П Р О Т О К О Л

 

 

22.11.2017 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        VIІІ-ми Наказателен състав

На двадесет и втори ноември                                              две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                     Председател:    ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                       Съдебни заседатели:   

                                                                                             

 

Секретар: Велислава Ангелова

Прокурор: Румен Сираков

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1396 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 12:25 часа се явиха:

 

***********************************

           

 


 

Съдът, като взе предвид, че така постигнатото споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382 ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия ще следва да бъде прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: №  186

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Румен Сираков и адв. В.Г. ***, защитник на подсъдимия, по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.З.Ж., ЕГН **********, роден на *** год. в гр. Харманли, с постоянен адрес *** и настоящ адрес ***, български гражданин, народност - българин, *************, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 29/30.06.2017 г. в гр. Хасково отнел чужда движима вещ - 1 бр. мотоциклет марка „********“ модел *******“ с рама ********************, двигател J314E0002840 на стойност 3 900 лева от владението на Р. Г. Р. от гр. Хасково без негово съгласие с намерение противозаконно да го присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд откраднатата вещ е заместена - престъпление по чл. 197 т. 1 във вр. чл. 194 ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 197 т. 1 във вр. чл. 194 ал. 1 вр. чл. 55 ал. 1 т. 2 б „б“ пр. 1 от НК, му НАЛАГА наказание „Пробация“ със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 8 /осем/ месеца, като същата се изпълнява 2 /два/ пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 8 /осем/ месеца.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Д.З.Ж. с ЕГН ********** *** полза на Държавата по сметка на ОД на МВР - Хасково разноските по делото в размер на 52.90 лева.

           ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1396/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия  Д.З.Ж. с ЕГН ********** ***.

           Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Моля да отмените мярката за неотклонение на подсъдимия, с оглед така одобреното споразумение.

АДВ.Г. – Моля да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМ – Моля да ми се отмени мярката.   

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

                        О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на Д.З.Ж. с ЕГН ********** *** мярка за неотклонение „Подписка”.

 Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

Заседанието приключи в 12:35 часа.

Протоколът се изготви на 22.11.2017 година.

 

 

 

Председател: /п/ не се  чете

 

Секретар: /п/ не се  чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.