П Р О Т О К О Л

 

30.11.2017 година                                                            гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                  X-ти Наказателен състав

На тридесети ноември                                                   две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                 Районен съдия:  ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                       Съдебни заседатели: 

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Мирослав Кръстев

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

НОХД1415 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

О П Р Е Д Е Л И: № 191

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Мирослав Кръстев и адв. М. ***, защитник на подсъдимия Т.С.В., на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Т.С.В. - 57г., роден на ***г. в гр. Димитровград, български гражданин, българин, с висше образование, неженен, неосъждан, с адрес ***, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 07.11.2017г. в гр. Хасково, управлявал моторно превозно средство-лек автомобил, марка „****”, модел „**” с рег. № *******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,60 на хиляда, установено по надлежния ред - с Протокол за химическа експертиза № 1031/13.11.2017 г. на Специализирана химическа лаборатория при „УМБАЛ-Пловдив” АД - гр.Пловдив - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл. 343б, ал.1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК, МУ НАЛАГА наказание ”Лишаване от свобода” за срок от 6 (шест) месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 190 (сто и деветдесет) лева.

На основание чл. 66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода”  с изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал.1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Т.С.В., с ЕГН **********,*** наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 1 (една) година.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА, при изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство”, времето, през което подсъдимия Т.С.В., с ЕГН **********,*** е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 07.11.2017г.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Т.С.В., с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР – Хасково направените разноски по бързото производство в размер на 25,00 лева /двадесет и пет лева/, направени по делото разноски за възнаграждение за вещо лице, а в полза на РС гр. Хасково - сумата в размер на по 5.00 лева – държавна такса при всеки случай на служебно издаване на изпълнителен лист по делото.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД №1415/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия Т.С.В., с ЕГН **********,***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            ПРОКУРОР – С оглед така наложеното на подсъдимия условно наказание считам, че мярката му за неотклонение следва да бъде отменена.

            АДВ. М. – Да се отмени мярката за неотклонение.

            ПОДСЪДИМ – Придържам се към казаното от адвоката ми.

         Съдът, като взе предвид, че в днешно съдебно заседание бе постигнато и одобрено споразумение, с което подсъдимият Т.С.В. бе признат за виновен в извършване на престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност от една страна, а от друга - отчете вида на наложените с него наказания и приложението на разпоредбата на чл. 66, ал. 1 от НК по отношение наказанието „Лишаване от свобода“, намира, че взетата по отношение на същия мярка за неотклонение на досъдебното производство „Подписка” следва да бъде отменена.

                        О П Р ЕД Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Т.С.В., с ЕГН **********,*** мярка за неотклонение „Подписка” по Бързо производство № 1199/2017г. по описа на РУ на МВР - Хасково.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС – Хасково по реда на Глава 22 от НПК.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение препис от същото да се изпрати на Началника на РУП гр. Хасково, за отмяна на мярката за неотклонение.

Заседанието приключи в 13:45  часа

Протоколът се изготви на 30.11.2017 г.

 

 

 

 

Председател:  /п/ не се чете.

 

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете.

 

 Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.