А.н.д. № 1310 / 2017 год. на ХРС

 

МОТИВИ:

 

        Обвинението срещу подсъдимия О.Х.К. ЕГН ********** *** е повдигнато за това, че на 19.10.2017г., в с.Мандра, обл.Хасковска, управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил „***“ с рама №******** и номер на двигателя 50904601, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл.345 ал.2 вр.ал.1 от НК

        В съдебно заседание РП-Хасково редовно уведомени, не се явяват, не изпращат представител и не вземат становище.

        Подсъдимият О.Х.К. признава фактическата обстановка, изложена в постановлението по чл.78а от НК.

        Моли съда за минимална глоба.

        Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установена от фактическа страна възприетата от обстоятелствената част на постановлението по чл.78а от НК, а именно :

        Подсъдимият К. е правоспособен водач на МПС, същият притежава категории С, DE, АМ, В, ТКТ, D, BE.

        На 27.02.2002г. О.К. закупил от А. и М.А., товарен автомобил марка „***", с рег.№ ******, номер на рама ******** и номер на двигател 50904601 с договор за покупко – продажба. След покупко-продажбата обаче, К. не подменил талона на товарния автомобил и в него останало вписано името на предишния собственик - А. В. А.

        След като ползвал товарния автомобил няколко години, подсъдимият решил да го бракува. На 16.10.2006г. О.К. свалил номерата - X 77 54 С от товарния автомобил „***", отишъл в КАТ - Хасково и ги предал. Тогава служителите на КАТ - Хасково установили, че в талона е вписано името на предишния собственик - А. В. А. и наложили на К. глоба в размер на 50 лева.

        Товарният автомобил „***" с номер на рама ******** и номер на двигател 50904601 бил бракуван, регистрацията му била прекратена и върху талона на автомобила било отбелязано, че е бракуван на 16.10.2006г. Така товарен автомобил „***" останал без регистрационни номера. Въпреки това обаче, подсъдимият продължил да го управлява из село Мандра, обл.Хасково.

        На 19.10.2017г. на О.К. му се наложило да ползва товарен автомобил „***", за да изхвърли боклук. Натоварил автомобила с боклука и се качил на шофьорското място. Заедно с К. била и съпругата му - св.Н.Р.К.. Подсъдимият управлявал товарен автомобил „***" в посока южния изход на село Мандра, към стадиона, където се намирало и сметището на село Мандра.

        В същото време, служителите на РУ - мл.експерт П.Д.Д.и мл.експерт И.Г.И., изпълнявали специализирана полицейска операция, утвърдена с план № 1970р-320444/19.10.2017г. на Началник на РУ-Хасково, на територията на селата Конуш, Мандра, Големанци, Долно Големанци, Орлово и Войводово.

        При обхода на село Мандра, около 17:30ч. на 19.10.2017 год. в южния край на селото, служителите на РУ - Хасково забелязали да се движи по пътното платно товарен автомобил марка „***", който нямал регистрационни табели. Полицаите подали светлинен и звуков сигнал на водача на товарен автомобил „***" за да преустанови движението си и тъй като това не станало, те последвали товарния автомобил, а св.И.направил знак с ръка на водача да спре.

        Едва тогава движението на товарен автомобил „***" било преустановено.

        Св.Д.и св.И.поискали документи за проверка на водача и на автомобила. Установили, че водач на товарния автомобил бил О.Х.К., а спътник в автомобила - св.Н.Р.К.. При представянето на талона на товарния автомобил, полицаите забелязали, че същият е бракуван на 16.10.2006г. К. им обяснил, че след като е бракувал товарен автомобил „***", продължил да го управлява без регистрационни номера из селото, за да си върши работа.

        Св.Д.съставил Акт за установяване на административно нарушение с бл.№ 137604/19.10.2017г., който О.К. подписал без възражения.

        Извършен бил и оглед на местопроизшествие. Поради лошото състояние на автомобила обаче, не била установена пластината на рамата, на която е изписан номера. Подсъдимият К. обяснил на полицейските служители, че след като закупил товарния автомобил през 2002г. не му бил правил никакви ремонти и не бил подменял никакви части по него, а пластината с номера на рамата, която се е намирала до предната дясна седалка се откъртила.

        О.Х.К. не е осъждан, не е освобождаван по чл.78а от НК и няма криминални регистрации.

        При така установената фактическа обстановка О.Х.К. ЕГН ********** *** от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъплението по чл.345 ал.2 вр.ал.1 от НК, като на 19.10.2017г., в с.Мандра, обл.Хасковска, управлявал моторно превозно средство – товарен автомобил „***“ с рама №******** и номер на двигателя 50904601, което не е регистрирано по надлежния ред.

        Деянието е извършено при условията на пряк умисъл – подсъдимият е съзнавал обществено опасния му характер, предвиждал е настъпването на престъпния резултат и е искал именно настъпването на обществено опасните му последици.

        Съгласно чл.140 ал.1 изр. 1-во от ЗДвП по пътищата, отворени за обществено ползване се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места, а съгласно чл.140 ал.2 от ЗДвП, условията и редът за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, се определя с наредба на министъра на вътрешните работи, съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на отбраната.

        Наредба №1-45 от 24.03.2000г. за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и на ремаркета, теглени от тях, предвижда в чл.3 ал.1, че моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган. Срокът по ал.1 не се отнася за придобитите с цел продажба, нерегистрирани в страната моторни превозни средства и ремаркета от стопански субекти. Временно внесените моторни превозни средства и ремаркета се регистрират за срока на временния внос, но за не по-малко от 3 месеца. Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена "Пътна полиция" в 14-дневен срок от настъпването й. Разпоредбата на ал.4 не се прилага при промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация.

        За дейностите по регистрацията и промяната на регистрацията на превозно средство се заплащат такси, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

        Освен това чл.4. ал.1 от същата наредба задължава собственикът да представи превозното средство и необходимите документи определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията, а чл.10 ал.1 от Наредбата предвижда, че за всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер.

        Съгласно чл.10 ал.3 табелите с регистрационен номер се предоставят на собствениците за ползване срещу заплащане на стойността им и такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, а ал.4 – предвижда, че табелите с регистрационен номер се монтират в пунктовете за регистрация от служители на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР на местата, определени от производителя. Монтаж на табели с регистрационен номер извън пунктовете за регистрация и идентификация на звената "Пътна полиция" се извършва по реда на чл. 6.

        По отношение на мотопедите чл.10 ал.6 и чл.7 разпореждат, че табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране, а на мотоциклетите, мотопедите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.

        Съгласно § 6 т.18а от ДР на ЗДвП, регистрацията се определя като административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на табели с регистрационен номер.

        Поради изложеното следва да се приеме, че подсъдимият О.Х.К. е управлявал МПС - товарен автомобил „***“ с рама №******** и номер на двигателя 50904601, което не е регистрирано по надлежния ред.

        Съдът определи наказанието при условията на чл.78а НК, тъй като са налице предпоставките за това – подсъдимият не е осъждан, не е освобождаван по чл.78а от НК, няма имуществени вреди и за деянието по чл.345 от НК се предвижда наказание в рамките на 78а ал.1 от НК.

        При определяне на наказанието съдът взе в предвид като смекчаващи отговорността обстоятелства добрите характеристични данни на подсъдимия, признанията за вината и пълните обяснения за извършеното по време и място. Така съдът определи глобата на минималния размер – а именно 1 000 лв., при пълен превес на смекчаващите вината обстоятелства.

       Така мотивиран съдът постанови решението си.

 

  

                                                                                                                 Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.