М О Т И В И:

 

Производството е по реда на чл.375 и следващите от НПК, във връзка с чл.78а НК.

Постъпило е Постановление от 04.10.2017 година на Прокурор при Районна прокуратура  - Хасково, в което се сочи, че срещу обвиняемия Т.И.Я. ***  е образувано бързо производство957/2017г. по описа на РУ на МВР - Хасково за извършено престъпление по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК. Събраните в хода на бързото производство доказателства установявали по категоричен и безспорен начин извършването на престъплението от обвиняемия. Последния не бил осъждан за престъпление от общ характер, не бил освобождаван от наказателна отговорност  по раздел ІV на глава VІІІ от НК, а от деянието нямало причинени имуществени вреди, поради което целите на наказанието можели да се постигнат и с налагане на административно наказание. И тъй като в случая били налице предпоставките на чл.78а от НК, прокурорът предлага обвиняемият да бъде освободен от наказателна отговорност, като му се наложи административно наказание.

В хода на бързото производство обвиняемият признава вината си и дава подробни обяснения  относно извършеното деяние. В съдебното производство не оспорва отразените в постановлението фактически положения и не желае събирането на нови доказателства.В последна дума признава вината си и  моли да му бъде наложено минимално наказание.

Съдът, като се запозна със събраните по делото доказателства, приема за установено следното:

 Обвиняемият Т.И.Я. ***, български гражданин е , женен, неосъждан, с основно образование и работи в цех за производство на боза. Обв.Я. е неправоспособен водач на МПС и  никога не е притежавал свидетелство за управление на моторно средство/л. 15/.

На неустановена дата в периода 2012-2013 год., обв.Я. придобил   мотопед  марка "*******" с рама*****************  от свой съсед - св.С. Т. Р.. Още през месец ноември 2011 год. св.С. Р. бракувал посочения мотопед и върнал регистрационните му табели - ******, в СекторПътна полиция" при ОДМВР – Хасково и  не  го  използвал  по  предназначение . По тази причина в горепосочения период  св.Р. продал мотопед "*******" на  обв.Т.Я. ,но  договор за прехвърляне на собствеността върху  мотопеда  не бил  сключен , а обвиняемия   получил  само владението върху превозното средство . След като закупил мотопеда   обв.Т.Я. не сторил нужното да  регистрира в КАТ - Хасково, моторното превозно средство - мотопед "*******" с рама*****************, на свое име, макар, че бил наясно с това свое задължение. Така мотопедът останал без регистрационни номера.

На 23.09.2017 год. на обв. Я. му се наложило да ползва мотопеда "*******", за да се придвижи до магазина в квартала. Обв.Я. управлявал мотопед "*******" по ул."Априлско въстание" в посока към ул."Хасковска" в кв.Болярово, гр.Хасково.В същото време, служителите на РУ - Хасково - св.П. Г. Н. и св.Р. Т., били на работа, съгласно утвърдения им график - за времето от 19:00ч. на 23.09.2017 год. до 07:00ч. на 24.09.2017 год. На 23.09.2017 год. около 20:00 ч. и двамата служители на РУ - Хасково били със служебен автомобил в кв.Болярово, гр.Хасково, на ул."Априлско въстание", като се движели в посока към ул."Хасковска". Малко преди кръстовището между двете улици, служителите на РУ - Хасково застигнали мотопед "*******", управляван от обв.Я..*** - св.Н. и св. Т., възприели непосредствено как обв.Т.И.Я. управлява мотопед "*******", който нямал поставени регистрационни табели по ул."Априлско въстание", кв.Болярово, гр.Хасково. По тази причина двамата полицаи подали светлинен и звуков сигнал, след което обв.Я. отбил мотопеда и спрял. Бил извършен оглед на местопроизшествие /л.4-7/, при който се установило, че мотопедът "*******", без регистрационни табели, има номер на рама *****************. Повиканият за съдействие служител на Сектор „Пътна полиция" при ОДМВР - Хасково, мл.автоконтрольор Д. Т. Л., съставил акт за установяване на административно нарушение с бл.№ 009107/23.09.2017 год., който обв.Т.И.Я., подписал без възражения /л.16/.В хода на проведеното разследване било установено, че след прекратяване на регистрацията от предишния собственик на мотопед *******" с № на рама *****************  на 10.11.2011 год. /л.14/, мотопедът, не е регистриран повторно от друг собственик.

    Така описаната фактическа обстановка и извършеното престъпление се доказват по безспорен и категоричен начин, както от обясненията на обвиняемото лице, така и от показанията на разпитаните по делото свидетели и писмените доказателства по делото.

                При така установената фактическа обстановка, от обективна  страна  обвиняемият Т.И.Я.  е осъществил  състава на  престъплението по  чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, а именно: на  23.09.2017 год., в гр.Хасково, управлявал моторно превозно средство - мотопед марка „*******", с рама**************, което не е регистрирано по надлежния ред. . От обективна страна, няма спор, че мотопед, марка  *******", с рама*****************, който обвиняемият е управлявал е "моторно превозно средство" по смисъла на § 6, т. 11 на Закона за движението по пътищата, доколкото е снабдено с двигател за придвижване и не е релсово превозно средствоа да бъде престъпно поведението на обвиняемия, законът изисква управлението на МПС да се осъществява, въпреки че същото не е регистрирано по надлежния ред. В тази си част наказателната норма е бланкетна, като съдържанието й следва да се запълни чрез анализиране на относимите правни норми към регистрирането на МПС на територията на страната. Правната регламентация на въпросните правоотношения е намерила израз в разпоредбата на чл. 140, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, съгласно която - по отворените за обществено ползване пътища се допускат единствено регистрирани моторни превозни средства с поставени на определените места табели с регистрационен номер. За приложение на разпоредбата е приета и Наредба I-45 / 24.03.2000 година за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, като съгласно чл. 2 от Наредбата - МПС задължително се представят за регистрация от секторите "Пътна-полиция" при СДВР или областните дирекции на МВР по постоянния адрес на собственика, като последният е длъжен, с оглед разпоредбата на чл. 4, ал.1, лично да представи превозното средство и необходимите документи за извършване на регистрацията. За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация /чл. 9 от Наредбата/ и се предоставят табели с регистрационен номер/ чл. 10 от Наредбата/, които следва да бъдат монтирани на местата, определени от производителя (съгласно чл. 10, ал.7 от Наредбата - на мотоциклетите табела с регистрационен номер се поставя само отзад). В конкретния случай и този признак от обективна страна е налице, доколкото видно от писмото от ОДМВР-Хасково  мотопедът  от 10.11.2011г.  е   с прекратена регистрация от предишния собственик и  не е регистриран повторно , респективно за него не са издавани регистрационни табели.

Като цяло между страните няма спор, че деянието на обвиняемия осъществява от обективна и субективна страна признаците на вмененото му престъпление. Възраженията  от страна на защита се съсредоточава около това, дали въпреки това, с оглед обществената му опасност, деянието не е "малозначително", респективно дали не следва да намери приложение разпоредбата на чл. 9, ал.2 НК. В Съгласно тази разпоредба на материалното наказателно право (чл. 9, ал.2 НК), не е престъпно деянието, което макар и формално да осъществява признаците на предвидено в закона престъпление, поради своята малозначителност не е общественоопасно или неговата обществена опасност е явно незначителна. Както е известно, конкретиката на всеки процесен случай е тази, която обосновава позицията за наличие или не на условията, заложени в обсъждания законов текст. Прегледът на ценимите обстоятелства  по настоящото дело не дава възможност за осмисляне на предпоставки на нито една от двете алтернативи на чл. 9, ал. 2 НК. Това е така, доколкото тук следва да се отчете както личността на обвиняемия, като част от преценката за самата обществена опасност на престъплението, така и конкретиката на самото деяние.

В случая обвиняемият не е осъждан и не е освобождаван от наказателна отговорност за извършени престъпления от общ или частен характер ,както и  по отношение на него в информационния масив на ОД на МВР-Хасково няма заведени криминалистически регистрации. Обвиняемият обаче  е неправоспособен водач,като никога не му е издавано свидетелство за управление на МПС ,което  се явява отегчаващо отговорността на деянието  обстоятелство, което по мнение на съда завишава степента на обществена опасност на реализираното престъпление и не може да бъде пренебрегнато. Обвиняемият не е санкциониран  за  други нарушения на ЗДвП ,  на управлението на моторното превозно средство от неправоспособен водач в  градска  среда с цел предвижване  не позволява излагането на сериозни и убедителни съждения за малозначителност на деянието, независимо от разстоянието на придвижване , подбудите за управление на мотопеда  и времето на извършване на престъплението. В обобщение съдът счита, че управлението на  МПС от изначално неправоспособен водач  и то в населено място -  по време, когато се предполага, че по улиците се движат  хора  и превозни средства разкрива сравнително високата степен на обществена опасност на конкретното деяние, и води до извода, че в конкретния случай е неприложима разпоредбата на чл. 9, ал. 2 НК.

  От субективна страна обвиняемият е осъществил престъплението с пряк умисъл - въпреки, че е съзнавал общественоопасния характер на деянието си, знаел е, че лекият автомобил не е регистриран и поради това обстоятелство не следва да го управлява по пътищата, отворени за обществено ползване, го е привел в движение и го е управлявал в гр. Хасково до спирането му от полицейските служители.

              След като прецени тежестта на деянието и данните за обвиняемия, съдът счита, че са налице всички материалноправни предпоставки за освобождаването му от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, визирани в императивната разпоредба на чл. 78а, ал. 1 от НК.  За извършеното  престъпление  по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК, според действащата към момента на деянието редакция на текста /обн. ДВ бр.95/2016г./ се предвижда наказание лишаване от свобода до една  година или глоба от 500 лв. до 1000 лв. Обвиняемият не е осъждан за престъпление от общ характер  и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на чл. 78а от НК. Престъплението по чл.345, ал.2, във връзка с ал.1 от НК е на просто извършване и не са причинени имуществени вреди. В този смисъл, съдът счита, че на обвиняемия следва да бъде наложено административно наказание глоба. При определяне размера на наказанието, съдът  се съобрази с материалното и имотно  състояние на обвиняемия, както и с наличието на смекчаващи вината обстоятелства -  чисто съдебно минало, добри характеристични данни, пълните обяснения и съдействие  в хода на бързото производство, относно извършеното деяние. Съдът се съобрази и с липсата на отегчаващи отговорността обстоятелства. Имайки предвид   тежестта на деянието, съдът счита, че  наказанието “глоба”  следва да бъде определено, според предвиденото  от разпоредбата на  чл.78 а от НК, в минимален  размер на  1000  лв . С така наложеното  по вид и размер  наказание съдът счита, че целите на личната и генерална превенция ще бъдат постигнати.         

     Мотивиран така,съдът постанови решението си.

 

 

                                                    Съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.