М О Т И В И:

 

            Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК, във връзка с чл.78а НК.

            Постъпило е Постановление от 18.10.2017 година на Прокурор при Районна прокуратура  - Хасково, в което се сочи, че срещу обвиняемия Р.Р.А.  е образувано бързо производство 1040/2017г. по описа на РУ на МВР - Хасково за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК. Събраните в хода на бързото производство доказателства установявали  по категоричен и безспорен начин извършването на престъплението от обвиняемия. Последния не бил осъждан за престъпление от общ характер, не бил освобождаван от наказателна отговорност  по раздел ІV на глава VІІІ от НК, а от деянието нямало причинени имуществени вреди, поради което целите на наказанието можели да се постигнат и с налагане на административно наказание. И тъй като в случая били налице предпоставките на чл.78а от НК, прокурорът предлага обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание.

             В хода на бързото производство обвиняемият признава вината си и дава подробни обяснения  относно извършеното деяние. В съдебното производство не оспорва отразените в постановлението фактически положения и не желае събирането на нови доказателства.В последна дума признава вината си и  моли да му бъде наложено минимално наказание.

             Съдът, като се запозна със събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

    Обвиняемият Р.Р.А. ***. Същият е *************. Обв.А. е правоспособен водач на МПС, категории В, АМ, същият притежава свидетелство за управление на моторно средство ***** /л.22/.

     На неустановена дата в през лятото на 2017 год., обв.Р.А. закупил мотопед марка "CRACKER" от непознато за него, но познато на сина му - Б.  Р.Р./***. Договор за прехвърляне на собствеността на мотопеда двамата не сключили, а обв.А. получил мотопеда без регистрационни номера и без документи. Лицето, от което закупил мотопеда, се казвало М. .

       Всъщност мотопедът "CRACKER", преди да попадне във владение на М. , бил собственост на св.А.  Р. *** /л.14/. Мотопедът бил регистриран на името на св.М. , като му били издадени контролни номера: ******* /л.26/. След като св.М.  продал мотопед "CRACKER" на М.  от с.К. , по молба на последния, прекратил регистрацията на мотопеда и върнал табелите на 08.02.2016 год., за да може новият собственик - М. , да го продаде на части. Това обаче не се случило, а М.  продал мотопед "CRACKER", без регистрационни табелина обв.А. за сумата от 500 лева. След като закупил мотопеда на неустановена дата през лятото на 2017 година, обв.Р.Р.А. не сторил нужното да регистрира в КАТ - Хасково, моторното превозно средство - мотопед "CRACKER", на свое име, макар, че бил наясно с това свое задължение. Така мотопедът останал без регистрационни номера, а обв.А. започнал да го управлява из село Ангел Войвода, общ.Минерални бани, обл.Хасково.

       На 07.10.2017 год. на обв.Р.Р.А. му се наложило да ползва мотопеда "CRACKER", за да отиде да пасе кравите си. Обв.А. управлявал мотопед "CRACKER" по улицата покрай джамията в село Ангел Войвода, обл.Хасково, в посока към центъра на селото. В същото време, служителят на Участък Минерални бани при РУ - Хасково - св.А. Д. Д.   и служителят на Сектор „Пътна полиция" при ОДМВР - Хасково, св.З. Т. И. , извършвал.  планирана съвместна проверка, заедно със служители на Държавно горско стопанство - Кърджали , на ловци, при осъществяване на дейността им. Св.Д.  и св.И.  се движели със служебен автомобил в село Ангел Войвода, общ.Минерални бани, обл.Хасково, по улица, в посока центъра на селото, към ловната хижа на ловната дружина, която се намирала в западния край на селото. Двамата полицейски служители били спрели за проверка лек автомобил „Фолксваген Голф". Точно в този момент покрай тях преминал мотопед, който нямал поставени регистрационни табели. Св.Д.  и св.И.  спрели за проверка водача и установили, че това е обв.Р.Р.А.. Бил извършен оглед на местопроизшествие /л.6-9/, при който се установило, че мотопедът "CRACKER", без регистрационни табели, има номер на рама LBB00В0526В118033. Св.А.  Д. , съставил акт за установяване на административно нарушение с бл. 141210/07.10.2017 год., който обв.Р.Р.А., подписал без възражения.

       В хода на проведеното разследване било установено, че след прекратяване на регистрацията от предишния собственик на мотопед "CRACKER" с на рама LBB00B0526B118033 на 08.02.2016 год. /л.26/, мотопедът, не е регистриран повторно, от друг собственик.

                 Така описаната фактическа обстановка и извършеното престъпление се доказват по безспорен и категоричен начин, както от обясненията на обвиняемото лице, така и от показанията на разпитаните по делото свидетели и писмените доказателства по делото.

                При така установената фактическа обстановка, от обективна  страна  обвиняемият Р.Р.А.  е осъществил  състава на  престъплението по  чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, а именно: на  07.10.2017 год., в гр.Хасково, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка  "CRACKER" с на рама LBB00B0526B118033  , което не е регистрирано по надлежния ред. . От обективна страна, няма спор, че мотопед марка "CRACKER" с на рама LBB00B0526B118033 , който обвиняемият е управлявал е "моторно превозно средство" по смисъла на § 6, т. 11 на Закона за движението по пътищата, доколкото е снабдено с двигател за придвижване и не е релсово превозно средство.За да бъде престъпно поведението на обвиняемия, законът изисква управлението на МПС да се осъществява, въпреки че същото не е регистрирано по надлежния ред. В тази си част наказателната норма е бланкетна, като съдържанието й следва да се запълни чрез анализиране на относимите правни норми към регистрирането на МПС на територията на страната. Правната регламентация на въпросните правоотношения е намерила израз в разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, съгласно която - по отворените за обществено ползване пътища се допускат единствено регистрирани моторни превозни средства с поставени на определените места табели с регистрационен номер. За приложение на разпоредбата е приета и Наредба I-45 / 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, като съгласно чл. 2 от Наредбата - МПС задължително се представят за регистрация от секторите "Пътна-полиция" при СДВР или областните дирекции на МВР по постоянния адрес на собственика, като последният е длъжен, с оглед разпоредбата на чл. 4, ал.1, лично да представи превозното средство и необходимите документи за извършване на регистрацията. За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация /чл. 9 от Наредбата/ и се предоставят табели с регистрационен номер/ чл. 10 от Наредбата/, които следва да бъдат монтирани на местата, определени от производителя (съгласно чл. 10, ал.7 от Наредбата - на мотоциклетите табела с регистрационен номер се поставя само отзад). В конкретния случай и този признак от обективна страна е налице, доколкото видно от писмото от ОДМВР-Хасково  мотопедът  от 08.02.2016 г.  е   с прекратена регистрация от предишния собственик и  не е регистриран повторно , респективно за него не са издавани регистрационни табели.

            Като цяло между страните няма спор, че деянието на обвиняемия осъществява от обективна и субективна страна признаците на вмененото му престъпление. В конкретния случай, не може да се приеме, че извършеното от обвиняемия Р.Р.А., разкрива явно незначителна обществена опасност, поради което то е непрестъпно, съгл. чл. 9, ал.2 от НК. Касае се за формално престъпление, при което следва да се приеме, че съгласно законодателната логика, осъществяването на признаците на престъплението от обективна и субективна страна разкрива достатъчно висока степен на обществена опасност, за да бъде криминализирано и без да е необходимо да са настъпили някакви други вредни последици.

            От субективна страна обвиняемият е осъществил престъплението с пряк умисъл - въпреки, че е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че мотопеда  не е регистриран и поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, го е привел в движение и го е управлявал в с.Ангел Войвода ,абщ.Минерални бани  до спирането му от полицейските служители.

              След като прецени тежестта на деянието и данните за обвиняемия, съдът счита, че са налице всички материалноправни предпоставки за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, визирани в императивната разпоредба на чл. 78а, ал. 1 от НК.  За извършеното  престъпление  по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, според действащата към момента на деянието редакция на текста /обн. ДВ бр.95/2016г./ се предвижда наказание лишаване от свобода до една  година или глоба от 500 лв. до 1000 лв. Обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер  и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК. Престъплението по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК е на просто извършване и не са причинени имуществени вреди. В този смисъл, съдът счита, че на обвиняемия следва да бъде наложено административно наказание глоба. При определяне размера на наказанието, съдът  се съобрази с материалното и имотно  състояние на обвиняемия, както и с наличието на смекчаващи вината обстоятелства -  чисто съдебно минало, добри характеристични данни, пълните обяснения и съдействие  в хода на бързото производство, относно извършеното деяние. Съдът се съобрази и с липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства. Имайки предвид   тежестта на деянието, съдът счита, че  наказанието “глоба”  следва да бъде определено, според предвиденото  от разпоредбата на  чл.78 а от НК, в минимален  размер на  1000  лв . С така наложеното  по вид и размер  наказание съдът счита, че целите на личната и генерална превенция ще бъдат постигнати.        

                Мотивиран така,съдът постанови решението си.

 

 

                                                    Съдия: