П Р О Т О К О Л

 

 

29.11.2017 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        ІІ-и Наказателен състав

На двадесет и девети ноември                                            две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                 Районен съдия:    ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                   Съдебни заседатели:

 

 

 

                                                                                       

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Антон Иванов

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1404 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09:15 часа се явиха:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

О П Р Е Д Е Л И: №  189

ОДОБРЯВА скллюченото на 29.11.2017г. споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Антон Иванов и адв. Г. ***, защитник на подсъдимия В.М.К., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимият В.М.К. – роден на *** ***, български гражданин, българин, със средно образование, неженен, безработен, неосъждан, живущ ***, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 03.11.2017г. в гр. Хасково управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка „******”, модел „****”, с рег. № ******, с концентрация на  алкохол в кръвта над 1,2  на хиляда, а именно 1,32 на хиляда, установено по надлежния ред, с техническо средство- анализатор на алкохол в дъха „Алкотест Дрегер 7410+”, с фабр. № ARSK 0258- престъпление по чл.34 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.55 ал. 1 т. 1 и ал.2 от НК, МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание "Лишаване от свобода" за срок от 6 (шест) месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 190 (сто и деветдесет) лева

На основание чл. 66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода”  с изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл.343г вр. чл.343б ал.1 вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК ОПРЕДЕЛЯ на подсъдимия В.М.К. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 7 (седем) месеца.

На основание чл.59 ал.4 от НК, при изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство" ПРИСПАДА времето, през което подсъдимия В.М.К. *** е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 03.11.2017г.

           ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1404/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия  В.М.К., ЕГН **********,*** .

           Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Моля да отмените мярката за неотклонение на подсъдимия, с оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание.

АДВ. Г. – Да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМ – Предоставям на съда.     

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът счита, че взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, поради което

                        О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия В.М.К., ЕГН **********,*** мярка за неотклонение „Подписка”.  

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението да се уведоми началника на РУП – Хасково за нейната отмяна.

Заседанието приключи в 09:30 часа.

Протоколът се изготви на 29.11.2017 година.

 

 

 

 

Съдия:/п/ не се чете.

                                        

 

 

 

Секретар:/п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.