П Р О Т О К О Л

 

09.11.2017 година                                                         гр. Хасково

Хасковски районен съд                                               V-и Наказателен състав

На девети ноември                                                         две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:  МАРТИН КЮЧУКОВ

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                         

Секретар: Велислава Ангелова

Прокурор: Емилия Генова

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1309 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 13:30 часа, се явиха:

 

****************************

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия Д.Т.Н. ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 182

ОДОБРЯВА, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от прокурор Емилия Генова и адвокат Е.Р. ***, защитник на подсъдимия Д.Т.Н., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия Д.Т.Н.   роден на *** ***, с постоянен адрес ***, **********, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че към 28.08.2017 год. в с. Зимовина, общ. Стамболово, обл. Хасково държал акцизни стоки без бандерол, а именно: 25.902 кг нарязан тютюн, предназначен за консумация /годен за пушене/ на обща стойност 6475.50 лева, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 28 ал. 1 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове." и чл. 2, т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове "На облагане с акциз подлежат: т.2 - „тютюневите изделия" и случая не е маловажен - престъпление по чл. 234 ал. 1, пр. 2 от НК, поради което и на основание чл. 234 ал. 1, пр. 2 във вр. чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК  МУ НАЛАГА наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА" за срок от 7 /седем/ месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА" в размер на 2 500 лева /две хиляди и петстотин лева/.

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" с изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл. 234 ал. 3 от НК, ОТНЕМА в полза на Държавата предмета на престъплението, а именно: 25.422 кг нарязан тютюн, годен за консумация /пушене/, който да се унищожи.

На основание чл.189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия Д.Т.Н., ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените по делото разноски в размер на 219,40 лева /двеста и деветнадесет лева и четиридесет стотинки/.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1309/2017 г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия Д.Т.Н. , ЕГН **********.

          Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    

           ПРОКУРОР – Г-н Председател, с оглед на така наложеното на подсъдимия наказание, моля да отмените взетата по отношение на същия мярка за неотклонение.

            АДВ. Р. – Моля да отмените взетата мярка за неотклонение.

            ПОДСЪДИМ – Моля да отмените мярката ми за неотклонение.

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия Д.Т.Н., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Д.Т.Н., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка” по ДП № 885/2017 г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС гр. Хасково.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

Протоколът се изготви на 09.11.2017 г.

 

 

 

Председател:  /п/ не се чете

 

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.