П Р О Т О К О Л

 

 

07.11.2017 година                                                      гр. Хасково

Хасковски районен съд                                             X-ти Наказателен състав

На седми ноември                                                      две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                            Председател: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ

                                                              Съдебни заседатели:                                   

                                                               

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор: Антон Иванов

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1312 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10,42 часа, се явиха:

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение, сключено между страните, не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия Ш.Ю.Б. - прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И : № 179

ОДОБРЯВА на основание чл. 382, ал. 7 от НПК постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявани от прокурор Антон Иванов и адв. С.Т. ***, защитник на подсъдимия Ш.Ю.Б., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Ш.Ю.Б. ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 20.10.2017г., в гр. Хасково, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел Корса”, с рег. № ******, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 1,62 на хиляда, установено по надлежния ред с техническо средство - анализатор на алкохол в дъха „Алкотест Дрегер 7410+”, фабр. АRSК 0258 - престъпление по чл. 343б, ал. 1 от Наказателния кодекс, поради което и на основание чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от НК МУ НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 7 /седем/ месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба” в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева.

На основание чл. 66, ал. 1 от НК ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 1, вр. чл. 37 ал. 1, т. 7 от НК НАЛАГА на подсъдимия Ш.Ю.Б., ЕГН ********** *** наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от 9 /девет/ месеца.

На основание чл. 59, ал. 4 от НК, ПРИСПАДА, при изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС”, времето, през което подсъдимия Ш.Ю.Б., ЕГН ********** *** е бил лишен по административен ред от възможността да упражнява това право, считано от 20.10.2017г.

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1312/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия Ш.Ю.Б., ЕГН ********** ***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Да се отмени мярката за неотклонение, с оглед така одобреното споразумение и наложеното с него условно наказание.

АДВ. Т. – Да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМ – Предоставям на съда.

Съдът, като взе предвид, че в днешно съдебно заседание бе постигнато и одобреното споразумение, с което подсъдимият бе признат за виновен в извършване на престъплението, за което е привлечен към отговорност от една страна, а от друга - отчете вида на наложените с него наказания и приложението на разпоредбата на чл. 66, ал.1 от НК по отношение наказанието „лишаване от свобода“, намира че взетата по отношение на същия мярка за неотклонение на бързото производство - „Подписка” следва да бъде отменена.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И :     

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Ш.Ю.Б., ЕГН ********** ***, мярка за неотклонение „Подписка” по Бързо производство № 1109/2017г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

Определението в частта относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд гр. Хасково в 7-дневен срок от днес по реда на Глава 22 от НПК.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение, да се уведоми Началника на РУ на МВР - Хасково, за сведение и изпълнение.

АДВ. Т. – Г-н Председател, моля да ми бъде издаден препис от протокола от проведеното днес съдебно заседание.

По направеното искане, съдът

            О П Р Е Д Е Л И:

ДА СЕ ИЗДАДЕ на адв. Т. препис от протокола от днешно съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,55ч.

Протоколът се изготви на 07.11.2017.

 

                                                                                  Председател: /п/ не се чете

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.