П Р О Т О К О Л

 

09.11.2017 година                                                      гр. Хасково

Хасковски районен съд                                             X-ти Наказателен състав

На девети ноември                                                      две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                              Съдебни заседатели:                                      

                                                                  

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: Румен Сираков

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1331 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 13,04 часа, се явиха:

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение, сключено между страните, не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия С.Т.П. - прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И : № 181

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявани от районен прокурор Румен Сираков и адв. Д.С. ***, защитник на подсъдимия С.Т.П., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия С.Т.П.ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН за това, че на 14.09.2017г. в гр. Хасково причинил на В. С. Д. от гр. **, в качеството му на полицейски орган - командир на отделение в ЗЖУ - Кърджали, при изпълнение на службата му, лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на страдание без разстройство на здравето /контузия на носа /травматичен оток/- престъпление по чл. 131, ал. 2, т. 4, вр. чл. 130, ал. 2 от НК, поради което и на основание чл. 131, ал. 2, т. 4, вр. чл. 130, ал. 2 и чл. 54, ал. 1 от НК МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 6 /шест/ месеца.

На основание чл.66, ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” с изпитателен срок от 3 /три/ години.

ОСЪЖДА на основание чл. 189, ал. 3 от НПК подсъдимия С.Т.П., ЕГН ********** *** да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР гр. Хасково, направените на досъдебното производство  разноските в размер на 180.62 /сто и осемдесет лева и шестдесет и две стотинки/ лева,  а в полза на РС гр. Хасково - сумата в размер на по 5.00 лева – държавна такса при всеки случай на служебно издаване на изпълнителен лист по делото.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1331/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия С.Т.П., ЕГН ********** ***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

На основание чл. 382, ал. 10 от НПК на пострадалия В. С. Д., ЕГН ********** от ****** да се съобщи за одобреното споразумение, като УКАЗВА на същия възможността да предяви граждански иск за неимуществените вреди пред гражданския съд.

ПРОКУРОР – Да се отмени мярката за неотклонение, с оглед така одобреното споразумение и наложеното с него условно наказание.

АДВ. С. – Да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМ – Предоставям на съда.

Съдът, като взе предвид, че в днешно съдебно заседание бе постигнато и одобреното споразумение, с което подсъдимият бе признат за виновен в извършване на престъплението, за което е привлечен към отговорност от една страна, а от друга - отчете вида на наложеното с него наказание и приложението на разпоредбата на чл. 66, ал.1 от НК по отношение наказанието „лишаване от свобода“, намира че взетата по отношение на същия мярка за неотклонение на досъдебното производство „Подписка” следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :     

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия С.Т.П., ЕГН ********** ***, мярка за неотклонение „Подписка” по Досъдебно производство № 914/2017г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

Определението в частта относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Хасково в 7-дневен срок от днес по реда на Глава 22 от НПК.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение, да се уведоми Началника на РУ на МВР - Хасково, за сведение и изпълнение.

Заседанието приключи в 13,50 часа.

Протоколът се изготви на 09.11.2017.

                                                                                  Председател: /п/ не се чете

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.