П Р О Т О К О Л

 

06.11.2017 година                                                            гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                  ІI-ри Наказателен състав

На шести ноември                                                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                 Районен съдия:  ДАНИЕЛА НИКОЛОВА

                                                       Съдебни заседатели: 

 

Секретар: Цветелина Станчева

Прокурор: Румен Сираков

Сложи за разглеждане докладваното от Съдията

НОХД1294 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

О П Р Е Д Е Л И: № 176

ОДОБРЯВА сключеното споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Румен Сираков и адв.Т. ***, защитник на обвиняемия Б.Б.Г., на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, по силата на което:

            ПРИЗНАВА обвиняемия Б.Б.Г. - роден на ***г***, българин, български гражданин, неженен, със средно образование, неосъждан, пенсионер, живущ ***, ЕГН **********, за ВИНОВЕН в това, че към 15.09.2017г. в с.Криво поле, обл.Хасково, държал акцизни стоки: 8.295 кг. тютюн за пушене на стойност 2 037.75 лева, без акцизен бандерол, когато такъв се изисква по закон - чл.28, ал.1, вр. чл.25, ал.1 от Закона за тютюна и тютюневите изделия /Тютюневите изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с акцизен бандерол залепен върху потребителската опаковка по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване/ и чл.2, т.2 от Закона за акцизите и данъчните складове /„На облагане с акциз подлежат тютюневите изделия/, като случаят не е маловажен- престъпление по чл.234, ал.1, пред.2 от НК, поради което и на основание чл.55, ал.1, т.1 от НК, МУ ОПРЕДЕЛЯ наказание "Лишаване от свобода" за срок от 4 /четири/ месеца, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 500 лева.

На основание чл.66 ал.1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така определеното наказание „Лишаване от свобода” с изпитателен  срок от 3 (три) години.

            На основание чл.234, ал.3 от НК ОТНЕМА В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА остатъка от предмета на престъплението, а именно 7.757 кг. тютюн без акцизен бандерол /остатък след вземането на пробите/, намиращ се на съхранение в РУ на МВР Хасково, който да се унищожи.

         На основание чл.189, ал.3 от НПК, ОСЪЖДА обвиняемия Б.Б.Г., ЕГН ********** ***, да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените деловодни разноски в размер на 219,40 лева, произтичащи от възнаграждение за вещо лице.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1294/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на обвиняемия Б.Б.Г., ЕГН **********.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

            ПРОКУРОР – С оглед така наложеното на обвиняемия наказание считам, че мярката му за неотклонение следва да бъде отменена.

            АДВ. Т. – Предоставям на съда.

            ОБВИНЯЕМ – Предоставям на съда.

            С оглед така одобреното споразумение и определеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, поради което

                        О П Р ЕД Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на обвиняемия Б.Б.Г., ЕГН ********** ***, мярка за неотклонение „Подписка”.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

След влизане в сила на определението в частта на мярката за неотклонение препис от същото да се изпрати на Началника на РУП гр. Хасково, за отмяна на мярката за неотклонение.

Заседанието приключи в 10:11  часа

Протоколът се изготви на 06.11.2017 г.

 

 

 

 

Съдия:  /п/ не се чете.

 

 

 

 

Секретар: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.