М О Т И В И

към решение № 291/08.11.2017 година, постановено по

АНД № 1258/2017 година по описа на РС-Хасково

 

     

                  Производството е по реда на чл. 375 и сл. от НПК.

С постановление на РП-Хасково е предложено обвиняемия М.Ж.Ф., ЕГН ********** е роден на *** ***, общ. Хасково, обл. Хасково, ул. ***************, ***********, да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по чл.78а от НК за това, че на 29.09.2017 г. в с. Корен, обл. Хасково, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „****", модел „*****", с per. № *****, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 14-1253-001021/16.06.2014 год., издадено от Началник Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Хасково, влязло в законна сила на 14.07.2017 г. - престъпление по чл. 343в ал. 2 от НК.

В съдебно заседание пред Районен съд- Хасково ,РП- Хасково, редовно призовани не изпращат представител, който да заяви становище по внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Обвиняемият  М.Ж.Ф., редовно призован се явява лично. Моли съдът да му наложи минималното наказание. Заявява, че съжалява за случилото се.

Съдът, като взе предвид събраните по делото доказателства, а именно доказателствата по бързо производство   №993/2017г. по описа на РУ МВР-Хасково , приобщени към настоящето дело, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното: Обвиняемият М.Ж.Ф. никога не е бил правоспособен водач и никога не е притежавал свидетелство за управление на МПС /л. 15/. Въпреки това същият често управлявал моторни превозни средства без да има необходимата правоспособност за това.  С Наказателно постановление № 14-1253-001021/16.06.2014 год., издадено от Началник Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Хасково /л. 14/, обв. М.Ж.Ф. бил наказан затова, че на 17.05.2014 год. около 18.30 часа на бул. „Васил Левски" в община с. Минерални бани на път първи клас № 5 управлявал лек автомобил „*******" без регистрационни табели, като водача миришел на алкохол имал неясна реч и несигурна походка, като отказал да бъде тестван с дрегер и управлявал без да е правоспособен водач, с което нарушил чл. 174 ал. 3, чл. 140 ал. 1 и чл. 150 от ЗДвП, като на основание чл. 174 ал. 3, чл. 175 ал. 1 т. 1 и чл. 177 ал. 1 т. 2 пр. 1 от ЗДвП му е било наложено наказание „глоба". Посоченото наказателно постановление било връчено лично на обв. М.Ж.Ф. на 06.07.2017 год. и влязло в законна сила на 14.07.2017 год. На 29.09.2017 г. във връзка с провеждаща се полицейска операция св. Г.Т.К.и св. Ж.Г.Ж.- полицейски инспектори при РУП - Хасково били на работа в центъра на с. Корен, обл. Хасково. Около 18.30 часа на 29.09.2017 год. в с. Корен, обл. Хасково спрели за проверка лек автомобил марка „****", модел „*****", с per. № *****, управляван от обв. М.Ж.Ф., който се движел в центъра на селото. При извършване на проверката водачът М.Ж.Ф. не представил свидетелство за управление на МПС и при извършената справка от св. Г.Т.К.и св. Ж.Г.Ж.се установило, че обв. М.Ж.Ф. бил неправоспособен водач /никога не е бил правоспособен водач и никога не е притежавал свидетелство за управление на МПС/. Така на 29.09.2017 год. в с. Корен, обл. Хасково обв. М.Ж.Ф. управлявал посочения лек автомобил в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред, а именно за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление, за което бил наказан с Наказателно постановление № 14-1253-001021/16.06.2014 год., издадено от Началник Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Хасково влязло в законна сила на 14.07.2017 год. и управлявал посочения лек автомобил на 29.09.2017 год. отново без свидетелство за управление на МПС, тъй като обв. М.Ж.Ф. бил неправоспособен водач /никога не е бил правоспособен водач и никога не е притежавал свидетелство за управление на МПС/, така както е посочено по - горе.

Така на 29.09.2017 год. в с. Корен, обл. Хасково, въпреки че не бил изтекъл едногодишен период от санкционирането му по административен ред за същото деяние съгласно посоченото по - горе наказателно постановление, обв. М.Ж.Ф. на 29.09.2017 год. отново управлявал моторно превозно средство без да притежава свидетелство за правоуправление, тъй като същият бил неправоспособен водач /никога не е бил правоспособен водач и никога не е притежавал свидетелство за управление на МПС/, за което му бил съставен акт за установяване на административно нарушение бл. № 137704/29.09.2017 год. за извършеното нарушение, който бил подписан от обв. М.Ж.Ф. без възражения/л. 13/.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена на база приобщените от досъдебното производство протоколи с показанията на свид.Г.К.и Ж.Ж.: от приложените писмени материали - обясненията на обв. М.Ж. Ф.! /л. 4/, както и от останалия приложен към делото доказателствен материал - справка сектор „ПП" при ОД МВР - Хасково /л. 15/, Наказателно постановление № 14-1253-001021/16.06.2014 год., издадено от Началник Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Хасково /л. 14/, акт за установяване на административно нарушение бл. № 137704/29.09.2017 год. за извършеното нарушение /л. 13/, справка за съдимост /л. 8/, характеристични данни /л. 10/, другите доказателства по делото, както и от обясненията на обвиняемият в съдебното производство,който се признава за виновен по предявеното му обвинение.

            Съдът изцяло кредитира показанията на свидетелите, до колкото те изцяло се подкрепят от писмените доказателства приети в хода на делото, а и от самопризнанията на обвиняемия. От тях се доказва, на първо место, че обвиняемият никога не е имал СУМПС. Доказа се от писмените доказателства и факта, че обвиняемият има наложено наказание с Наказателно постановление № 14-1253-001021/16.06.2014 год., издадено от Началник Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Хасково, влязло в законна сила на 14.07.2017 г. Доказа се също и че в настоящият случай той управлява процесният автомобил в  едногодишният срок от наказването му за същото деяние по административен ред с  горното НП.

При така описаната фактическа обстановка, намирам, че с поведението си обв. М.Ж.Ф., ЕГН ********** е роден на *** ***, общ. Хасково, обл. Хасково, ул. ***************, ********* е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по чл.343 в ал.2 вр ал.1 от НК, а именно на 29.09.2017 г. в с. Корен, обл. Хасково, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „****", модел „*****", с per. № *****, без съответно свидетелство за управление на МПС, в едногодишен срок от наказването му за същото деяние по административен ред с Наказателно постановление № 14-1253-001021/16.06.2014 год., издадено от Началник Сектор „Пътна полиция" при ОД на МВР - Хасково, влязло в законна сила на 14.07.2017 г.

Деянието е извършено умишлено със съзнание за управление на МПС-лек автомобил без съответно свидетелство, както и след като обвиняемия е бил наказан по административен ред за същото деяние и в едногодишният срок от влизане в сила на наказателното постановление.

От субективна страна деянието е извършено при форма на вина пряк умисъл - обв. М.Ж.Ф. е съзнавал, че деянието му е общественоопасно, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването на тези последици.

Предвид изложеното,съдът приема, че в случая са налице условията и предпоставките на чл.78а от НК, а именно, за извършеното престъпление   по чл.343в, ал.2 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода" за срок от една до три  години и с глоба от 500 лева до 1200 лева, деецът не е осъждан за престъпление от общ  характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред, и от престъплението не са причинени имуществени вреди. Ето защо,предложението на РП-Хасково се явява основателно и обвиняемият следва, да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление, като му се наложи административно наказание.

При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца, смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Съдът отчете критично отношение на обв. М.Ж.Ф. към извършеното престъпление  както и чистото му съдебно минало. Отегчаващи отговорността обстоятелства - няма.

Предвид изложеното, съдът прие превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и счете,че наказанието „глоба” следва да бъде определено, съобразно нормата на чл.78а ал.1 от НК в размер на  1 000 /хиляда/ лева. С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита че ще бъдат постигнати целите на личната и на генералната превенции на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно,както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.

Мотивиран така и на основание чл.378 ал. 4 т.1 от НПК, съдът постанови решението си.

 

                                                                      Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.