МОТИВИ към Решение № 287 от 07.11.2017 г. на Районен съд – Хасково, постановено по АНД № 1182 по описа за 2017 година.

 

          С Постановление за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание от 03.10.2017 г. на прокурор при Районна прокуратура – Хасково е внесено в съда предложение, обвиняемият С.Е.А. *** да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл. 78а от НК, за престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от Наказателния кодекс - за това, че на 19.09.2017 година в с. Войводово, Хасковска област, без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество, а именно марихуана с нетно тегло 1,5777 грама със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 4,7 % тегловни процента на стойност 9,47 лева, като деянието представлява маловажен случай.

          В съдебно заседание пред РС – Хасково, Районна прокуратура – Хасково, редовно призовани, не изпращат представител, който да заяви становище по внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

          Подсъдимият С.Е.А. ***, редовно призован, не се явява и не заявява становище по повдигнатото му обвинение.

          Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и взе предвид становищата и възраженията на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

          Подсъдимият С.Е.А. е роден на *** ***, същият е български гражданин, от турски произход, с основно образование, неосъждан, неженен, безработен, живущ ***.

          Видно от приложената по делото Справка за съдимост, рег. № 930, издадена от Районен съд – Хасково на 20.09.2017 г. подсъдимият  С.Е.А. *** не е осъждан и не са вписани данни, че е освобождаван по реда на чл. 78а НК от наказателна отговорност с налагане на административно наказание. Същият не е известен на органите на полицията, съгласно представените характеристични данни, доколкото срещу него няма данни за криминалистическа и съдебна регистрация, както и заведени заявителски материали. Вписани са и данни, че не поддържа връзки с лица от криминалния контингент, описан е като лице, което се ползва с добро има сред съседите в квартала. Според отбелязаното в попълнената Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние, подс. С.Е.А. *** не реализира доходи от трудови възнаграждения и други източници, с изключение на месечна пенсия в размер на 140 лева. Не притежава недвижими имоти, но има регистрирано на негово име моторно превозно средство – лек автомобил марка „Алфа Ромео“, година на производство 2006 г.

          Установено, в хода на разследването по делото, е, че подсъдимият С.А. *** и притежава лек автомобил марка „Алфа Ромео“, модел „147“ с peг. № ******.

          На 19 септември 2017 година подс. С.А. заедно с приятелите си – Д. Х., Х. З. и Т. Я., разпитани в хода на досъдебното производство в качеството на свидетели, решили да отидат с автомобила от град Хасково в с. Войводово, Хасковска област на рожден ден на свид. Д. Х.. Същата вечер компанията решили с автомобила да се разходят из селото. В около 22 часа на 19.09.2017 година подс. С.А. се качил на автомобила си, като в същия пътували и приятелите му. Пътувайки, на изхода на с. Войводово, Хасковска област водачът на автомобила, а именно подс. С.А. заедно с останалите пътници били спрени за рутинна проверка от свид. Д. Т. и З. Х. - служители при РУ на МВР – Хасково. Служителите на МВР  извършили проверка на личните документи на лицата, както и проверка на автомобила. При разговор с пътуващите, полицейските служители ги попитали дали в колата има забранени от закона вещи или предмети. Тогава с протокол от 19.09.2017 година подс. С.А. предал доброволно кутия с цигари, в която имало 4 броя цигари и 3 броя саморъчно свити цигари, като заявил, че същите са негова собственост и били поставени под предната дясна седалка на автомобила. В протокола подс. С.А. вписал, че 3 броя цигари ги бил направил от закупено по - рано наркотично вещество - марихуана, като имал намерение да ги изпуши, тоест били за лична употреба .

          От разследващ полицай при ОД на МВР-Хасково бил извършен оглед на вещественото доказателство, за което бил съставен надлежен протокол, като намерените и иззети три броя саморъчно свити цигари били обозначени като обект 2 и представляват суха листна маса. Същите били поставени в бял хартиен плик и надлежно запечатани и подписани от поемните лица.

           Според заключението на вещото лице по назначената на досъдебното производство физико - химическата експертиза, обективирано в Протокол № 417/25.09.2017 г на БНТЛ при ОД на МВР – Стара Загора, сухата растителна маса, обозначена като обект № 1  - четири броя фабрични цигари представлява тютюн, а обект № 2 - предоставен за изследване обект, хартиен плик, опакован и запечатан като обект № 2 съдържащ зелена суха зелена растителна маса представлява марихуана с нетно тегло 1,5777 грама със съдържание на активно вещество от тетрахидроканабиол в количество 4,7 тегловни %. Остатък неизразходван канабис след анализ – 1,4775 грама. Марихуаната е определена от вещото лице като наркотично вещество съгласно Списък № 1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

          Изложената дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените по делото писмени доказателства, посочени на съответното място по – горе, от обясненията на подсъдимия, както и от показанията на разпитаните в хода на досъдебното производство свидетели, приобщени по съответния ред в съдебна фаза и от заключението на вещото лице по назначената в хода на разследването физико - химическа експертиза, което съдът възприема изцяло при обосноваване на фактическите си изводи, като компетентно и безпристрастно изготвено.

          С оглед изложеното, настоящият съдебен състав намира, че при така констатираната фактическа обстановка и след обсъждане на направените доводи относно съставомерността и правната квалификация на престъпната деятелност, представителят на държавното обвинение е направил законосъобразен извод, че подсъдимият е осъществил деяние, субсумирано под състава на престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл. 2, т. 1, предл. 1 от Наказателния кодекс, като на 19.09.2017 година в с. Войводово, Хасковска област, без надлежно разрешително държал високо рисково наркотично вещество, а именно марихуана с нетно тегло 1,5777 грама със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 4,7 % тегловни процента, съгласно чл. 3, ал.2, т. 1 от ЗКНВП и Приложение № 1 към Списък № 1 на чл. 3, т. 1 от Наредбата за реда квалифициране на растения и вещества като наркотични.

          Съгласно Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, количеството високорисково наркотично вещество, открито у подс. С.Е.А. ***, а именно марихуана с нетно тегло 1,5777 грама със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 4,7 % /тегловни процента/, възлиза на обща стойност 9.47 лева, което определя и извода, че деянието, за което е привлечен към отговорност представлява маловажен случай, но не разкрива по никакъв начин белезите на малозначителност по чл. 9, ал. 2 от НК. Действително, откритото количество наркотично вещество у подсъдимия, по отношение на което липсва съмнение, а и спор по делото, че е осъществявал фактическа власт – държане, е на ниска стойност, както сочи защитата по делото. Въпреки това обаче, деянието по никакъв начин не се отличава с липсата въобще или с явно незначителна обществена опасност в сравнение с други случаи, квалифицирани по същия, като подбрания от прокурора текст от Особената част на НК, като маловажни случаи на престъпление по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1 от НК.  

Престъплението е извършено при форма на вината пряк умисъл. Умисълът на дееца е обхващал, както обстоятелствата, че упражнява трайно фактическа власт върху наркотични вещества, от вид и със съдържание, описани по-горе, така и че същите действия извършва по отношение на високорисково наркотично вещество и без надлежно издадено разрешение за това.

За престъплението по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, предл. 2 – ро, т. 1, предл. 1 – во от НК се предвижда наказание глоба до 1000 лв. Към момента на извършване на деянието подсъдимият  С.Е.А. *** е бил пълнолетен,  не е осъждан, не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на Раздел ІV от Глава Осма от НК. Признава си вината в хода на досъдебното производство. От престъплението няма причинени имуществени вреди. 

При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл.78а, ал.1 от НК за освобождаване на подсъдимия  С.Е.А. *** от наказателна отговорност с налагане на административно наказание, като същевременно не се установи наличието на визираните в ал. 7 на чл. 78а НК законови пречки за това.

          При индивидуализацията на административното наказание, което следва да бъде наложено на дееца, съдът прие, че определянето на „глоба” в размер, съобразно разпоредбата на чл. 78а, ал. 5 от НК и с оглед предвиденото в нормата от Особената част на НК, под която е подведен съставът на престъплението, при баланс на смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, ще съответства на целта на закона.  За престъплението по чл. 354а, ал. 5, вр. ал. 3, т. 1, от НК се предвижда наказание глоба до 1000 лева, тоест предвиден е специален максимум на наказанието по НК, поради което не само няма пречка административното наказание глоба да бъде определено под общия минимум по чл. 78а, ал. 1 НК, но разпоредбата на чл. 78а, ал. 5 НК предвижда забрана административното наказание да надвишава размера на наказанието по НК глоба. С оглед на това преценката при индивидуализация на административното наказание и определяне на глобата в размер на 600 лева, ще бъде в съответствие, освен със закона, от гледна точка ниската стойност на количеството държано наркотично вещество, което все пак не влияе на съставомерността на деянието, така също и с данните за личността на подсъдимия – същият е в относително млада възраст и с чисто съдебно минало и съобразено със съдействието, което е оказал на разследващите органи в хода на досъдебното производство и най – вече с материалното му състояние – не реализира доходи от трудова или друга законоворегламентирана дейност, но е в трудоспособна възраст. Всичко това съпоставено с добрите му характеристични данни. Тази преценка на съда съответства на застъпеното преобладаващо разбиране в съдебната практика и предпоставя и ревизиране на приетия в предходен момент принципен подход, че в случаите, като настоящия, не би могло да се определи наказание, различно от установения минимум на чл.78а, ал.1 от НК, а именно – глоба в размер на 1000 лева, както налага да се процедира в случая, правилното приложение на материалния закон от гледна точка изискването на чл. 78а, ал. 5 НК.

          При постановяване на решението, съдът прие, че е налице и основание за приложение на императивната норма на чл. 354а, ал.6 от НК, тъй като инкриминираните високорискови наркотични вещества, предмет на престъплението, не са изразходвани изцяло за изследването по назначената на досъдебното производство химическа експертиза. Поради това бе постановено предметът на престъпление - марихуана с нетно тегло 1,5777 грама със съдържание на активен наркотичнодействащ компонент тетрахидроканабинол 4,7 % тегловни процента, предадено в остатъка след изразходването за изследване от вещото лице – 1.4775 грама на съхранение в ЦМУ – София, да бъде отнето в Полза на Държавата и след влизане в сила на решението -  унищожено.

          С оглед крайния извод за виновността на лицето, привлечено към отговорност – С.Е.А. ***, за описаното в депозираното постановление деяние, явяващо се релевантният за преценката факт, в тежест на същия, по аргумент от разпоредбата на чл. 189, ал. 3 НПК, следва да бъдат възложени направените по делото на досъдебното производство чрез осъждането му да заплати в полза на ОД на МВР – Хасково сумата в размер на 104.64 лева, представляваща направени по делото разноски за възнаграждение на вещо лице, а по сметка на РС – Хасково – сумата в размер на по 5.00 лева – ДТ за всяко издаване на изпълнителен лист по делото.

          Мотивиран така Хасковският районен съд постанови решението си.

 

 

 

                                                                                                Съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар:Щ.М.