О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  451/20.11.2017 година, град  Хасково

 

Хасковският районен съд Втори наказателен състав

на двадесети ноември  през двехиляди и седемнадесета  година

в закрито заседание в следния състав:       

 

    Районен съдия:Даниела Николова        

секретар

прокурор

като разгледа докладваното от съдията 

ЧНД  1369 по описа за 2017 година                 

                 

       Производството е образувано  по постъпила жалба от  П.Х.К. и М.Г.К.    ,чрез пълномощника адв.Надежда Стоянова  против постановление на Районна прокуратура - Хасково  от 24.10.2017 г. за  отказ да се образува  досъдебно  производство .В жалбата  се  релевират оплаквания за  необоснованост  и неправилност  на атакуваното  постановление . Поради това се иска неговата  отмяна  и връщане на делото на прокурора с указания да образува досъдебно производство.

                 Съгласно  разпоредбата  на чл.213  ал.1 от НПК   

 

прокурорът може да откаже да образува досъдебно производство, за което уведомява пострадалия или неговите наследници, ощетеното юридическо лице и лицето, направило съобщението. Постановлението подлежи на обжалване пред по-горестоящата прокуратура.

      По начало съдебният контрол над досъдебното производство е инцидентен и поради това изрично регламентиран в процесуалния закон. Разпоредбите  на чл. 243, ал. 4 и чл.244 ал.5 от НПК визират допустимост на проверка законосъобразността и обосноваността на прокурорските постановления, но само на тези, с които се прекратява или спира наказателното производство. В разглеждания случая,не се касае до прекратяване или спиране на производството , а  става реч за отказ на прокурора да образува досъдебно производство ,за  проверка на  който  законодателят е предвидил  като единствено допустим инстанционния контрол на по-горестоящия  прокуратур  . В този смисъл недопустимо е чрез използване на института на съдебния контрол върху обосноваността и законосъобразността на прокуроското постановление  съдът да се намесва в правомощията на прокурора  дали да образува  досъдебно производство и какво  престъпление да  разследва .Поради това и жалбата следва да бъде  оставена  без разглеждане  като недопустима  , образуваното въз основа на нея  съдебно производство прекратено и делото  изпратено на Окръжна прокуратура-Хасково за произнасяне .

Водим от горното,съдът :

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на   П.Х.К. и М.Г.К.    ,чрез пълномощника адв.Надежда Стоянова   , против постановление на Районна прокуратура - Хасково  от 24.10.2017 г. за отказ да се образува досъдебно производство ,като процесуално недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД1369/2017  год. по описа на РС-Хасково.

            ИЗПРАЩА делото на Окръжна прокуратура –Хасково.

            Определението е окончателно.

 

               Съдия