МОТИВИ

 

Към решение №290/08.11.2017г. по АНД №1108/2017 г. на РС – Хасково

 

    Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

    С постановление на прокурор при РП – Хасково за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание е внесено в съда  предложение, обвиняемия З.И.В. с ЕГН ********** *** , роден на *** ***, **********, да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание за това че на 31.08.2017 година в землището на с.Корен, Хасковска област е управлявал моторно превозно средство - марка мотопед « ******** » марка «********" *** с рама № LBB00B0557B129593, което не е регистрирано по надлежния ред - престъпление по чл. 345 ал. 2, вр. ал. 1 от НК.

В съдебно заседание пред Районен съд- Хасково ,РП- Хасково ,редовно призовани не изпращат представител, който да заяви становище по внесеното предложение за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

            Обвиняемият З.И.В., редовно призован ,се явява лично , признава   изцяло фактите и обстоятелствата изнесени от прокурора в постановлението, признава се за виновен и моли да му бъде наложено минимално наказание. В дадената  му възможност за последна дума заявява ,че съжалява за случилото се. 

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства ,а именно доказателствата по бързо производство №867/2017г. по описа на РУ-Хасково , приобщени към настоящото дело, поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено следното от фактическа страна: Свид.Ч.А.живее в с.Криво поле,Хасковска област и е дядо на момичето, с което обв.З.В. живеел на семейни начала.В началото на месец август 2017 година свид.А. пристигнал в гр.Хасково и закупил от свид. Д.Д./л.21/ мотопед *********** »марка «*********" *** с рама № LBB00B0557B129593,който видно от показанията на свид.Д. последният внесъл от Република Германия,според приложените документи /л.32- 43/ .По повод сделката обаче свид.А. заплатил на Д. определена парична сума ,но двамата не съставили съответният договор за покупко продажба на МПС.

Свид.Ч.А.взел мотопеда и го оставил в дома си в .Криво поле, Хасковска област,като не успял да го регистрира пред органите на КАТ при ОД на МВР-Хасково.

По същото време -началото на месец август 2017 година обв.З.В. отишъл да живее с внучката на свид.Ч. А.,като се установили в къща, находяща се в с.Криво поле,Хасковска област.Там той видял мотопеда, който бил без регистрационни табели.Обв.З.В. бил правоспособен водач на МПС в категориите «В» и «АМ»,/л.9/ .На 31 август 2017 година той решил да отиде до с.Корен,Хасковска област с цел да зареди с гориво въпросният мотопед.За целта на 31.08.2017 година около обяд обв.З.В. се качил на мотопед «***********»марка «***********" ***с рама № LBB00B0557B129593 и управлявайки го се движел в с.Корен в посока с.Криво поле, Хасковска област. По това време в изпълнение на служебните си задължения по пътя между селата Корен и Криво поле,Хасковска област патрулирали свидетелите П.Д./л.20/ и свид.Д.А./л.17/ -младши експерти при „Териториална полиция" към РУ"П"-Хасково,които виждайки водача на мотопеда, че е без регистрационни табели спрели за рутинна проверка обв. З.В. .При разговор с обвиняемият полицаите му поискали съответните документи на мотопеда, като обв.В. признал,че има такива при покупката на МПС от дядото на момичето,с което живеел на семейни начала -а именно свид.Ч. А.. Видно от справките приложени в хода на бързото производство е,че управляваният от обв.В. МПС - мотопед към датата на деянието а именно-31.08.2017 година не е било регистрирано в КАТ при ОД на МВР-Хасково. С протокол от 31.08.2017 година/л.53/ обв.З.И.В. предал доброволно копия от документите на мотопеда,както и свидетелството на регистрация на МПС,което било на чужд език.На същото е извършен превод и видно от приложените по бързото производство справки е,че въпросният мотопед, а именно «***********»марка «***********" ***с рама № LBB00B0557B129593 няма регистрация по надлежният ред на територията на Република България /л.9/. На МПС-а именно мотопед «***********»марка «***********" ***с рама № LBB00B0557B129593 е извършеният оглед,/л.3-4/ ,като видно от приложеният протокол е, че мотопеда, управляван от обв.З.В. а именно «***********»марка «***********" ***с рама № LBB00B0557B129593 е без регистрационни табели,като обвиняемият заявил,че не го е регистрирал пред органите на КАТ при ОД на МВР-Хасково . На место свид.П.Д. и свид.А.констатиралите управляваният от обв .З.И.В. мотопед марка ***********« марка «***********" ***с рама № LBB00B0557B129593 е без регистрационни табели, което обстоятелство наложило да се извърши проверка на МПС.След като се установило,че МПС не е регистрирано било започнато и настоящото бързо производство.

В хода на разследването и видно от приложената справка /л.9/ се установява, че управляваният от обв.З.И.В. *** - а именно, мотопед „ ***********« марка «***********" ***с рама № LBB00B0557B129593 не е регистриран съгласно изискванията на Наредба 1-45 от 24 март 2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от Министерството на вътрешните работи.

Горната фактическа обстановка съдът прие за удтановена на баса свидетелските показания на св.Д.А., св.П.Д., Ч.А.и св.Д.Д.,  както и на база останалите писмени доказателства приобщени чрез прочитането на материалите по ДП.

С оглед изложеното,настоящия съдебен състав намира,че при така  възприетата фактическа обстановка и след обсъждане на направените изводи относно съставомерността и правната квалификация на престъпното деяние , обвиняемият  е осъществил деянието, което може да бъде субсумирано по състава на престъпление по чл. 345 ,ал.2, вр.ал.1 от НК.  Тоест при така изяснената фактическа обстановка обвиняемия З.И.В. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.345, ал.2, вр.ал.1 от НК, а именно: на 31.08.2017 година в землището на с.Корен, Хасковска област е управлявал моторно превозно средство - марка мотопед « ***********» марка «***********" ***с рама № LBB00B0557B129593, което не е регистрирано по надлежния ред.

От субективна страна обвиняемия е осъществил престъплението умишлено, с пряк умисъл - съзнавал е обществено-опасния характер на деянието и настъпването на обществено-опасните му последици и е целял тяхното настъпване.

За да приеме горното съдът кредитира изцяло показанията на св.Д.А., св.П.Д., Ч.А.и св.Д.Д. дадени в хода на ДП. Те са еднопосочни, непротиворечиви и изцяло пресъздават описаната и възприета от съда фактическа обстановка. Тези показания изцяло се подкрепят от обясненията на обвиняемия дадени в хода на ДП и самопризнанията му дадени в съдебното следствие. Всички тези доказателства взети заедно и отделно едно от друго потвържават извода на съда, че обвиняемия е извършил престъплението за което е предаден на съд. Същият безспорно е знаел, че моторното превозно средство което управлява не е регистрирано по надлежният ред, но въпреки това е предприел това управление. Затова и съдът го призна за виновен в престъплението по чл.345, ал.2, вр.ал.1 от НК.

    Предвид изложеното,съдът приема, че в случая са налице условията и предпоставките на чл.78а от НК, а именно, за извършеното престъпление   по чл.345,ал.2, вр.ал.1 от НК се предвижда наказание „лишаване от свобода" до една година или  глоба от петстотин до хиляда лева, деецът не е осъждан за престъпление от общ  характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред, и от престъплението не са причинени имуществени вреди. Ето защо,предложението на РП-Хасково се явява основателно и обвиняемият следва, да бъде освободен от наказателна отговорност за извършеното от него престъпление, като му се наложи административно наказание.

При определяне размера на наказанието, съдът взе предвид степента на обществена опасност на деянието и дееца, смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства. Съдът отчете критично отношение на обв. З.И.В. към извършеното престъпление, съдействието в хода на ДП, самопризнанията му в ДП и в съдебно следствие, както и чистото му съдебно минало. Отегчаващи отговорността обстоятелства са другите нарушения на правилата за движение.

Предвид изложеното, съдът прие превес на смекчаващите отговорността обстоятелства и счете,че наказанието „глоба” следва да бъде определено, съобразно нормата на чл.78а ал.1 от НК в минималния размер от 1000 лева. С така наложеното по вид и размер наказание, съдът счита че ще бъдат постигнати целите на личната и на генералната превенции на закона, като се въздейства предупредително и възпитателно,както върху дееца, така и върху останалите членове на обществото.

Съдът осъди З.И.В. с ЕГН ********** *** , роден на *** ***, ************* да заплати по сметка на ОД МВР – Хасково, направените по делото разноски в размер на 120 лева за преводач.

Мотивиран така и на основание чл.378 ал. 4 т.1 от НПК, съдът постанови решението си.

 

 

Районен съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.