М   О   Т   И   В   И

към присъда66 от 22.11.2017 год. по НОХД № 1388/2017 год.по описа на РС-Хасково

 

 Против подсъдимия  С.М.Ш. , със снета по делото самоличност е повдигнато обвинение, за това че на 21.10.2017г., на път № 50625, между с.Сираково и с.Спахиево, в землището на с. Спахиево, обл. Хасково, управлявал моторно превозно средство - колесен трактор, модел „****", без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред, за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление - НП № 327/22.03.2013 г. на Началник Група в Сектор „ПП" при ОД МВР- Хасково, влязло в сила на 20.06.2017г.- престъпление по чл.343в, ал.2 от НК.

Подсъдимият С.М.Ш.  се признава за виновен в извършването на престъплението, в което е обвинен,като  признава изцяло фактите от  обстоятелствената част на обвинителния акт и не желае да се събират доказателства за тези факти. В последна дума изказва съжаление за стореното и  моли за минимално наказание.

В тази връзка защитникът на подсъдимияадв.С.Й.   пледира за налагане на наказание към минимума,предвид обстоятелството ,че НП  ,с което е наказан подзащитния му е издадено през 2013 г. и връчено през 2017 г.

Представителят на Районна прокуратура гр. Хасково поддържа обвинението, което счита за доказано по категоричен  и  несъмнен начин, с оглед и направените от подсъдимия самопризнания на фактите от обвинението. Прокурорът пледира подсъдимият да бъде признат за виновен и  на основание чл.55 от НК да му бъде наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца и „глоба“ от 490 лв.  

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, поотделно, в съвкупност и във връзка с доводите на страните, намира за установено от фактическа страна следното:

 Подсъдимият С.М.Ш. е неправоспособен водач и  никога  не е придобивал право да управлява моторно превозно средство.С наказателно постановление №327/2013г. на Началник група в сектор ПП  при ОДМВР –Хасково  бил наказан по административен ред за това, че управлявал МПС без да притежава съответно СУМПС. Това наказателно постановление било връчено лично на подсъдимия  на 12.06.2017г. срещу подпис и същото влязло в сила на 20.06.2017г.Въпреки че подсъдимият  бил наказван за това че управлява МПС без съответно СУМПС  пренебрегвайки правилата установени в ЗДвП, за чието нарушение му било наложено административното наказание с горепосоченото постановление, на 21.10.2017г. се качил в колесен трактор, модел „****", собственост на свидетеля Г. Ш. М.(л.26), прикачил към него селскостопански инвентар - редосеялка и отишъл да сее в землището на с.Горно Сираково, общ.Минерални бани, обл.Хасково. След като приключил със сеитбата подсъдимият тръгнал да се прибира, като за целта излязъл на пътя между с.Спахиево и с.Горно Сираково и потеглил в посока с.Спахиево. Същия ден на  21.10.2017г. свидетелят П.М.П.- полицейски инспектор в сектор „ПП" при ОДМВР - Хасково, бил дежурен и осъществявал контрол на патрулните наряди. Около 16:00 часа, придвижвайки се от с. Горно Сираково за с.Спахиево, по път № 50625, на около 2 км.преди с. Спахиево св. П. забелязал, движещ се в дясната лента, колесен трактор с прикачен инвентар радосеялка, в посока от с. Горно Сираково за с. Спахиево. Св.П. спрял трактора за проверка и установил, че в кабината бил само водача  подсъдимият Ш. ***. Подсъдимият  не представил никакви документи и заявил, че не притежавал свидетелство за управление на МПС. При разговора им св.П. се усъмнил, че  е употребил алкохол и извикал своите колеги от автопатрул 484 от с. Спахиево - свидетелите С. Т. Т. и А.К.А. - служители в сектор ПП към  ОДМВР - Хасково. След като пристигнали на мястото където бил спрян  подсъдимия бил тестван с техническо средство анализатор на алкохол в дъха „Алкотест Дрегер" 7410, с фабр. №0341, който отчел 1,08 промила алкохол в кръвта. Свидетелите Т. и  А. извършили проверка в масивите на МВР и констатирали, че подсъдимият  не притежава свидетелство за управление и има влязло в сила наказателно постановление за управление на МПС без свидетелство за правоуправление в едногодишен срок от наказването му по административен ред за същото деяние. Св. Стилян Тодоров съставил на подс.Ш.  АУАН с бланков № 009173 за извършени нарушения   по чл.140 ЗДвП, чл.150 ЗДвП  и по  чл.5, ал.3, т.1 от ЗДвП, който акт подсъдимия подписал без възражения. Полицейските служители  издали на подсъдимия талон за медицинско изследване, но той отказал да даде кръв за изследване.

Докато полицейските органи  съставяли АУАН на подсъдимия  до тях пристигнала  св. Н.М.М..Последната се  представила , че е  кмет на с. Колец и заявила, че трактора бил на съпруга й - св.Г.М.,като  информирала органите на реда, че трактора бил регистриран, представила документи за регистрация и непоставена регистрационна табела № *****.

Така изложената  фактическа обстановка и извършеното престъпление се доказват по безспорен и категоричен начин от обясненията на подсъдимия, показанията на свидетелите П.П.,А.К.,С.Г.,Н.М. и Г.М., приложените справки от сектор „Пътна полиция при ОД на  МВР – Хасково, както и от другите доказателства по делото, приобщени по реда на чл. 283 от НПК.

Въз основа на обсъдените по-горе доказателствени средства съдът прие за доказано  участието и авторството на подсъдимия. В тази връзка обясненията на подсъдимия освен, че са еднопосочни и  непротиворечиви помежду си са съвместими и се подкрепят от останалите доказателствени източници - показанията на свидетелите П.П.,А.К.,С.Г.,Н.М. и Г.М.  . Показанията на тези свидетели кореспондират с останалите доказателства, между които  няма противоречие. Оценката  на фактическите данни, установени по делото дава  фактическа основа за  правни изводи, които  очертават  обективната и субективна съставомерност на деянието на подсъдимия  по повдигнатото му  обвинение.   

 При така описаната фактическа обстановка, съдът прие, че от обективна страна подсъдимият С. М.Ш. е осъществил състава на престъплението по чл. 343в, ал. 2 от НК, като на 21.10.2017г., на път № 50625, между с.Сираково и с.Спахиево, в землището на с. Спахиево, обл. Хасково, управлявал моторно превозно средство - колесен трактор, модел****", без съответно свидетелство за управление, в едногодишен срок от наказването му по административен ред, за управление на моторно превозно средство, без съответно свидетелство за управление - НП № 327/22.03.2013 г. на Началник група в сектор „ПП" при ОД МВР- Хасково, влязло в сила на 20.06.2017г. Безспорно е  по делото, че на инкриминираната дата21.10.2017г. подсъдимият  е управлявал моторно превозно средствоколесен трактор . Установено е също, че подс.Ш.   никога не е придобивал право да управлява моторно превозно средство, т.е. той е  неправоспособен водач на МПС. Към инкриминираната дата подсъдимият е бил наказан по административен ред за управление на моторно превозно средство, без да притежава СУМПС с Наказателно постановление327 /22.03.2013г., издадено от Началник група в  Пътна полицияпри ОДМВР - Хасково. Наказателното постановление е връчено лично на подсъдимия  на 12.06.2017г. - обстоятелство, сочещо, че същото е влязло в сила на 20.06.2017г., т.е. след изтичането на 7-дневния срок за неговото  обжалване  по съдебен ред. Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/, урежда  реда за уведомяване на нарушителя за изготвените наказателни постановления /чл. 58 от ЗАНН/ и регламентира  хипотезите, при които те влизат в сила /чл. 64 от ЗАНН/, като разпоредбата на чл. 84 от ЗАНН препраща към правоприлагане на Наказателно - процесуалния кодекс, доколкото липсват особени правила за връчване на призовки и съобщения, и за съдебното производство по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления.     Препис от процесното НП, издадено въз основа на съставен административен акт за извършено нарушение на чл. 150 ал. 1 от ЗДвП /управление на МПС без изискуемата от закона правоспособност/, е връчен при съблюдаване на предписанията на чл.58 ал.1 от ЗАНН. Спазената процедура по уведомяване на нарушителя и липсата на активност, насочена към обжалване на наказателното постановление и иницииране на съдебен контрол, предпоставя извод, че то е влязло в сила на 20.06.2017г. и формира убеждение за обективна престъпна съставомерност на неправомерното деяние. Тъй като управлението на МПС без съответното свидетелство за управление на моторно превозно средство от страна на  подсъдимия   е извършено в рамките на една година от налагане на административното наказание /изтичащ на 20.06.2018г./, както е приел прокурора, са налице всички кумулативно предвидени предпоставки за приложението на  чл. 343в, ал. 2 от НК.

От субективна страна престъплението е извършено при пряк умисъл - подсъдимият е съзнавал, че не е придобивал правоспособност като водач на МПС, че е наказван по административен ред за управление на такова превозно средство и е искал и управлявал МПС.

По наказанието: При поначало правилното приложение на материалния закон наказанието  за подсъдимия С.М.Ш.  покрива  хипотезата на чл. 78а от НК, чието прилагане е задължително при наличие на предвидените предпоставки, а в случая те са налице: за престъплението по чл. 343в ал.2 от НК, според действащата към момента на деянието редакция на текста /обн. ДВ бр.74/2015г./ се  предвижда наказание лишаване от свобода от една до три  години  и глоба от 500 лв. до 1200 лв. Подсъдимият е осъждан с влязло в сила на 20.03.2013г. определение по НОХД№256/2013г. на РС-Хасково за престъпление по чл.343б ал.1 от НК ,за което му е наложено наказание „пробация“ с двете задължителни по закон пробационни мерки за срок от 1 година и 6 месеца.Наказанието „пробация „подсъдимият  е изтърпял на 26.09.2014г. ,от който момент е започнал да тече двугодишния реабилитационен  срок  по чл.88а ал.1,вр.чл.82 ал.1 т.5 от НК    и  съответно е изтекъл на 26.09.2016г. В този двугодишен  срок подсъдимият не е извършил ново  умишлено престъпление от общ характер ,за което се предвижда наказание „Лишаване от свобода „.Следователно  за това осъждане ,поради изпълнение на наложеното  наказание и изтичане на реаблитационния  срок за него  е  настъпила  реабилитация по чл.88а от НК Това указва, че към момента на извършване на престъплението, предмет на настоящата присъда подсъдимият Ш.  е бил реабилитиран по смисъла на глава десета от НК, поради което  следва да се счита за лице, което не е осъждано за престъпление от общ характер.Подсъдимият не е бил  освобождаван  от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, Глава осма от НК , от престъплението не са причинени имуществени вреди, които да не са възстановени. Престъплението е извън ограниченията по чл. 78а, ал. 7 от НК,независимо от установената у подсъдимия концентрация на алкохол от 1.08 промила на хиляда  ,защото  съобразно  дадените още  с Постановление № 1/1983г. на Пленума на ВС задължителни указания във връзка с понятиетопияно състояние” , то  се  отнася само   до   престъпления, при които това състояние е елемент от фактическия им състав,бил той негов  обективен признак  или  допълнителен квалифициращ признак към основен състав, обуславящ по-тежка наказуемост,каквито за  състава на  престъплението по чл.343в ал.2 от НК   не са предвидени . В този смисъл са и разясненията  ,даденив  ТР№2/2007г. на ОСНК на ВКС . По тези съображения съдът счита, че подсъдимият  следва да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление по чл. 343в от НК и да му бъде наложено административно наказание - глоба. При определяне размера на наказанието, съдът  се съобрази с материалното и имотно състояние на подсъдимия, който не е трудово ангажиран и не притежава доходи и имущество, както и с наличието на смекчаващи вината обстоятелстваподсъдимия не се третира като осъждан, процесуалното му поведение в досъдебното производство, оказаното съдействие при разследването и изразеното отношение към извършеното. Отегчаващи вината на подсъдимия са лошите данни за личността му и многократните му наказания по ЗДвП. Имайки предвид тежестта на деянието, съдът счита, че  наказаниетоглобаследва да бъде определено, според придвиденото  от разпоредбата на  чл.78 а от НК, в минимален  размер на 1000лв. С така наложеното  по вид и размер  наказание съдът счита, че целите на личната и генерална превенция ще бъдат постигнати.      

  Мотивиран така,съдът постанови присъдата  си.

 

 

                                                         

                                                                            Съдия: /п/ не се чете.

 Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.