П Р О Т О К О Л

 

 

01.11.2017 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        VIІІ-ми Наказателен състав

На първи ноември                                                                две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Председател:    ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                       Съдебни заседатели:   

                                                                                             

Секретар: Веселина Красева

Прокурор: Емилия Генова

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1293 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 12:19 часа се явиха:

 

*****************************************************************************************************************

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл.382, ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия Е.А.Е., ще следва да бъде прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 174

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Емилия Генова и адв. П. ***, защитник на подсъдимия Е.А.Е., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимият Е.А.Е., ЕГН ********** ***, роден на *** ***, с постоянен адрес ***, настоящ адрес ***, български гражданин, народност - българин, с основно образование /грамотен/, неженен, безработен, неосъждан, ЗА ВИНОВЕН в това, че към 24.08.2017 год. в гр. Хасково държал акцизни стоки без бандерол, а именно: 11,450 кг нарязан тютюн, годен за консумация /пушене/ на обща стойност 2 862,50 лева, когато такъв се изисква по закон съгласно чл. 28 ал. 1 от Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия „Тютюневи изделия се транспортират, пренасят, съхраняват, предлагат или продават в търговски складове и обекти само с бандерол, залепен върху потребителската опаковка при условията и по реда на Закона за акцизите и данъчните складове." и чл. 2, т. 2 от Закон за акцизите и данъчните складове "На облагане с акциз подлежат: т. 2 - „тютюневите изделия” и случая не е маловажен - престъпление по чл. 234, ал. 1, пр. 2 от НК, поради което и на основание чл. 234 ал. 1, предл. 2, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК, му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода” за срок от 3 /три/ месеца, като на основание чл. 66 ал. 1 от НК, ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание „Лишаване от свобода” с изпитателен срок от 3 /три/ години, както и наказание „Глоба" в размер на 2 862,50 лв. /две хиляди осемстотин шестдесет и два лева и петдесет стотинки/.

ОТНЕМА, на основание чл. 234 ал. 3 от НК, в полза на Държавата, предметът на престъплението, а именно: 11,200 кг нарязан тютюн, годен за консумация /пушене/, които да се унищожат.

ОСЪЖДА, на основание чл.189 ал.3 от НПК, подсъдимият Е.А.Е., ЕГН ********** ***, да заплати в полза на Държавата, по сметка на ОД на МВР- Хасково направените деловодни разноски в размер на 145,40 лева, произтичащи  от възнаграждение за вещо лице.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл.24, ал.3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1293/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия Е.А.Е., ЕГН ********** ***.

Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – С оглед така одобреното споразумение и наложеното наказание, считам, че наложената мярка за неотклонение следва да бъде отменена.

АДВ.П. – Моля да се отмени мярката за неотклонение на подсъдимия.

ПОДСЪДИМ – Моля да ми се отмени мярката. 

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия Е.А.Е. мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

                        О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия Е.А.Е., ЕГН ********** ***,  мярка за неотклонение “Подписка ”.

 Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

Заседанието приключи в 12:30 часа.

Протоколът се изготви на 01.11.2017 година.

 

 

 

Председател:/п/ не се чете

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.