О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

464/ 30.11.2017 година гр.Хасково

Хасковски районен съд, Осми наказателен състав

на    тридесети ноември две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в състав:

 

 

Районен съдия: Гроздан Грозев

секретар

прокурор

като изслуша докладваното от съдията

АНД № 1305 по описа за 2017 година, установи

 

Производството е образувано по жалба от  М. М.М. с ЕГН **********, от гр.Хасково, против  глоба с фиш  004041/13.09.2017 год.  издадено от   В.Д.К.на длъжност мл. инспектор в РУ - Хасково. Жалбата е подадена, до директора на ОП-Хасково.

По делото са събрани доказателства, а именно оригинал на  известие за глоба с фиш 004041/13.09.2017 год.

, както липсват такива, които да сочат, че  на жалбоподателя, който е посочен като нарушител в горният фиш е бил изпратен вторият екземпляр от същият така както изисква чл.35, ал.4 от Н А Р Е Д Б А за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община ХАСКОВО и чл. 186, ал. 3 от ЗДвП -  (3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Вторият екземпляр се изпраща по пощата, а третият екземпляр остава за съхранение в службата за контрол. Видно от доказателствата по изпратената административно-наказателна преписка, липсват  такива за това, вторият екземпляр на фиша да е изпратен на жалбоподателя по пощата. Последното на практика според настоящият състав е довело до неизпълнение на процедурата по връчване на фиша описана в горният текст от ЗДвП и наредбата.  Именно защото  фишът се съставя в отсъствието на нарушителя, законодателят е приел гаранции за това, че той следва да ме се връчи и по пощата, като това гарантира и правото му на защита по нататък. До колкото по делото не се съдържат категорични данни към коя точно дата на жалбоподателя е връчен съставеният фиш, настоящият състав счита, че за такава дата следва да се приеме датата на подаване на жалбата до РС-Хасково. В тази връзка жалбата следва да се счита за оспорване на нарушението и за отказ да се плати глобата така както предвижда чл. 186, ал. 2 от ЗДвП, чл. 39, ал. 3 от ЗАНН и чл.35, ал.2 от Н А Р Е Д Б А за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община ХАСКОВО, поради което за описаното в  фиш  004041/13.09.2017 год.  издаден от   В. Д. К., нарушение следва АНО да разпореди съставянето на АУАН и в последствие да се издаде НП. Тоест в случая според съда не е на лице административнонаказателно производство до колкото последното се образува със съставянето на АУАН. Тоест горната жалба се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане от съда, а производството по настоящото дело следва да се прекрати. До колкото обаче съдът приема, че е налице хипотезата, така както предвижда чл. 186, ал. 2 от ЗДвП и чл. 39, ал. 3 от ЗАНН и чл.35, ал.2 от Н А Р Е Д Б А за обществения ред при използване на пътни превозни средства и осигуряване безопасността на движението на територията на община ХАСКОВО счита, че жалбата ведно с цялата преписка следва да се изпрати по компетентност на община Хасково за произнасяне по жалбата против известие за глоба с фиш серия 004041/13.09.2017 год.  и по преценка на органа за съставяне на АУАН.

       Водим от горното , съдът

 

О П Р Е Д Е Л И  :

 

               ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на М. М.М. с ЕГН **********, против  глоба с фиш  № 004041/13.09.2017 год.  издадено от   В.Д.К.на длъжност мл. Инспектор в ОП РУ – Хасково.

                   ПРЕКРАТЯВА производството по  АНД № 1305/2017 год. по описа на Районен съд - Хасково.

                   ИЗПРАЩА  преписката по компетентност на  община Хасково.

                   Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Административен  съд- Хасково в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

                                                                         Районен съдия: /п/ не се чете.

 

                   Вярно с оригинала!

 

                   Секретар: Д.С.