П Р О Т О К О Л

 

 

01.11.2017 година                                                                 гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                        VIІІ-ми Наказателен състав

На първи ноември                                                                две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                                                                    Председател:    ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                       Съдебни заседатели:   

                                                                                             

 

Секретар: Веселина Красева

Прокурор: Мирослав Кръстев

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1289 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09:10 часа се явиха:

 

*************************************************************************************************************

           

 


 

Съдът, като взе предвид, че така постигнатото споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382 ал.7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия ще следва да бъде прекратено на основание чл.24, ал.3 от НПК, поради което

                             О П Р Е Д Е Л И: № 172

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение между Районна прокуратура – Хасково, представлявана от прокурор Мирослав Кръстев и адв. Т.Ч. ***, защитник на подсъдимия В.К.В., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимият В.К.В. с ЕГН:**********, роден на *** г. в гр.Х.., български гражданин, със средно образование, неженен, неосъждан (реабилитиран), месторабота-„Наслада" ЕООД - гр.Хасково - хлебар, с адрес за призоваване: с.Клокотница, общ.Хасково, ЗА ВИНОВЕН, в това, че на 15.10.2017 г. в гр.Хасково, управлявал моторно превозно средство - лек автомобил, марка „****8", модел „****" с рег.№*****, с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно - 2,46 на хиляда, установено по надлежния ред - престъпление по чл.343б, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.381, ал.4 от НПК, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК му НАЛАГА наказание „Лишаване от свобода" за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА, като на основание чл.66 от НК, ОТЛАГА изпълнението на наложеното наказание „Лишаване от свобода” с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ, както и кумулативно предвиденото наказание „Глоба" в размер на 190 /сто и деветдесет/ лева.

На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1 от НК, НАЛАГА на подсъдимия и наказание „Лишаване от право да управлява моторно превозно средство” за срок от 16 /шестнадесет/ месеца.

ПРИСПАДА, на основание чл. 59, ал. 4 от НК, от така наложеното наказание „Лишаване от право да управлява МПС” времето, през което подсъдимият е бил лишен от това право по административен ред, считано от датата на деянието, а именно 15.10.2017г.

           ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 24, ал. 3 от НПК наказателното производство по НОХД № 1289/2017г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия  В.К.В. с ЕГН: ********** ***.

           Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРОКУРОР – Моля да отмените мярката за неотклонение на подсъдимия, с оглед така одобреното споразумение.

АДВ.Ч. – Моля да се отмени мярката за неотклонение.

ПОДСЪДИМ – Моля да ми се отмени мярката.   

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

                        О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ взетата по отношение на В.К.В. с ЕГН: ********** *** мярка за неотклонение „Подписка”.

 Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред ОС – Хасково.

Заседанието приключи в 09:20 часа.

Протоколът се изготви на 01.11.2017 година.

 

Председател:/п/ не се чете

 

 

Секретар: /п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.