П Р О Т О К О Л

 

15.11.2017 година                                                            гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                  ІI-ри Наказателен състав

На петнадесети ноември                                               две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                 Районен съдия:  ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                       Съдебни заседатели: 

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Христина Жисова

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

НОХД1344 по описа за 2017 година

На именното повикване в 09:30 часа се явиха:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

О П Р Е Д Е Л И: № 183

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Христина Жисова и адв. С. ***, защитник на обвиняемия Р.Ф.К., на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, по силата на което:

ПРИЗНАВА обвиняемия Р.Ф.К. - роден на ***г***, български гражданин, от турски произход, със средно образование, неженен, неосъждан, с адрес ***, безработен, с ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че на 18.10.2017г., в гр. Хасково, управлявал моторно превозно средство, а именно - лек автомобил "*****" с рег. табели с № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда - 2,30 на хиляда, установено по надлежния ред -престъпление по чл. 343б ал. 1 от НК, поради което и на основание чл.343б, ал.1 вр. чл.55 ал. 1 т. 1 и ал.2 от НК, МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание "Лишаване от свобода" за срок от 5 (пет) месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 190 (сто и деветдесет) лева.

На основание чл. 66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода”  с изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл.343г вр. чл.343б ал.1 вр. чл.37 ал.1 т.7 от НК ОПРЕДЕЛЯ на обвиняемия Р.Ф.К. наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство" за срок от 1 (една) година и 4 (четири) месеца.

На основание чл.59 ал.4 от НК, при изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство" ПРИСПАДА времето, през което обвиняемия Р.Ф.К. *** е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 18.10.2017г.

На основание чл. 189 ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия Р.Ф.К., ЕГН ********** ***, да заплати направените разноски по бързото производство в размер на 25,00 лева /двадесет и пет лева/, по сметка на ОД на МВР – Хасково, произтичащи от възнаграждение за вещо лице.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД №1344/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на обвиняемия Р.Ф.К., ЕГН ********** ***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            ПРОКУРОР – С оглед така наложеното на обвиняемия условно наказание считам, че мярката му за неотклонение следва да бъде отменена.

            АДВ. С. – Да се отмени мярката за неотклонение.

            ОБВИНЯЕМ – Придържам се към казаното от адвоката ми.

            С оглед така одобреното споразумение и определеното с него условно наказание „Лишаване от свобода”, съдът намира, че взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение следва да бъде отменена, поради което

                        О П Р ЕД Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Р.Ф.К., ЕГН ********** ***  мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение препис от същото да се изпрати на Началника на РУП гр. Хасково, за отмяна на мярката за неотклонение.

Заседанието приключи в 09:45  часа

Протоколът се изготви на 15.11.2017 г.

 

 

 

 

Съдия: /п/ не се чете

 

 

 

 

 

Секретар:/п/ не се чете