М О Т И В И:

 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК, във връзка с чл.78а НК.

 

Постъпило е Постановление от 06.10.2017 година на Прокурор при Районна прокуратура  - Хасково, в което се сочи, че срещу обвиняемия Б.Б.К. е образувано бързо производство 950/2017г. по описа на ОД на МВР - Хасково за извършено престъпление по чл.354а, ал.5, вр.ал.3, т.1 от НК. Събраните в хода на бързото производство доказателства установявали по категоричен и безспорен начин извършването на престъплението от обвиняемия. Последният не бил осъждан за престъпление от общ характер, не бил освобождаван от наказателна отговорност  по раздел ІV на глава VІІІ от НК, а от деянието нямало причинени имуществени вреди, поради което целите на наказанието можели да се постигнат и с налагане на административно наказание. И тъй като в случая били налице предпоставките на чл.78а от НК, прокурорът предлага обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание.

В хода на бързото производство обвиняемият Б. Б. К. признава вината си, като  дава  обяснения  относно извършеното деяние. В съдебното производство не оспорва отразените в постановлението фактически положения и не желае събирането на нови  доказателства. В последната си дума моли за минимално наказание 

Служебно назначеният защитник на обвиняемия адвокат Д.С., в съдебното заседание не оспорва приетите за установени в постановлението фактически положения. Счита, че са налице условията на чл.78а от НК за освобождаване на подзащитния и от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Моли при индивидуализация на административното наказание съдът да определи глобата в минимален  размер.          

Съдът, като се запозна със събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

На 20.09.2017г. от 19:00 часа до 07:00 часа на 21.09.2017г. свидетелят А.Д. А. – мл. инспектор в сектор „СОП” при РУП – Хасково, съвместно с колегите си – свидетелят В. К. К. и В. Д. били на работа. Около 20:50 часа на 20.09.2017г. на кръстовището на бул. „България” с ул. „Оборище” в град Хасково полицейските служители спрели за проверка лек автомобил „*********” с регистрационен № *******. При извършване на проверката полицейските служители установили, че автомобилът се управлява от обвиняемия Б.Б.К., който бил сам в  него . Полицейските служители попитали обвиняемия  К. дали има забранени предмети и вещества, като той  казал, че има марихуана за лична употреба. Така  с протокол за доброволно предаване от  20.09.2017г., обвиняемия  предал на полицейските органи 1бр. част от саморъчно свита цигара, съдържаща суха зелена растителна маса, която държал в джоб, в предната лява врата на автомобила, който управлявал (запечатана от водещия разследването като обект №1), 1бр. малко топче, съдържащо остатъци от суха зелена растителна маса, което обвиняемият държал на предната лява седалка на автомобила (запечатано от водещия разследването като обект №2), както и 1бр. топче, съдържащо суха зелена растителна маса поставено в прозрачен найлонов плик, което обвиняемият Б.Б.К. държал в джоб, в предната дясна врата на автомобила (запечатано от водещия разследването като обект №3). 

В хода на разследването е назначена и извършена физико-химическа екпертиза, възложена на БНТЛ при ОД на МВР гр.Стара Загора. Предоставени са за изследване: обект 1 представлявал суха, зелена растителна маса, поставена в част от саморъчно свита цигара /фас/; обект № 2 представлявал остатъци от суха, зелена растителна маса поставена в саморъчно направено хартиено пакетче; обект №3 представлявал суха, зелена листна маса, поставена в прозрачен полиетиленов плик. Видно от заключението на вещото лице растителната маса на обект №1 е с нетно тегло 0,2729 грама и представлява коноп (марихуана, канабис) със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол – 6,9 % (тегловни проценти). Обект №2 е с нетно тегло 0,0145 грама и представлява коноп (марихуана, канабис) със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол – 1,2 % (тегловни проценти). Растителната маса на обект №3 е с нетно тегло 7,3131 грама и представлява коноп (марихуана, канабис) със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол – 8,3 % (тегловни проценти). 

Горната фактическа обстановка се установява  от обясненията на обвиняемия, показанията на свидетелите, дадени в хода на бързото производство, подкрепени с протоколите за извършени следствени действия, от извършената  физико-химична експертиза, както и от писмените материали, приобщени към доказателствения материал по делото  на основание чл.283 от НПК.

При така описаната фактическа обстановка  съдът прие, че обвиняемият Б.Б.К. е осъществил от обективна  страна състава на престъплението по чл. 354 а, ал.5, вр ал.3, т. 1, предл.1 от НК, като на  20.09.2017 година в гр.Хасково, без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество, а именно коноп (марихуана, канабис), с нетно тегло 0,2729 грама, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол – 6,9 % (тегловни проценти), на стойност 1,63 лева; коноп (марихуана, канабис),  с нетно тегло 0,0145 грама, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол – 1,2 % (тегловни проценти), на стойност 0,09 лева и коноп (марихуана, канабис),  с нетно тегло 7,3131 грама, със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол – 8,3 % (тегловни проценти), на стойност 43,88 лева, всичко на обща стойност 45,60 лева.

Съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗКНВП и Приложение № 1 към Списък I „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина" на чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, марихуана (коноп, канабис)  представлява именно високорисково вещество. Съгласно ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, 1гр. марихуана (коноп, канабис), пласиран на улицата има стойност 6 лв., без оглед на процентното съдържание на активния  компонент. Следователно общата стойност на наркотичното вещество открито у  обвиняемия е на стойност 45,60  лева /0,2729 грама   х 6 лв. = 1,63лв., 0,0145  грама х 6 лв. =0,09 лв. и 7,3131 грама х 6 лв. = 43,88 лв.  или общо 45,60 лв./. Обвиняемият е държал посочените високорискови наркотични вещества без да има за това надлежно разрешително съгласно Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. От събраните по делото доказателства  може да се приеме, че деянието  представлява "маловажен случай" по смисъла на чл. 93, т. 9 от НК. Преценката по този въпрос се прави на основата на фактическите данни по делото, отнасящи се до начина на извършване на деянието, вида и стойността на предмета му, вредните последици, данните за личността на дееца и другите обстоятелства, които имат значение за степента на обществена опасност и морална укоримост на извършеното. В случая, деянието се свежда до държане на минимално количество марихуана – 7,6005 грама, на стойност 45,60 лв. от лице, за което не са налични  данни че е зависимо към психоактивни вещества и с предназначение, което не изключва да е само за негова лична употреба. Количеството и стойността на наркотичното вещество, както и процентното съдържание на активния компонент сами по себе си не са значителни. Действително в легалната дефиниция на понятието "маловажен случай" стойността на предмета на деянието не е предвиден като определящ критерий при квалификацията, а като такива са посочени вредни последици и степен на обществена опасност, които се преценят в съвкупност. В този смисъл и ВКС нееднократно в свои решения е приемал, че стойността на инкриминираното наркотично вещество не може да бъде единствен критерий за определяне на случая като маловажен. Принципно  законът не прави разграничение на базата на вида на високорисковото наркотично вещество, предмет на престъплението и не третира по различен начин т. нар. „мека и твърда дрога”. Видът на наркотичното вещество – марихуана  спада  към т.н. „мека  дрога“ и установеното обстоятелство, че наркотикът е за лична употреба,  снижава степента на обществена опасност на деянието, защото е очевидно, че последица от него е това, че обвиняемият уврежда само собственото си здраве. Последното не е извинително и не декриминализира простото държане на наркотично вещество, но във всички случаи, в аспекта на изискванията на чл. 93, т. 9 от НК, следва да се отчете като аргумент в полза на тезата, че случаят е маловажен. Установените по делото обстоятелства във връзка с личността на дееца също дават основание за преценката за по - ниска степен на обществена опасност на конкретното деяние. Обвиняемият е млад човек, на 19 години към момента на извършване на престъплението. Същият не е осъждан, няма данни за негови противообществени прояви в миналото и по отношение на него липсват доказателства да са налице други недовършени наказателни производства. Характеристиката, изготвена за нуждите на наказателното производство, съдържа  положителни  данни за личността му. Обвиняемият с цялото си поведение е съдействал за разкриване и установяване на престъплението. Изразеното от него съжаление за стореното в хода на цялото наказателно производство не може да бъде ценено като декларативно и формално, доколкото с действията и поведението си  не само е  позволил, но и е спомогнал за  разкриване на  самото престъпно деяние, което  пък показва самооценката му за извършеното, така както я е заявил и пред разследващите органи, и пред съда. Цялостното обсъждане на посочените обстоятелства позволява  да бъде направен  извода, за по - ниска степен на обществена опасност на конкретното деяние от обикновените случаи на престъпления от този вид. При тези конкретни характеристики на престъплението и неговия извършител настоящия  съд  прецени, че вярната правна квалификация на осъщественото от обвиняемия престъпление е по чл.354а, ал.5 НК. По тези съображения и той ще следва да бъде призната за виновен за държане на  високо рисково наркотично вещество, покриващо признаците на  „маловажен случай" - престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК .

   От субективна страна престъплението е извършено от обвиняемия  при пряк умисъл. Умисъла на дееца е обхващал както обстоятелствата, че упражнява   фактическа власт върху наркотични вещества  от вид и със съдържание, описано по-горе, така и че същите действия извършва по отношение на рискови наркотични вещества и без надлежно издадено разрешение за това.

    По наказанието: При поначало правилното приложение на материалния закон наказанието  за обвиняемия  покрива  хипотезата на чл. 78а от НК, чието прилагане е задължително при наличие на предвидените предпоставки, а в случая те са налице: за престъплението по чл. 354а, ал. 5 от НК е предвидено наказание глоба, деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV, Глава осма от НК, от престъплението не са причинени имуществени вреди, които да не са възстановени, престъплението е извън ограниченията по чл. 78а, ал. 7 от НК. В този смисъл, съдът счита, че на обвиняемия Б.Б.К. следва да бъде наложено административно наказание - глоба. При определяне размера на наказанието съдът се съобрази с материалното и  имотно  състояние на обвиняемия, който не работи, както и с наличието на смекчаващи вината обстоятелства - чисто съдебно минало, незначителното количество на наркотичното вещество и  сравнително  ниската стойност на предмета на престъплението.

В разпоредбата на чл.354а, ал.5 от НК е предвидено наказание „Глоба” в размер до 1000 лева. Когато обаче са налице предпоставките на чл.78а от НК, то предвид императивния характер на тази разпоредба, същата следва да бъде приложена спрямо дееца, като му бъде определено съответното наказание глоба. В разглеждания случай  вида на  наркотичното вещество – марихуана (коноп, канабис), спадащ към т.н. „мека дрога“ мотивира съда да определи административното наказание малко под  максимума, визиран от разпоредбата на чл.354а ал.5 от НК, а именно:  „Глоба” в размер на 800 лева. С така наложеното  по вид и размер  наказание съдът счита, че целите на личната и генерална превенция ще бъдат постигнати.

На основание чл.354а, ал.6, вр. чл.53 ал.2 б „а” от НК съдът  отне  в полза на държавата   остатъка от  наркотичното  вещество след изследването, а именно: 0,1725  грама марихуана (коноп, канабис) със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 6,9 % (тегловни проценти) и 7,2131 грама   марихуана (коноп, канабис), със съдържание на активен наркотично действащ компонент  тетрахидроканабинол 8,3 % (тегловни проценти), предадени  на съхранение в ЦМУ към Агенция „Митници“, които   да се  унищожат.

На основание чл. 189 ал. 3 от НПК съдът осъди  обвиняемия да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР – Хасково сумата от 128,09 лв., представляваща направени на досъдебното производство разноски за вещо лице.

           Мотивиран така, съдът постанови решението си.

 

                                                                                                                                                                                               

                                                                        Съдия: /п/ не се чете.

 Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.