М О Т И В И:

 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК, във връзка с чл.78а НК.

Постъпило е Постановление от 12.10.2017 година на Прокурор при Районна прокуратура  - Хасково, в което се сочи, че срещу обвиняемата Г.И.Т.   е образувано досъдебно   производство 157/2017г. по описа на ОД на МВР - Хасково за извършено престъпление по чл.354а ал.5,вр.ал.3 т.1  от НК. Събраните на досъдебното производство доказателства установявали по категоричен и безспорен начин извършването на престъплението от обвиняемата . Последната  не била осъждана за престъпление от общ характер, не била освобождаван от наказателна отговорност  по раздел ІV на глава VІІІ от НК, а от деянието нямало причинени имуществени вреди, поради което целите на наказанието можели да се постигнат и с налагане на административно наказание. И тъй като в случая били налице предпоставките на чл.78а от НК, прокурорът предлага обвиняемата  да бъде освободена от наказателна отговорност, като и се наложи административно наказание.

На досъдебното производство обвинямата Г.И.Т. признава вината си ,като  дава  обяснения  относно извършеното деяние. В съдебното производство не оспорва отразените в постановлението фактически положения и не желае събирането на нови  доказателства.В последната си дума моли за минимално наказание 

Договорният защитник на обвиняемата  адвокат Л.С.   , в съдебното заседание не оспорва приетите за установени  в постановлението фактически положения. Счита, че са налице условията на чл.78а от НК за освобождаване на подзащитната и от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Моли при индивидуализация на административното наказание съдът да определи глобата в минимален  размер.          

Съдът, като се запозна със събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

Обвиняемата Г.И.Т. от около 4 години  живеела на семейни начала със свид.Е.Б.  ,като двамата обитавали жилище-апартамент ,находящ се в гр.Хасково ,на ул. "*********" *********. Това обстоятелство било известно на  полицейските органи,понеже  свид.Б. бил осъден с влязъл в сила съдебен акт за разпространение на наркотични вещества,заради което често наблюдавали апартамента ,в който съжителствали  свид.Б. и обв.Т..

   На 01.08.2017 година свид.А. Р.  заемащ длъжността „инспектор" към група „ПКП" при  ОД на МВР-Хасково получил оперативна  информация,че в жилището на обв.Т. и свид.Б. *** се държат забранени от закона вещества.За целта след получено по реда на чл.161 ал.1 от НПК разрешение от РС-Хасково  още същият ден било извършено претърсване в  апартамент, находящ се в гр.Хасково ,на ул."*********" ******** .При това процесуално действие  разследващият полицай намерил и иззел 3 броя станиолови топчета,съдържащи жълта суха листна маса , намерени на секция в хола на апартамента,1 брой пластмасово шише-тип епруветка с капачка,съдържаща  3 броя станиолови топчета със  зеленикаво жълта суха листна маса,както и 1 брой прозрачно пликче със семка. Всички обекти били  запечатани в присъствието на поемни лица и обозначени  като обект 1, видно от съставения  протокол  за пертърсване и изземване /л.5-6 от ДП / .В спалнята на  същият апартамент било намерено и иззето 1 брой стъклено бурканче с капачка и с остатъци от зелена суха листна маса,което било запечатано от водещият разследването като обект 2 .Това процесуално  следствено действие било извършено на 01.08.2017 година, като пред разследващия полицай свид.Б. заявил,че иззетите топчета са наркотично вещество-марихуана , което приятелката му -обв.Г.Т. била закупила за лична употреба.В хода на настоящото разследване при разпита си обв. Т. признава ,че  намерените и иззети 6 броя саморъчно направени станиолови топчета са нейни ,които тя била закупила за лична употреба.

В хода на разследването е назначена и извършена физико-химическа екпертиза, възложена на БНТЛ при ОД на МВР гр.Стара Загора. Предоставения за изследване обект 1 представлявал  растителна маса ,намираща се в 6 броя саморъчно направени станиолови пакетчета ,три от които поставени в 1 брой пластмасово шише-тип епруветка с капачка и 1 брой стъклено бурканче с капачка и  с остатъци от зелена суха листна маса,което било запечатано от водещия  разследването като обект 2  след претегляне и направен анализ възлизат на 3,1649 грама за обект 1-1 и 0,0511 грама за обект -2 . Видно от заключението на вещото лице растителната маса на обект 1-1 е с нетно тегло 3,1649 грама и представлява марихуана със съдържание на активно вещество от тетрахидроканабиол в количество 14,4 тегловни %, а обект 2 е с нетно тегло 0,0511 грама и представлява също марихуана, със съдържание на активно вещество от тетрахидроканабиол в количество 4,8 тегловни %.

Горната фактическа обстановка се установява  от обясненията на обвиняемата , показанията на  свидетелите , дадени на досъдебното  производство , подкрепени с протоколите за извършени следствени действия, от извършените  физико-химична  експертиза,както и  писмените материали,приобщени към доказателствения материал по делото  на основание чл.283 от НПК.

При така описаната фактическа обстановка  съдът прие ,че обв. Г.И.Т.  е осъществила от обективна  страна състава на престъплението но чл. 354 а ал.5 вр ал.3 т. 1 предл.1 от НК ,като на  01.08.2017 година в гр.Хасково, без надлежно разрешително държала високо рисково наркотично вещество, а именно коноп( марихуана , канабис ), с тегло 3,1649 грама с активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 14.4 % ( тегловни процента ) и коноп ( марихуана , канабис ) с тегло 0,0511 грама с актиев наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол - 4,8 % тегловни процента на обща стойност 19,30 лева , като деянието представлява  маловажен случай.

 Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП и Приложение № 1 към Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" на чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, марихуаната (коноп, канабис)  представлява именно високорискови вещества.Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, 1гр. (коноп, канабис), пласиран на улицата има стойност 6 лв., без оглед на процентното съдържание на активния  компонент.Следователно общата стойност на наркотичното вещество открито у  обвиняемата е на стойност 19.30э  лева /3.1649 грама   х 6 лв. =18.99 / лв.  и / 0.0511  грама х 6 лв. =0.31 лв./  или общо 19.30 лв. Обвиняемата е  държала посочените високорискови наркотични вещества без да има за това надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.От събраните по делото доказателства  може да се приеме, че деянието  представлява "маловажен случай" по смисъла на чл. 93, т. 9 от НК. Преценката по този въпрос се прави на основата на фактическите данни по делото, отнасящи се до начина на извършване на деянието, вида и стойността на предмета му, вредните последици, данните за личността на дееца и другите обстоятелства, които имат значение за степента на обществена опасност и морална укоримост на извършеното. В случая, деянието се свежда до държане на минимално количество марихуана -3.22 грама , на стойност 19.30 лв. от лице,за което не са налични   данни че  е  зависимо към психоактивни вещества и с предназначение, което не изключва да е само за негова лична употреба. Количеството и стойността на наркотичното вещество, както и процентното съдържание на активния компонент сами по себе си не са значителни.Действително  в легалната дефиниция на понятието "маловажен случай" стойността на предмета на деянието  не е предвиден като определящ критерий при квалификацията, а като такива са посочени вредни последици и степен на обществена опасност, които се преценят в съвкупност.В този смисъл и ВКС нееднократно в свои решения е приемал , че стойността на инкриминираното наркотично вещество не може да бъде единствен критерий за определяне на случая като маловажен.Принципно  законът  не прави разграничение на базата на вида на високорисковото наркотично вещество, предмет на престъплението и  не третира по различен начин т. нар. „мека и твърда  дрога”.Видът на наркотичното вещество –марихуана  спада  към т.н. „мека  дрога“  и установеното обстоятелство, че наркотикът е за лична употреба ,  снижава степента на обществена опасност на деянието, защото е очевидно, че последица от него е това, че обвиняемата уврежда само собственото си здраве. Последното не е извинително и не декриминализира простото държане на наркотично вещество, но във всички случаи, в аспекта на изискванията на чл. 93, т. 9 от НК, следва да се отчете като аргумент в полза на тезата, че случаят е маловажен.Установените по делото обстоятелства във връзка с личността на дееца също дават основание за преценката за по-ниска степен на обществена опасност на конкретното деяние. Обвиняемата    е млад човек, на 23 години към момента на извършване на престъплението. Същата  не е осъждана, няма данни за нейни противообществени прояви в миналото и по отношение на нея липсват доказателства да са налице други недовършени наказателни производства,въпреки  характеристиката ,изготвена за нуждите на наказателното производство ,съдържаща  положителни  данни за личността и. С цялото си поведение е съдействала за разкриване и установяване на престъплението. Изразеното от нея съжаление за стореното в хода на цялото наказателно производство не може да бъде ценено като декларативно и формално, доколкото с действията и поведението си  не само е  позволил ,но и е спомогнал за  разкриване на  самото престъпно деяние,което  пък   показва    самооценката  му за извършеното,така  както я е заявил и пред разследващите органи и пред съда. Цялостното обсъждане на посочените обстоятелства позволява  да бъде направен  извода, за по-ниска степен на обществена опасност на конкретното деяние от обикновените случаи на престъпления от този вид . При тези конкретни характеристики на престъплението и неговия извършител настоящия  съд  прецени, че вярната правна квалификация на осъщественото от обвиняемата     престъпление е по чл.354а, ал.5 НК.По тези съображения и тя  ще следва да бъде призната за виновна за държане на   високо рисково наркотично вещество ,покриващо признаците на  „маловажен случай"- престъпление по чл. 354а, ал. 5, във вр. с ал. 3. 1, предл. 1-во от НК .

   От субективна страна престъплението е извършено от обвиняемата  при пряк умисъл. Умисъла на дееца е обхващал както обстоятелствата , че упражнява   фактическа власт върху наркотични вещества  от вид и със съдържание, описано по-горе, така и че същите действия извършва по отношение на рискови наркотични вещества и без надлежно издадено разрешение за това.

    По наказанието:При поначало правилното приложение на материалния закон наказанието  за обвиняемия  покрива  хипотезата на чл. 78а от НК, чието прилагане е задължително при наличие на предвидените предпоставки, а в случая те са налице: за престъплението по чл. 354а, ал. 5 от НК е предвидено наказание глоба, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, Глава осма от НК, от престъплението не са причинени имуществени вреди, които да не са възстановени, престъплението е извън ограниченията по чл. 78а, ал. 7 от НК. В този смисъл, съдът счита, че на обв.Т.   следва да бъде наложено административно наказание - глоба. При определяне размера на наказанието съдът се съобрази с материалното и  имотно  състояние на обвиняемата  ,която работи , както и с наличието на смекчаващи вината обстоятелства - чисто съдебно минало,незначителното количество на наркотичното вещество и  сравнително  ниската стойност на предмета на престъплението.

      В разпоредбата на чл.354а, ал.5 от НК е предвидено наказание „Глоба” в размер до 1000 лева. Когато обаче са налице предпоставките на чл.78а от НК, то предвид императивния характер на тази разпоредба, същата следва да бъде приложена спрямо дееца, като му бъде определено съответното наказание глоба.В разглеждания случай  вида на  наркотичното вещество-хероин,спадащ към т.н.“твърда дрога“     мотивира  съда   да определи  административното наказание  малко под  максимума,визиран от разпоредбата на чл.354а ал.5 от НК ,а именно:  „Глоба” в размер на 600  лева. С така наложеното  по вид и размер  наказание съдът счита, че целите на личната и генерална превенция ще бъдат постигнати.

      На основание чл.354а ал.6,вр.чл.53 ал.2 б”а” от НК съдът    отне  в полза на държавата   остатъка от  наркотичното  вещество след изследването,а именно:3.0643  грама марихуана  със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 14.4 % (тегловни проценти) и 0.0262 грама   марихуана    със съдържание на активен наркотично действащ компонент  тетрахидроканабинол  4.8 % (тегловни проценти)  , предадени   на съхранение в ЦМУ към Агенция“Митници“  ,които   да се  унищожат.

       На основание чл. 189 ал. 3 от НПК съдът осъди  обвиняемата    да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Хасково сумата от 48.90 лв., представляваща направени на досъдебното производство разноски за вещо лице.

      На основание чл.379 от НПК ,вр. чл. 20, ал.1 от ЗАНН  съдът отне  в полза  на държавата     приобщените  като веществени доказателства: пластмасова епруветка; станиолови обвивки  и  1бр. стъклен буркан с капачка,  които като вещи без стойност да се унищожат.

      Водим  от горното, съдът постанови решението   си.

 

                                                                                                                                                                                               

                                                 Съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.