П Р О Т О К О Л

 

 

15.11.2017 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        VIІІ-ми Наказателен състав

На петнадесети ноември                                                                  две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                    Председател:    ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                       Съдебни заседатели:   

                                                                                             

 

Секретар: Веселина Красева

Прокурор: Румен Сираков

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1349 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09:15 часа се явиха:

 

**********************************************************************************************************************

 


 

Съдът, като взе предвид, че така постигнатото споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382 ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия ще следва да бъде прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: №  184

ОДОБРЯВА окончателното споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от Районен прокурор Румен Сираков и адв. Б.Д. ***, защитник на подсъдимия, по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимият Р.Д.М. с ЕГН **********, роден на ***г***, българин, български гражданин, с основно образование, неосъждан, женен, шофьор в *****, живущ *** за ВИНОВЕН в това, че на 28.10.2017г. в гр.Хасково, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Фолксваген Пасат, с per. № *****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1.2 на хиляда, а именно 1.78 на хиляда, установено по надлежният ред - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание  чл.343б, ал.1, вр. чл.55, ал.1, т.1 и ал.2 от НК, му НАЛАГА наказание Лишаване от свобода за срок от 4 /четири/ месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание Лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 /три/ години, както и кумулативно предвиденото наказание „глоба в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева.

На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, НАЛАГА на подсъдимият Р.Д.М. с ЕГН **********о*** и наказание „Лишаване от право да управлява МПС за срок от 10 /десет/ месеца.

На основание чл.59, ал.4 от НК, ПРИСПАДА от така наложеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС времето, през което подсъдимият Р.Д.М. с ЕГН **********о*** е бил лишен по административен ред от възможността да управлява МПС, считано от 28.10.2017г.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, подсъдимият Р.Д.М. с ЕГН **********о*** да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР - Хасково разноските по делото в размер на 25.00 лева, произтичащи от възнаграждение за вещо лице.

           ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1349/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия  Р.Д.М. с ЕГН **********о***.

           Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Моля да отмените мярката за неотклонение на подсъдимия, с оглед така одобреното споразумение.

АДВ.Д. – Моля да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМ – Моля да ми се отмени мярката.   

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

                        О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на Р.Д.М. с ЕГН **********о*** мярка за неотклонение „Подписка”.

 Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

Заседанието приключи в 09:30 часа.

Протоколът се изготви на 15.11.2017 година.

 

 

Председател:/п/ не се чете

 

Секретар: /п/ не се чете

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.