МОТИВИ към Решение №  315 от 28.11.2017 г. на Районен съд – Хасково, постановено по АНД № 1345 по описа за 2017 година.

 

          С Постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от 08.11.2017 г. на прокурор при Районна прокуратура – Хасково е внесено в съда предложение, обвиняемият П.П.Б. *** да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, за престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс - за това, че на 05.09.2017 г. в град Хасково, управлявал моторно превозно средство, а именно мотопед марка „CPI“, модел „Supermoto“ с рама № ******************, което не е регистрирано по надлежния ред.

         В съдебно заседание пред РС – Хасково, РП – Хасково, редовно призовани, не изпращат представител, който да заяви становище по внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

          Защитникът на подсъдимия П.П.Б. *** – адв. С.Т. ***, редовно призован, се явява и в хода на съдебните прения пледира за наличие на предпоставките по чл. 78а НК за освобождаване на подзащитния му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, което счита, че следвало да бъде индивидуализирано съобразно предвидения минимум.

          Подсъдимият П.П.Б. ***, редовно призован, се явява лично и заявява, че  разбира обвинението и се признава за виновен по него. В хода на съдебното следствие пред Районен съд – Хасково счита, че не се налага събирането на допълнителни доказателства, като ще се полза единствено от материалите, събрани на досъдебното производство. В дадената му възможност за последна дума моли съда за налагане на административно наказание „глоба“.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

          Подсъдимият П.П.Б. е роден на ***г***, същият е българин по произход, български гражданин, грамотен - със средно образование, женен, безработен, неосъждан, постоянен адрес ***.

          Видно от приложената по делото Справка за съдимост, рег. № 877, издадена от Районен съд – Хасково на 07.09.2017 г. подсъдимият  П.П.Б. *** не е осъждан и няма данни да е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК с налагане на административно наказание. Срещу него няма данни за регистрирани криминални прояви в масивите на МВР, според представените в хода на досъдебното производство характеристични данни. Същият не реализира месечни доходи от трудова дейност Не притежава недвижими имоти, а единствено регистрирано на негово име моторно превозно средство – лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, според данните в попълнена от него Декларация за материално положение и имотно състояние.

                   Установено в хода на досъдебното производство и съдебното следствие е, че подс. П.П.Б. е правоспособен водач на МПС, категории „В, С, АМ“ като притежава валидно Свидетелство за управление на моторно превозно средство с № 283357142, издадено на 18.07.2017г., валидно до 18.07.2027г. Същият се води на отчет в ОД на МВР сектор „Пътна полиция“ Хасково, като има едно констатирано нарушение по ЗДвП преди 05.09.2017г., видно от Справка за нарушител/водач на Сектор КАТ ПП при ОД на МВР - Хасково.

          На неустановена дата около две години, преди процесното деяние, подс. П.П.Б. закупил мотопед „СРI“, модел „Supermoto“ с рама № ******************, син на цвят от собственика му в Република Австрия. Същият нямал поставени регистрационни табели, като бил внесен в Република България на платформа. Заедно с мотопеда му бил предаден и документ на немски език, представляващ регистрационен талон част II от Република Австрия, както и пластика с № 000200988, отново на немски език, представляващ регистрационен талон част I от Република Австрия. Въз основа на данните от тях се установява марката на мотопеда - „СРI“, моделът - „Supermoto“ и е посочена датата на първата регистрация в Австрия - 13.06.2007г. Освен това, според Справка с peг. № 1253р - 8089/11.09.2017г. на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Хасково, този мотопед с рама № ****************** никога не бил регистриран по надлежния ред на територията на Република България. Видно от Писмо с рег. № А-26136/18.09.2017г. на МВР Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“, Интерпол Виена предоставя следната информация - Мотопед „СРI-Supermoto“ рама № ****************** е бил регистриран в Австрия. Номерът на двигателя на МПС е бил CPI51A605081 - черен на цвят. Дата на първа регистрация - 13.06.2007г. Последният регистриран собственик от 07.05.2012г. до 04.07.2013г. е бил Alekxander Brandtstatter, роден на *** г. адрес 4502 Nostbach, Schmiedestrabe 5b. На 04.07.2013г. регистрацията на мотопеда е прекратена и след тази дата австрийските власти не разполагат с информация за него. Не са вписани данни мотопедът да е обявен за издирване.

          След закупуване на мотопеда и след неговото транспортиране в Република България, подсъдимия П.П.Б. го управлявал без поставена регистрационна табела.

          Така, на инкриминираната дата - 05.09.2017г., в около 13,10 часа, подс. П.П.Б., управлявайки мотопеда „СРI“, модел „Supermoto“ с рама № ******************, се движел в град Хасково по бул. „Васил Левски“ като се прибирал в дома си. Същевременно В. С. Д. - командир на отделение в Група „Охрана на обществения ред“ в Сектор „Охранителна полиция“ в РУ на МВР - Хасково и Д. С. С. - Началник Сектор „Охранителна полиция“ в РУ - Хасково при ОД на МВР - Хасково, изпълнявали служебните си задължения като се движели със служебен автомобил по ул. „Ком“ в град Хасково. Забелязали движещият се мотопед „СРI“, модел „Supermoto“ с рама № ******************, който бил без регистрационна табела. Последвали го и на бул. „Васил Левски“ в близост до кръговото кръстовище с ул. „Ком“ го спрели за проверка. Била извършена полицейска проверка на мотопеда и неговия водач, в хода на която подс. П.П.Б. оказал пълно съдействие и разказал подробно историята във връзка със закупуването и ползването на мотопеда. На място бил изпратен и екип на Сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР - Хасково в състав И. Н. К., мл.автоконтрольор в Сектор „Пътна полиция" ОД МВР Хасково и колегата му Г. А. Г., на същата длъжност и всички разпитани в качеството на свидетели по делото. Било установено от конктролните органи още, че мотопедът не се издирва.

          За установените административни нарушения по чл. 140 и чл. 137е от ЗДвП – за това, че управлявал МПС - мотопед, който не е регистриран по надлежния ред, и без да е поставил обезопасителна каска, срещу подс. П.П.Б. ***, на място, в негово присъствие, бил съставен Акт за установяване на административно нарушение с бланков № 008312/05.09.2017 г. от свид. И. Н. К., който акт подсъдимият подписал, без да впише възражения в съответната предвидена за това графа. Екземпляр от съставения АУАН му бил връчен лично срещу подпис, а с резолюция на административнонаказващия орган от 08.09.2017 г. административнонаказателното производство, образувано въз основана на така съставения АУАН било прекратено на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН в частта относно нарушението по чл. 140 от ЗДвП.

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, от обясненията на подсъдимия, както и от показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели, които е необходимо да бъдат възприето като съответни на обективната истина.

          С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че при така констатираната фактическа обстановка и след обсъждане на направените доводи относно съставомерността и правната квалификация на престъпното деяние, представителят на държавното обвинение е направил законосъобразен извод, че подсъдимият е осъществил деяние, субсумирано под състава на престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, поради следните доводи от правна страна:

          За да бъде осъществен съставът на престъпление, предвиден в цитираната разпоредба, за което на подсъдимия е било повдигнато обвинението, с предложение да бъде признат за виновен по него и съответно – освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78а НК, респ. деянието да е довършено от обективна страна, е необходимо деецът управлява моторно превозно средство, което не е регистрирано по надлежния ред.         

          По делото се установи, че подсъдимият П.П.Б. ***, на посочените в акта на прокуратурата дата и място, управлявал моторно превозно средство, а именно мотопед марка „CPI“, модел „Supermoto“ с рама № ******************, което не е регистрирано по надлежния ред. Съгласно разпоредбата на чл.140, ал.1, изр. 1-во от ЗДвП, по пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, а съгласно ал. 2 на цитираната норма, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната. Наредба № 1 - 45 от 24.03.2000 г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях предвижда, в чл. 3 ал. 1, че моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган, а в ал. 2 се сочи, че срокът по ал. 1 не се отнася за придобитите с цел продажба, нерегистрирани в страната моторни превозни средства и ремаркета от стопански субекти. По силата на чл. 3, ал. 4 от същата наредба, всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена „Пътна полиция“ в 14-дневен срок от настъпването й. Освен това, нормата на чл. 4. ал.1 от същата наредба задължава собственика да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията, а чл.10 ал.1 от Наредбата предвижда, че за всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер. По отношение на мотопедите разпоредбите на чл. 10 ал. 6 и чл. 7 от Наредбата предвиждат, че табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране, а на мотоциклетите, мотопедите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад. Съгласно § 6 т. 18а от ДР на ЗДвП „регистрацията“ се определя като административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.

          С оглед така възприетата от съда и категорично установена фактическа обстановка, еднопосочна с изложената в постановлението на РП – Хасково и по изложените съображения, недвусмислено се налага извод, че твърденията на прокуратурата, обосноваващи виновно поведение на дееца и съставомерност на същото по чл. 345, ал. 2, вр. ал. 1 от НК се доказват по несъмнен начин. От обективна страна изпълнителното деяние на подсъдимия е осъществено чрез действие – управление на моторно превозно средство при наличие на отрицателната предпоставка - то да не е регистрирано по реда, описан по – горе, който след да се приеме за надлежния, доколкото е законово установен.

          От субективна страна деянието е извършено от подсъдимия при пряк умисъл, същият е съзнавал обществено-опасния му характер, предвиждал е обществено-опасните му последици и е целял тяхното настъпване.

          За извършеното от подсъдимия П.П.Б. *** престъпление е предвидено наказание до една година лишаване от свобода или глоба от петстотин до хиляда лева. С престъплението не са нанесени имуществени вреди. Подсъдимият, към датата на извършване на процесното деяние не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VII от НК. Съдът счита, че са налице предпоставките за приложението на чл. 78а от НК, като същевременно не се установи наличието на визираните в ал. 7 на чл. 78а НК законови пречки за това.

          При индивидуализацията на административното наказание, което следва да бъде наложено на дееца, съдът намира, че определянето на „глоба” в размер, съобразно законовия минимум, а именно 1000 лева, ще бъде в съответствие с данните за личността на подсъдимия. Същият е с чисто съдебно минало и с добри характеристични данни, като има изцяло положително процесуално поведение. Административното наказание „глоба“, освен това, трябва да бъде съобразено с имущественото състояние на дееца, за което обаче не са събрани каквито и да е доказателства, извън данните, посочени от самия подсъдим и този факт сам по себе си, а наред и с останалите, налага да бъде възприето най – благоприятното разрешение за него при индивидуализацията. Така наложеното административно наказание се явява в синхрон с изискванията на закона от гледна точка на доказателствения материал по делото и житейската справедливост, както и с оглед обществената опасност на деянието и дееца, във връзка с горепосочените смекчаващи и отегчаващи отговорността обстоятелства, преценени в тяхната съвкупност. С него в най – пълна степен биха се постигнали целите на личната и генерална превенция заложени в закона, а с факта, че същото макар и да е по вид „глоба” по своя характер е административно наказание, а не санкция по НК и с налагането му подсъдимият, от гледна точка на въпроса за неговата съдимост, е поставен в по – благоприятно положение, независимо от размера на това наказание, предвид липсата и на основание за приложение на нормата на чл. 78а, ал. 5 НК.

          С оглед признаването му за виновен, явяващо се материалноправната предпоставка по чл. 189, ал. 3 НПК, в тежест на подсъдимия П.П.Б. ***, въпреки, че бе освободен от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК, са възложени и разноските, като същият бе осъден да заплати в полза на да заплати по сметка на ОД на МВР – Хасково сумата в размер на 30.00  лева, представляваща направени по делото разноски, а по сметка на Районен съд – Хасково – сумата в размер на по 5.00 лева, при всяко служебно издаване на изпълнителен лист за наложеното административно наказание „Глоба“ и/или присъдените разноски.

          Мотивиран така Хасковският районен съд постанови решението си.

 

 

 

                                                                                                       Съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Е.С.