П Р О Т О К О Л

 

06.11.2017 година                                                         гр. Хасково

Хасковски районен съд                                               V-и Наказателен състав

На шести ноември                                                         две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                     Председател:  МАРТИН КЮЧУКОВ

                                                       Съдебни заседатели: 

                                                                         

Секретар: Велислава Ангелова

Прокурор: Румен Сираков

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

НОХД № 1288 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10:40 часа, се явиха:

 

**************************

Съдът, като взе предвид, че депозираното споразумение между страните не противоречи на закона и морала, намира, че на основание чл. 382, ал. 7 от НПК следва да бъде одобрено, а наказателното производство по отношение на подсъдимия А. М. С. ще следва да бъде прекратено на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И: № 178

ОДОБРЯВА, на основание чл. 382, ал. 7 от НПК, постигнатото споразумение между Районна прокуратура гр. Хасково, представлявана от районен прокурор Румен Сираков и адвокат Д.О. ***, защитник на подсъдимия А. М. С., по силата на което:

ПРИЗНАВА подсъдимия А. М. С.   роден на ***г***, ***********, живущ ***, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 14.03.2017г. в гр.Хасково, причинил на А.А.Б. от гр. Хасково лека телесна повреда, изразяваща се в хематом в теменната област на главата и разкъсно-контузна рана на втори пръст на лявата ръка, представляващи разстройство на здравето, извън случаите на чл.128 и 129 от НК, като телесната повреда е причинена по хулигански подбуди - престъпление по чл.131, ал.1 т.12, вр. чл.130, ал.1 от НК, поради което и на основание чл.131, ал.1 т.12, вр. чл.130, ал.1 и чл.54, ал.1 от НК МУ НАЛАГА наказание „лишаване от свобода” за срок от 1 /една/ година.

На основание чл. 66, ал.1 от НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното наказание "лишаване от свобода" с изпитателен срок от 3 /три/ години.

На основание чл.189, ал. 3 от НПК, ОСЪЖДА подсъдимия А. М. С., ЕГН ********** да заплати по сметка на ОД на МВР гр. Хасково направените по делото разноски в размер на 137.28 лева /сто тридесет и седем лева и двадесет и осем стотинки/.

ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 24, ал. 3 от НПК, наказателното производство по НОХД № 1288/2017 г. по описа на Хасковски районен съд по отношение на подсъдимия А. М. С. , ЕГН **********.

          Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.    

           На основание чл. 382, ал.10 от НПК, за така одобреното споразумение ДА СЕ ИЗПРАТИ съобщение на пострадалата или нейните наследници с указание, че могат да предявят граждански иск за неимуществени вреди пред гражданския съд.

           ПРОКУРОР – Г-н Председател, с оглед на така наложеното на подсъдимия наказание, моля да отмените взетата по отношение на същия мярка за неотклонение.

            АДВ. О. – Моля да отмените взетата мярка за неотклонение.

            ПОДСЪДИМ – Моля да отмените мярката ми за неотклонение.

С оглед така одобреното споразумение и наложеното с него наказание, съдът намира, че взетата по отношение на подсъдимия А. М. С., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка” следва да бъде отменена, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И:

            ОТМЕНЯ взетата по отношение на подсъдимия А. М. С., ЕГН ********** мярка за неотклонение „Подписка” по ДП № 453/2017 г. по описа на РУ на МВР гр. Хасково.

Определението в частта на мярката за неотклонение подлежи на обжалване и протест в 7- дневен срок от днес пред ОС гр. Хасково.

Заседанието приключи в 10:45 часа.

Протоколът се изготви на 06.11.2017 г.

 

Председател:  /п/ не се чете

Секретар: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.