П Р О Т О К О Л

 

 

01.11.2017 година                                                             гр. Хасково

Хасковски районен съд                                                   VІІI-ми Наказателен състав

На първи ноември                                                           две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                                    Председател:  ГРОЗДАН ГРОЗЕВ

                                                       Съдебни заседатели: 

 

Секретар: Веселина Красева

Прокурор: …………………

Сложи за разглеждане докладваното от Председателя

АНД № 1169 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 09:02 часа се явиха:

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр. Хасково, редовно призовани, не изпращат представител.           

ОБВИНЯЕМИЯТ Г.Ш.А., редовно призован, се явява лично и с адв. С., редовно упълномощена по делото от днес.

В съдебната зала се явява адв. С., назначен за служебен защитник на обвиняемия по досъдебното производство.

По хода на делото:

АДВ.С. – Ход на делото.

ОБВИНЯЕМИЯТ- Да се гледа делото.

Съдът намира, че ход на делото в днешно съдебно заседание не следва да бъде  даван. Според настоящия състав са налице съществени процесуални нарушения, отстраними в хода на досъдебното производство, водещи до връщане на делото на  Районна прокуратура – Хасково. Видно от материалите по делото, същото е внесено за разглеждане с постановление на Районна прокуратура - Хасково за освобождаване от наказателна отговорност и за налагане на административно наказание на обвиняемия Г.Ш.А.. Същият обаче, видно от справката му за съдимост, вече веднъж е освобождаван от наказателна отговорност и му е наложено административно наказание  по реда на чл. 78а от НК за престъпление по чл. 191, ал.1 от НК, за деяние, извършено в периода от месец април 2016г. до 15.11.2016г. Това решение е влязло в сила на 06.04.2017г. Действително този акт на съда е влязъл в сила след датата на инкриминираното деяние по настоящото дело, което е за периода 16.11.2016г. – 23.02.2017г., но в случая са налице множество престъпления, т.е. според настоящия състав е налице предпоставката на чл. 78а, ал. 7 от НК, която изключва приложението на този текст при множество престъпления, какъвто е настоящия случай – две отделни деяния за два отделни периода. Предвид изложеното съдът намира, че тази диференцирана процедура в настоящото производство е неприложима, но това процесуално нарушение е отстранимо в досъдебното производство, поради което съдебното производство следва да бъде прекратено, а делото – върнато на Районна прокуратура – Хасково за отстраняване на процесуалното нарушение.

Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И : № 437

ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по АНД № 1169/2017г. по описа на РС- Хасково. 

ВРЪЩА делото на Районна прокуратура – Хасково.

Определението подлежи на обжалване и протест в 7-дневен срок от днес пред Окръжен съд – Хасково.

Заседанието приключи в 09:10 часа.

Протоколът се изготви на 01.11.2017г.

 

                                                           Председател: /п/ не се чете

 

                                                           Секретар:  /п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.