава, като дължал съответно суми за лихва по отделните фактури – 15,43 лева за периода от 04.12.2013г.; 13.96 лева – от 03.01.2014г.; 13,55 лева – от 03.02.2014г.; 0,33 лева – от 07.03.2014г. и 0,30 лева – от 03.04.2014г. до крайната дата по тях – 11.11.2016г. На 29.05.2015г. БТК ЕАД сключили договор за прехвърляне на вземане със СГ ГРУП ООД и това дружество придобило вземането към длъжника. Изпратили и уведомление до длъжника съгласно чл.99, ал.3 от ЗЗД. На 12.05.2016г. СГ ГРУП ООД прехвърлили своите вземания към настоящия ищец, както и уведомили длъжника и за това прехвърляне с подаденото заявление по чл.410 от ГПК. Иска се съдът да признае за установено, че ответникът има задължение към ищеца в размер на 127,19 лева, представляващи главница по неплатени сметки по посочените фактури, и 43,57 лева, представляващи обща лихва за забава, считано помесечно за периода от 04.12.2013г. до 11.11.2016г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 17.11.2016г., до окончателно плащане, както и ответникът бъде осъден да заплати направените разноски в исковото и заповедното производство.

            В срока за отговор ответникът оспорва исковете. Счита, че представляващият адвокат не разполага с представителна власт. В допълнителното споразумение от 19.07.2011г. в полето – за абонат, имало положен подпис, но това не бил подпис на ответника, поради което оспорва подписа и иска откриване на производство по чл.197 от ГПК. Счита още, че ищецът не бил надлежна страна в процеса с оглед извършените прехвърляния на вземанията. Съгласно чл.99, ал.3 от ГПК ответникът следвало да бъде уведомен за тях, но за това не били представени доказателства. Прави възражение за изтекла погасителна давност, тъй като всяко от месечните вземания било възникнало преди повече от 3 години преди датата на започване на заповедното производство. 

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства – поотделно и в тяхната общност, приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от Договор за прехвърляне на вземания /цесия/ от 29.05.2015г. БТК ЕАД – София прехвърля вземанията си по договори, подробно описани в приложение, на С.Г. Груп ООД – София, като съгласно чл.5 от договора цесионерът се смята за изрично упълномощен да уведомява длъжниците, чийто вземания се прехвърлят на адресната им регистрация по местоживеене или друг адрес, посочен за връзка в приложението. С пълномощно, представено по делото – л.29, без отбелязване на дата, цедентът е упълномощил цесионера да извършва уведомявания по реда на чл.99, ал.3 от ЗЗД. Представено е уведомление от БТК ЕАД относно договора за цесия, като няма доказателства относно връчване преди настоящото производство. Приложението към договора за цесия не е представено по делото, но е представено извлечение от 31.05.2017г., подписано от страните по цесията, съгласно което вземанията към ответника по фактурите са прехвърлени. Описани са изрично вземанията представляващи главница по процесните фактури на обща стойност 127,19 лева.

На 12.05.2016г. С.Г.Груп ООД прехвърлят вземания на настоящия ищец, като същите са описани в приложение към договора. Видно от проложението, представено в нецялостен вид, а като отделни извадки, в приложението е включено вземането на ответника, произтичащо от процесните фактури, ведно с лихва за забава от 43,57 лева до 11.11.2016г. Представено е уведомление от С.Г. Груп ООД – София относно договора за цесия, като няма доказателства относно връчване преди настоящото производство.

Като доказателства са представени за клиентски номер №53847814002 Месечна сметка от 08.02.2014г. – за обща сума от 46,91 лева с посочен месечен абонамент 8,17 лева и съответни суми за потребление; месечна сметка от 08.03.2014г. – за 54,36 лева, включваща месечния абонамент, потребление и други задължения за минали месеци; месечна сметка от 15.11.2013г. – за 77,38 лева, вкл. месечна такса и потребление, месечна сметка от 15.12.2013г. за обща сума 118,10 лева, включваща и баланс от предходен период; месечна сметка от 15.01.2014г. за обща сума 158,82 лева, включваща и баланс от предходен период; месечна сметка от 16.02.2014г. за обща сума 140,49 лева, включваща и баланс от предходен период; месечна сметка от 15.03.2014г. за обща сума 141,46 лева, включваща и баланс от предходен период . 

Представен е договор Допълнително споразумение от 19.07.2011г. между БТК и ответника за срок от 24 месеца за предоставяне на далекосъобщителни услуги при избран абонатен план.

Изготвена е съдебнопочеркова експертиза, като заключението по същата съдът приема напълно като компетентно и безпристрастно изготвено. Вещото лице е установило, че подписът, положен в допълнителноспоразумение от 19.07.2011г., за абонат не е изпълнен от ищеца.

Видно от приложеното ч.гр.д. №24882/2016г. на Хасковски РС по заявление на ищеца е издадена Заповед за изпълнение №1190/22.11.2016г. на парично задължение срещу ответника – длъжник в заповедното производство. Заявлението е постъпило в съда, изпратено по куриер на 17.11.2016г., като съдът е уважил искането и за законна лихва върху главницата, считано от тази дата, ведно с направените разноски.

При така установената фактическа обстановка съдът достига до следните правни изводи:

Искът е допустим поради установеното приключило заповедно производство между същите страни и за същото вземане. Срещу издадената заповед за изпълнение в срок е постъпило възражение от длъжника, а кредиторът е предявил настоящия иск в законовия едномесечен срок.

Безспорно е че БТК АД са прехвърлили възмездно свои вземания С.Г. ГРУП ООД, а те от своя страна - на ищеца, като видно от представените извлечения от приложенията вземанията са към ответника.

Няма спор между страните, а и извлеченията доказват прехвърляне на вземанията относно посоченото – главница по процесните фактури, като общата сума съвпада по размер с процесната сума от 127,19 лева, но следва да се има предвид, че няма доказателства относно прехвърляне на възникналото към този момент задължение за обезщетение при забава по първия договор за цесия – лихви в общ размер до 11.11.2016г. 43,57 лева.

Спорно е обаче, че ответникът е бил в договорни отношения с БТК АД. Ответникът оспорва положения подпис като абонат и с назначената експертиза се доказа, че не той е положил този подпис. В този смисъл съдът приема, че е доказано, че между страните не е съществувало валидно договорно правоотношение, от което да произтичат твърдяните в исковата молба неизпълнени задължения за месечни плащания на потребление. Договорът не е подписан от посочения като абонат, поради което има изначална липса на съгласие за сключването му между страните. При така направения извод за липса на съгласие за сключване на договора, то същият е нищожен на основание чл.26, ал.2 от ЗЗД. Съставените месечни сметки не са от естество да докажат както осъществено потребление, така и договорни отношения между страните.

Като краен се налага извода, че ищецът не е провел пълно и главно доказване за установяване съществуването и изискуемостта на претендираното от него вземане. Предявените искове за главница и лихви са неоснователни и недоказани, поради което следва да бъдат отхвърлени. Разноските от ответника следва да бъдат възложени на ищцовата страна – 100 лева за адвокатска защита, 120 лева за вещо лице.

Мотивиран така, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТХВЪРЛЯ предявеният от ЕООД Булпойнт 2015 – Варна, ЕИК 203779060, срещу И.Д.Й., ЕГН **********,***, иск с правно основание чл.422 във вр. с чл.415 от ГПК – да се ПРИЕМЕ ЗА УСТАНОВЕНО, че  И.Д.Й.  дължи на ЕООД Булпойнт 2015 – Варна, сума 127,19 лева, представляващи главница по неплатени сметки по фактура №1148863551/15.11.2013г. , фактура №1150827257/15.12.2013г., фактура №1152767842/15.01.2014г., фактура №1155116154/16.02.2014г., фактура №1156574445/15.03.2014г. , и 43,57 лева, представляващи обща лихва за забава върху дължимите суми, считано помесечно за периода до 11.11.2017г., ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на заявлението в съда – 17.11.2016г., до окончателно плащане, за което има издадена Заповед за изпълнение на парично вземане по чл.410 от ГПК   по ч.гр.д. №2482/2016г. на Хасковски РС, като недоказан и неоснователен.

ОСЪЖДА ЕООД Булпойнт 2015 – Варна, ЕИК 203779060, да заплати на И.Д.Й., ЕГН **********,***, направените по делото разноски – 100 лева за адвокатско възнаграждение, 120 лева за експертиза.

Решението може да бъде обжалвано пред Хасковски Окръжен съд в двуседмичен срок от съобщението за неговото обявяване.

 

 

 

Съдия:/п/ не се чете.

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.