П Р О Т О К О Л

 

22.11.2017 година                                                            гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                  ІI-ри Наказателен състав

На двадесет и втори ноември                                        две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                 Районен съдия:  ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                       Съдебни заседатели: 

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Емилия Генова

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД1377 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:25 часа се явиха:

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

О П Р Е Д Е Л И: № 185

ОДОБРЯВА сключеното на 15.11.2017г. споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Емилия Генова и адв. П. ***, защитник на обвиняемия Г.И.К., на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, по силата на което:

ПРИЗНАВА обвиняемия Г.И.К. - роден на ***г***, българин, български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан, безработен, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че към 29.10.2017 г. в гр. Хасково, без надлежно разрешително държал високорискови наркотични вещества /съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични/, а именно:

            - обект № 1 с нетно тегло 21,6505 грама, представляващо марихуана /коноп, канабис/, със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 4,7 % /тегловни проценти/ на стойност 129,90 лева;

            - обект № 2 с нетно тегло 1,7867 грама, представляващо амфетамин със съдържание на активен наркотично действащ компонент амфетамин 38,7 % /тегловни процента/ на стойност 53,60 лева, всичко на обща стойност 183,50 лева - престъпление по чл. 354а ал. 3 пр. 2 т. 1 пр. 1 от НК, поради което и на основание чл. 55 ал. 1 т. 1 и ал. 2 от НК МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание „Лишаване от свобода" за срок от 8 /осем/ месеца, както и  кумулативно наказание  „Глоба" в размер на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева.

         На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 (три) години.

            На основание чл. 354а, ал. 6 във вр. ал. 3 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА предмета на престъплението, а именно марихуана с тегло 21,5500 грама от обект № 1 остатък след анализ и амфетамин с тегло 1,7659 грама от обект № 2 остатък след анализ, намиращи се в ЦМУ Агенция „Митници”, които да се унищожат.

            На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия Г.И.К. ЕГН ********** ***, да заплати, в полза на държавата по сметка на ОД на МВР гр. Хасково, направените деловодни разноски в размер на 118,09 лева,  произтичащи от възнаграждение за вещо лице.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1377/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на обвиняемия Г.И.К. ЕГН **********.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            ПРОКУРОР – С оглед така наложеното на обвиняемия наказание считам, че мярката му за неотклонение следва да бъде отменена.

            АДВ.П. – Да се отмени мярката.

            ОБВИНЯЕМ – Присъединявам се към казаното от адвоката ми.

            С оглед така одобреното споразумение и определеното с него наказания, съдът намира, че взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение следва да бъде отменена, поради което

                        О П Р ЕД Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Г.И.К. ЕГН ********** ***, мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение препис от същото да се изпрати на Началника на РУП гр. Хасково, за отмяна на мярката за неотклонение.

Заседанието приключи в 10:34часа

Протоколът се изготви на 22.11.2017 г.

 

 

 

 

Съдия:  /п/ не се чете.

 

 

Секретар: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

 Секретар: Ц.С.