П Р О Т О К О Л

 

 

29.11.2017 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        VIІІ-ми Наказателен състав

На двадесет и девети ноември                                            две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                    Председател:    ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                       Съдебни заседатели:   

                                                                                             

 

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: Румен Сираков

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1365 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09,00 часа се явиха:

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Съдът, като взе предвид, че така постигнатото споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382 ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия ще следва да бъде прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: №  187

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Румен Сираков и адв. Г. ***, защитник на подсъдимия, по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Г.И.Б. ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 07.04.2017г. в гр. Хасково, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Поло”, с рег. № ******, нарушил правилата за движение: чл. 20, ал. 2 от ЗДвП - „Водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението” и чл. 119, ал. 1 от ЗДвП - „При приближаване към пешеходна пътека водачът на нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека или преминаващите по нея пешеходци, като намали скоростта или спре” и по непредпазливост  причинил средна телесна повреда на Л. Д. М.в от гр. *****, изразяваща се в причинено трайно затруднение в движението на десния крак, дължащо се на счупване на бедрото в областта на трохантера, като деянието е извършено на пешеходна пътека - престъпление по чл. 343, ал. 3, б. „а”, предл. 2-ро, вр. ал. 1, б. „б”, предл. 2-ро, вр. чл. 342, ал. 1 от НК, поради което и на основание чл. 343, ал. 3, б. „а”, предл. 2-ро, вр. ал. 1, б. „б”, предл. 2-ро, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” с изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343, ал. 3, б. „а”, предл. 2-ро, вр. ал. 1, б. „б”, предл. 2-ро, вр. чл. 342, ал. 1, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Г.И.Б., ЕГН ********** и наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 6 /шест/ месеца.

          ОСЪЖДА, на основание чл. 189, ал. 3 от НПК, подсъдимият Г.И.Б., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР - Хасково разноските по делото в размер на 422,94 /четиристотин двадесет и два лева и деветдесет и четири стотинки/ лева.

           ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1365/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия  Г.И.Б., ЕГН ********** ***.

           Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

На основание чл. 382, ал. 10 от НПК на пострадалия Л. Д. М. от гр. ***** да се съобщи за одобреното споразумение, като УКАЗВА на същия възможността да предяви граждански иск за неимуществените вреди пред гражданския съд.

ПРОКУРОР – Моля да отмените мярката за неотклонение на подсъдимия, с оглед така одобреното споразумение.

АДВ. З. – Моля да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМ – Моля да ми се отмени мярката.   

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

                        О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на Г.И.Б., ЕГН ********** *** мярка за неотклонение „Подписка”.

 Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

Заседанието приключи в 09,08 часа.

Протоколът се изготви на 29.11.2017 година.

 

 

 

Председател: /п/ не се чете

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.